Poème-France.com

Poeme : Le TissageLe Tissage

Je sens couler le fil de ma vie, tissage sans fin,
Trame de mon existence qui se déroule devant moi.
Dites-moi donc à quel moment j’ai perdu la main
A quel moment me suis je trompé de voie ?

Je marche le long de ces rues sombres et solitaires,
Je suis le dernier des mohicans loin de ma forêt.
Mes sentiers sont des pistes de volutes légères,
Tracées par la fumée des grandes cheminées.

Voyez la solitude cruelle, ma seule compagne,
Elle m’enveloppe de ces voiles aux reflets satinés.
Mes pas ne sont qu’illusions, bulles de champagnes
Ils disparaissent dans l’obscurité aussitôt nés.

Mes choix furent de longues listes d’erreur cruelles
Aujourd’hui je suis dans cette ville aux murs froids
J’ai froid la nuit me semble souffrance éternelle.
Dans laquelle je me recroqueville transi d’effroi.

J’aimerai un jour te rencontrer, me guider à ta lumière.
Rencontrer la chaleur du jour ne fut ce qu’un instant
Sentir ta présence d’une douceur trop éphémère
Et me laisser aller à pleurer comme un enfant
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɑ̃s kule lə fil də ma vi, tisaʒə sɑ̃ fɛ̃,
tʁamə də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə ki sə deʁulə dəvɑ̃ mwa.
ditə mwa dɔ̃k a kεl mɔmɑ̃ ʒε pεʁdy la mɛ̃
a kεl mɔmɑ̃ mə sɥi ʒə tʁɔ̃pe də vwa ?

ʒə maʁʃə lə lɔ̃ də sε ʁy sɔ̃bʁəz- e sɔlitεʁə,
ʒə sɥi lə dεʁnje dε mɔikɑ̃ lwɛ̃ də ma fɔʁε.
mε sɑ̃tje sɔ̃ dε pistə də vɔlytə leʒεʁə,
tʁase paʁ la fyme dε ɡʁɑ̃də ʃəmine.

vwaje la sɔlitydə kʁyεllə, ma sələ kɔ̃paɲə,
εllə mɑ̃vəlɔpə də sε vwaləz- o ʁəflε satine.
mε pa nə sɔ̃ kilyzjɔ̃, bylə də ʃɑ̃paɲə
il dispaʁεse dɑ̃ lɔpskyʁite osito nes.

mε ʃwa fyʁe də lɔ̃ɡ listə deʁœʁ kʁyεllə
oʒuʁdɥi ʒə sɥi dɑ̃ sεtə vilə o myʁ fʁwa
ʒε fʁwa la nɥi mə sɑ̃blə sufʁɑ̃sə etεʁnεllə.
dɑ̃ lakεllə ʒə mə ʁəkʁɔkəvilə tʁɑ̃zi defʁwa.

ʒεməʁε œ̃ ʒuʁ tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe, mə ɡide a ta lymjεʁə.
ʁɑ̃kɔ̃tʁe la ʃalœʁ dy ʒuʁ nə fy sə kœ̃n- ɛ̃stɑ̃
sɑ̃tiʁ ta pʁezɑ̃sə dynə dusœʁ tʁo efemεʁə
e mə lεse ale a pləʁe kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃