Poeme : Compagnon

Compagnon

Je suis le compagnon de la lune, marcheur de l’ombre,
Je vais un manteau de nuit posé sur les épaules.
Vous pouvez me croiser dans les ruelles sombres
Ou dans les tours de vos prisons mégapoles.

Je suis niché dans les recoins inexplorés de votre âme
Vous me cherchez parfois et me fuyez souvent.
Plus que tout vous effraie la vue de vos propres larmes
Car je suis celui qui pleure comme un enfant.

Vous avez vendu le verbe aux marchands du temple
Elle est cantonnée à quelques fous excentriques
Que vous classez da ns les rêveurs inutiles et incapables
Une injure a votre monde de génétique électronique.

Pourtant quand vient la couleur du crépuscule,
Au moment ou la réalité devient moins nette.
Vous ne pouvez tourner votre regard incrédule
Vers la lune qui dans le soir brumeux se reflète.

Car je suis la à vous attendre, tel un papillon de nuit
Je virevolte autour de la lumière de vos souvenirs,
Le visage d’une femme d’un amour qui s’enfuit,
Un arbre séculaire, les échos anciens d’un rire.

Je suis la poésie éternelle, ne me cherchez pas
En nul endroit je ne suis, pourtant partout je me trouve.
Dans le sol, dans le ciel, à chacun de vos pas.
Le soir dans vos larmes cachées je vous retrouve.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Compagnon

  je=suis=le=com=pa=gnon=de=la=lu=ne=mar=cheur=de=lombre 14
  je=vais=un=man=teau=de=nuit=po=sé=sur=les=é=pau=les 14
  vous=pou=vez=me=croi=ser=dans=les=ru=el=les=som=bres 13
  ou=dans=les=tours=de=vos=pri=sons=mé=ga=po=les 12

  je=suis=ni=ché=dans=les=re=coins=i=nex=plo=rés=de=votre=âme 15
  vous=me=cher=chez=par=fois=et=me=fuyez=souvent 10
  plus=que=tout=vous=ef=fraie=la=vue=de=vos=pro=pres=la=rmes 14
  car=je=suis=ce=lui=qui=pleu=re=com=me=un=en=fant 13

  vous=a=vez=ven=du=le=ver=be=aux=mar=chands=du=temple 13
  el=le=est=can=ton=née=à=quel=ques=fous=ex=cen=triques 13
  que=vous=clas=sez=da=n=s=les=rê=veurs=i=nu=tiles=et=in=ca=pables 17
  unein=ju=re=a=vo=tre=mon=de=de=gé=né=ti=que=élec=tro=nique 16

  pour=tant=quand=vient=la=cou=leur=du=cré=pus=cu=le 12
  au=mo=ment=ou=la=ré=a=li=té=de=vient=moins=net=te 14
  vous=ne=pou=vez=tour=ner=vo=tre=re=gard=in=cré=du=le 14
  vers=la=lu=ne=qui=dans=le=soir=bru=meux=se=re=flè=te 14

  car=je=suis=la=à=vous=at=tendre=tel=un=pa=pillon=de=nuit 14
  je=vire=vol=teau=tour=de=la=lu=miè=re=de=vos=sou=ve=nirs 15
  le=vi=sa=ge=du=ne=fem=me=dun=a=mour=qui=sen=fuit 14
  un=ar=bre=sé=cu=laire=les=é=chos=an=ci=ens=dun=rire 14

  je=suis=la=poé=sie=é=ter=nel=le=ne=me=cher=chez=pas 14
  en=nul=en=droit=je=ne=suis=pour=tant=par=tout=je=me=trouve 14
  dans=le=sol=dans=le=ciel=à=cha=cun=de=vos=pas 12
  le=soir=dans=vos=lar=mes=ca=chées=je=vous=re=trou=ve 13
 • Phonétique : Compagnon

  ʒə sɥi lə kɔ̃paɲɔ̃ də la lynə, maʁʃœʁ də lɔ̃bʁə,
  ʒə vεz- œ̃ mɑ̃to də nɥi poze syʁ lεz- epolə.
  vu puve mə kʁwaze dɑ̃ lε ʁyεllə sɔ̃bʁə
  u dɑ̃ lε tuʁ də vo pʁizɔ̃ meɡapɔlə.

  ʒə sɥi niʃe dɑ̃ lε ʁəkwɛ̃z- inεksplɔʁe də vɔtʁə amə
  vu mə ʃεʁʃe paʁfwaz- e mə fyie suvɑ̃.
  plys kə tu vuz- efʁε la vɥ də vo pʁɔpʁə- laʁmə
  kaʁ ʒə sɥi səlɥi ki plœʁə kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃.

  vuz- ave vɑ̃dy lə vεʁbə o maʁʃɑ̃ dy tɑ̃plə
  εllə ε kɑ̃tɔne a kεlk fusz- εksɑ̃tʁik
  kə vu klase da εn εs lε ʁεvœʁz- inytiləz- e ɛ̃kapablə
  ynə ɛ̃ʒyʁə a vɔtʁə mɔ̃də də ʒenetikə elεktʁɔnikə.

  puʁtɑ̃ kɑ̃ vjɛ̃ la kulœʁ dy kʁepyskylə,
  o mɔmɑ̃ u la ʁealite dəvjɛ̃ mwɛ̃ nεtə.
  vu nə puve tuʁne vɔtʁə ʁəɡaʁ ɛ̃kʁedylə
  vεʁ la lynə ki dɑ̃ lə swaʁ bʁymø sə ʁəflεtə.

  kaʁ ʒə sɥi la a vuz- atɑ̃dʁə, tεl œ̃ papijɔ̃ də nɥi
  ʒə viʁəvɔltə otuʁ də la lymjεʁə də vo suvəniʁ,
  lə vizaʒə dynə famə dœ̃n- amuʁ ki sɑ̃fɥi,
  œ̃n- aʁbʁə sekylεʁə, lεz- eʃoz- ɑ̃sjɛ̃ dœ̃ ʁiʁə.

  ʒə sɥi la pɔezi etεʁnεllə, nə mə ʃεʁʃe pa
  ɑ̃ nyl ɑ̃dʁwa ʒə nə sɥi, puʁtɑ̃ paʁtu ʒə mə tʁuvə.
  dɑ̃ lə sɔl, dɑ̃ lə sjεl, a ʃakœ̃ də vo pa.
  lə swaʁ dɑ̃ vo laʁmə- kaʃe ʒə vu ʁətʁuvə.
 • Syllabes Phonétique : Compagnon

  ʒə=sɥi=lə=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=də=la=ly=nə=maʁ=ʃœʁ=də=lɔ̃bʁə 14
  ʒə=vε=zœ̃=mɑ̃=to=də=nɥi=po=ze=syʁ=lε=ze=po=lə 14
  vu=pu=ve=mə=kʁwa=ze=dɑ̃=lε=ʁy=εl=lə=sɔ̃=bʁə 13
  u=dɑ̃=lε=tuʁ=də=vo=pʁi=zɔ̃=me=ɡa=pɔ=lə 12

  ʒə=sɥi=ni=ʃe=dɑ̃=lεʁə=kwɛ̃=zi=nεk=splɔ=ʁe=də=vɔ=tʁəamə 14
  vu=mə=ʃεʁ=ʃe=paʁ=fwa=ze=mə=fy=i=e=su=vɑ̃ 13
  plys=kə=tu=vu=ze=fʁε=la=vɥ=də=vo=pʁɔ=pʁə=laʁ=mə 14
  kaʁ=ʒə=sɥi=səl=ɥi=ki=plœ=ʁə=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 13

  vu=za=ve=vɑ̃=dy=lə=vεʁ=bə=o=maʁ=ʃɑ̃=dy=tɑ̃=plə 14
  εl=lə=ε=kɑ̃=tɔ=ne=a=kεl=kə=fus=zεk=sɑ̃=tʁik 13
  kə=vu=klase=da=εn=ε=sə=lε=ʁε=vœʁ=zi=ny=ti=lə=ze=ɛ̃=ka=pablə 18
  ynəɛ̃=ʒy=ʁə=a=vɔ=tʁə=mɔ̃=də=də=ʒe=ne=ti=kə=e=lεk=tʁɔ=nikə 17

  puʁ=tɑ̃=kɑ̃=vj=ɛ̃=la=ku=lœ=ʁə=dy=kʁe=pys=ky=lə 14
  o=mɔ=mɑ̃=u=la=ʁe=a=li=te=də=vjɛ̃=mwɛ̃=nε=tə 14
  vu=nə=pu=ve=tuʁ=ne=vɔ=tʁə=ʁə=ɡaʁ=ɛ̃=kʁe=dy=lə 14
  vεʁ=la=ly=nə=ki=dɑ̃=lə=swaʁ=bʁy=mø=sə=ʁə=flε=tə 14

  kaʁʒə=sɥi=la=a=vu=za=tɑ̃=dʁə=tεl=œ̃=pa=pi=jɔ̃=də=nɥi 15
  ʒə=viʁə=vɔl=təo=tuʁ=də=la=ly=mjε=ʁə=də=vo=su=və=niʁ 15
  lə=vi=za=ʒə=dy=nə=fa=mə=dœ̃=na=muʁ=ki=sɑ̃f=ɥi 14
  œ̃=naʁbʁə=se=ky=lε=ʁə=lε=ze=ʃo=zɑ̃=sj=ɛ̃=dœ̃=ʁiʁə 14

  ʒə=sɥi=la=pɔ=e=zi=e=tεʁ=nεllə=nə=mə=ʃεʁ=ʃe=pa 14
  ɑ̃=nyl=ɑ̃=dʁwa=ʒə=nə=sɥi=puʁ=tɑ̃=paʁ=tu=ʒə=mə=tʁuvə 14
  dɑ̃=lə=sɔl=dɑ̃=lə=sjεl=a=ʃa=kœ̃=də=vo=pa 12
  lə=swaʁ=dɑ̃=vo=laʁ=mə=ka=ʃe=ʒə=vu=ʁə=tʁu=və 13

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/03/2004 00:00Romain Dehez

sup. . . bo. . . 😉

Poème Amour
Publié le 26/03/2004 00:00

L'écrit contient 222 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Domgabillo

Texte des commentateurs