Poème-France.com

Poeme : ¤J’Ai Mal¤¤J’Ai Mal¤

Je croyais que tu m’avais ôter ce mal de vivre
Ainsi que celui d’affronter la réalité
En me plongeant dans une passion qui enivre
Et me faisant oublier toutes ces souffrances passées

Chaque moment dans tes bras
M’ont prouvé ce que tu ressentais pour moi
Mais cela ne m’a pas fait oublier
Que tu ne saura pas m’aider

Toutes ces lacérations
Te font croire que je perd la raison
Mais c’est une souffrance bien plus profonde
Qui fait que pour moi, plus aucun espoir se fonde

J’ai mal
Alors comme chaque fois
Je vais faire couler mon sang jusqu’à ce que mon bras devienne pale
En attendant que la mort vienne me chercher pour le rejoindre en bas

Tu ne porte aucun intérêt
A ce qui me hante jour et nuit…
A ce qui provoque mes insomnies…
Comme les autres, tu ne t ’approche jamais trop prêt.

Non je ne suis pas folle
Ce n’est pas pour te tromper que je m’isole
Mais pour ne pas te montrer comment je pleure
Car tu ne veux pas entendre la raison de mes peurs
Dreamofblood

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kʁwajε kə ty mavεz- ote sə mal də vivʁə
ɛ̃si kə səlɥi dafʁɔ̃te la ʁealite
ɑ̃ mə plɔ̃ʒɑ̃ dɑ̃z- ynə pasjɔ̃ ki ɑ̃nivʁə
e mə fəzɑ̃ ublje tutə sε sufʁɑ̃sə pase

ʃakə mɔmɑ̃ dɑ̃ tε bʁa
mɔ̃ pʁuve sə kə ty ʁəsɑ̃tε puʁ mwa
mε səla nə ma pa fε ublje
kə ty nə soʁa pa mεde

tutə sε laseʁasjɔ̃
tə fɔ̃ kʁwaʁə kə ʒə pεʁ la ʁεzɔ̃
mε sεt- ynə sufʁɑ̃sə bjɛ̃ plys pʁɔfɔ̃də
ki fε kə puʁ mwa, plysz- okœ̃ εspwaʁ sə fɔ̃də

ʒε mal
alɔʁ kɔmə ʃakə fwa
ʒə vε fεʁə kule mɔ̃ sɑ̃ ʒyska sə kə mɔ̃ bʁa dəvjεnə palə
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə la mɔʁ vjεnə mə ʃεʁʃe puʁ lə ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃ ba

ty nə pɔʁtə okœ̃ ɛ̃teʁε
a sə ki mə-ɑ̃tə ʒuʁ e nɥi…
a sə ki pʁɔvɔkə mεz- ɛ̃sɔmni…
kɔmə lεz- otʁə, ty nə tapʁoʃə ʒamε tʁo pʁε.

nɔ̃ ʒə nə sɥi pa fɔlə
sə nε pa puʁ tə tʁɔ̃pe kə ʒə mizɔlə
mε puʁ nə pa tə mɔ̃tʁe kɔmɑ̃ ʒə plœʁə
kaʁ ty nə vø pa ɑ̃tɑ̃dʁə la ʁεzɔ̃ də mε pœʁ