Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dernière Lettre À Ma Princesse

Poème Amour
Publié le 02/05/2004 00:00

L'écrit contient 250 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Dreamofblood

Dernière Lettre À Ma Princesse

Tu te rappellera de cette lettre
J’espère que tu la gardera petite sœur
Un sentiment de tristesse en toi va naître
Mais lis la jusqu’à la fin ma petite fleur

Je te regarderai du Paradis
Personne ne te fera du mal comme à moi
Tu ne devras penser qu’à toi
Et garder en mémoire que tu était toute ma vie

Comment ignorer ce petit bout d’chou
Qui attirait les regards, même les plus lointains
Avec tes grands yeux observant tout
Tu m’emmenais partout et jamais tu ne me lâchais la main

On a pas la même maman
Mais je me suis éprise d’une terrible adoration
Pour le petit ange qui me souriait tout le temps
M’accordant toujours une parfaite attention

J’aurai voulu guider ton chemin plus longtemps
Mes liens d’amour dépassent les liens de sang
Mais j’étais faible et nos moments ensemble étais de moins en moins souvent
Mon moteur petit à petit s’affaiblissant…

Je t’écris avant de rejoindre les cieux
Tu restera maîtresse de tous mes plus grands vœux
Mais surtout ne me rejoint pas
Le temps et l’amour m’effacera

Et si l’on touche a ton amour propre et ta fierté
La meilleure chose est de t’évader
Et si tu tombe relève toi
Je ne serai jamais loin de toi.

Tu es ma prêtresse
Celle qui dominera mon existence
Adieu ma princesse
Je t’aime et pardonne moi d’avoir gâcher ton enfance.
 • Pieds Hyphénique: Dernière Lettre À Ma Princesse

  tu=te=rap=pel=le=ra=de=cet=te=lettre 10
  jes=père=que=tu=la=gar=de=ra=pe=ti=te=sœur 12
  un=sen=ti=ment=de=tris=tes=se=en=toi=va=naître 12
  mais=lis=la=jus=quà=la=fin=ma=pe=ti=te=fleur 12

  je=te=re=gar=de=rai=du=pa=ra=dis 10
  per=sonne=ne=te=fe=ra=du=mal=com=me=à=moi 12
  tu=ne=de=vras=pen=ser=quà=toi 8
  et=gar=der=en=mé=moire=que=tu=é=tait=tou=te=ma=vie 14

  com=ment=i=gno=rer=ce=pe=tit=bout=d=chou 11
  qui=at=ti=rait=les=re=gards=même=les=plus=loin=tains 12
  a=vec=tes=grands=y=eux=ob=ser=vant=tout 10
  tu=mem=me=nais=par=tout=et=ja=mais=tu=ne=me=lâ=chais=la=main 16

  on=a=pas=la=mê=me=ma=man 8
  mais=je=me=suis=é=prise=du=ne=ter=ri=blea=do=ra=tion 14
  pour=le=pe=tit=ange=qui=me=sou=riait=tout=le=temps 12
  mac=cor=dant=tou=jours=une=par=fai=te=at=ten=tion 12

  jau=rai=vou=lu=gui=der=ton=che=min=plus=long=temps 12
  mes=liens=da=mour=dé=pas=sent=les=liens=de=sang 11
  mais=jé=tais=faibleet=nos=mo=ments=en=sem=ble=é=tais=de=moins=en=moins=souvent 17
  mon=mo=teur=pe=tit=à=pe=tit=saf=fai=blis=sant 12

  je=té=cris=a=vant=de=re=join=dre=les=cieux 11
  tu=res=te=ra=maîtres=se=de=tous=mes=plus=grands=vœux 12
  mais=sur=tout=ne=me=re=joint=pas 8
  le=temps=et=la=mour=mef=fa=ce=ra 9

  et=si=lon=touchea=ton=a=mour=pro=pre=et=ta=fier=té 13
  la=meil=leu=re=cho=se=est=de=té=va=der 11
  et=si=tu=tom=be=re=lè=ve=toi 9
  je=ne=se=rai=ja=mais=loin=de=toi 9

  tu=es=ma=prê=tresse 5
  cel=le=qui=do=mi=ne=ra=mon=exis=ten=ce 11
  adieu=ma=prin=cesse 4
  je=taimeet=par=don=ne=moi=da=voir=gâ=cher=ton=en=fance 13
 • Phonétique : Dernière Lettre À Ma Princesse

  ty tə ʁapεllʁa də sεtə lεtʁə
  ʒεspεʁə kə ty la ɡaʁdəʁa pətitə sœʁ
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ də tʁistεsə ɑ̃ twa va nεtʁə
  mε li la ʒyska la fɛ̃ ma pətitə flœʁ

  ʒə tə ʁəɡaʁdəʁε dy paʁadi
  pεʁsɔnə nə tə fəʁa dy mal kɔmə a mwa
  ty nə dəvʁa pɑ̃se ka twa
  e ɡaʁde ɑ̃ memwaʁə kə ty etε tutə ma vi

  kɔmɑ̃ iɲɔʁe sə pəti bu dʃu
  ki atiʁε lε ʁəɡaʁd, mεmə lε plys lwɛ̃tɛ̃
  avεk tε ɡʁɑ̃z- iøz- ɔpsεʁvɑ̃ tu
  ty mamənε paʁtu e ʒamε ty nə mə laʃε la mɛ̃

  ɔ̃n- a pa la mεmə mamɑ̃
  mε ʒə mə sɥiz- epʁizə dynə teʁiblə adɔʁasjɔ̃
  puʁ lə pəti ɑ̃ʒə ki mə suʁjε tu lə tɑ̃
  makɔʁdɑ̃ tuʒuʁz- ynə paʁfεtə atɑ̃sjɔ̃

  ʒoʁε vuly ɡide tɔ̃ ʃəmɛ̃ plys lɔ̃tɑ̃
  mε ljɛ̃ damuʁ depase lε ljɛ̃ də sɑ̃
  mε ʒetε fεblə e no mɔmɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə etε də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ suvɑ̃
  mɔ̃ mɔtœʁ pəti a pəti safεblisɑ̃…

  ʒə tekʁiz- avɑ̃ də ʁəʒwɛ̃dʁə lε sjø
  ty ʁεstəʁa mεtʁεsə də tus mε plys ɡʁɑ̃ veyks
  mε syʁtu nə mə ʁəʒwɛ̃ pa
  lə tɑ̃z- e lamuʁ mefasəʁa

  e si lɔ̃ tuʃə a tɔ̃n- amuʁ pʁɔpʁə e ta fjεʁte
  la mεjəʁə ʃozə ε də tevade
  e si ty tɔ̃bə ʁəlεvə twa
  ʒə nə səʁε ʒamε lwɛ̃ də twa.

  ty ε ma pʁεtʁεsə
  sεllə ki dɔminəʁa mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  adjø ma pʁɛ̃sεsə
  ʒə tεmə e paʁdɔnə mwa davwaʁ ɡaʃe tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Dernière Lettre À Ma Princesse

  ty=tə=ʁa=pεl=lʁa=də=sε=tə=lε=tʁə 10
  ʒεs=pεʁə=kə=ty=la=ɡaʁ=də=ʁa=pə=ti=tə=sœʁ 12
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=tʁis=tε=sə=ɑ̃=twa=va=nεtʁə 12
  mε=li=la=ʒys=ka=la=fɛ̃=ma=pə=ti=tə=flœʁ 12

  ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁε=dy=pa=ʁa=di 10
  pεʁ=sɔnə=nə=tə=fə=ʁa=dy=mal=kɔ=mə=a=mwa 12
  ty=nə=də=vʁa=pɑ̃=se=ka=twa 8
  e=ɡaʁ=de=ɑ̃=me=mwaʁə=kə=ty=e=tε=tu=tə=ma=vi 14

  kɔ=mɑ̃=i=ɲɔ=ʁe=sə=pə=ti=bu=dʃu 10
  ki=a=ti=ʁε=lεʁə=ɡaʁd=mε=mə=lε=plys=lwɛ̃=tɛ̃ 12
  a=vεk=tε=ɡʁɑ̃=zi=ø=zɔp=sεʁ=vɑ̃=tu 10
  ty=mamə=nε=paʁ=tu=e=ʒa=mε=ty=nə=mə=la=ʃε=la=mɛ̃ 15

  ɔ̃=na=pa=la=mε=mə=ma=mɑ̃ 8
  mεʒə=mə=sɥi=ze=pʁi=zə=dy=nə=te=ʁi=bləa=dɔ=ʁa=sjɔ̃ 14
  puʁlə=pə=ti=ɑ̃=ʒə=ki=mə=su=ʁjε=tu=lə=tɑ̃ 12
  ma=kɔʁ=dɑ̃=tu=ʒuʁ=zynə=paʁ=fε=tə=a=tɑ̃=sjɔ̃ 12

  ʒo=ʁε=vu=ly=ɡi=de=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=plys=lɔ̃=tɑ̃ 12
  mε=lj=ɛ̃=da=muʁ=de=pa=se=lε=ljɛ̃=də=sɑ̃ 12
  mε=ʒe=tε=fεbləe=no=mɔ=mɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=e=tε=də=mwɛ̃=zɑ̃=mwɛ̃=su=vɑ̃ 18
  mɔ̃=mɔ=tœʁ=pə=ti=a=pə=ti=sa=fε=bli=sɑ̃ 12

  ʒə=te=kʁi=za=vɑ̃=də=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lε=sj=ø 12
  ty=ʁεstə=ʁa=mε=tʁε=sə=də=tus=mε=plys=ɡʁɑ̃=ve=yks 13
  mε=syʁ=tu=nə=mə=ʁə=ʒwɛ̃=pa 8
  lə=tɑ̃=ze=la=muʁ=me=fa=sə=ʁa 9

  e=si=lɔ̃=tuʃəa=tɔ̃=na=muʁ=pʁɔ=pʁə=e=ta=fjεʁ=te 13
  la=mε=jə=ʁə=ʃo=zə=ε=də=te=va=de 11
  e=si=ty=tɔ̃=bə=ʁə=lε=və=twa 9
  ʒə=nə=sə=ʁε=ʒa=mε=lwɛ̃=də=twa 9

  ty=ε=ma=pʁε=tʁε=sə 6
  sεl=lə=ki=dɔ=mi=nə=ʁa=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 12
  a=dj=ø=ma=pʁɛ̃=sε=sə 7
  ʒə=tεməe=paʁ=dɔ=nə=mwa=da=vwaʁ=ɡa=ʃe=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 13

PostScriptum

http : //dreamofblood. skyblog. com

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.