Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : ¤Notre Histoire, Notre Monde¤

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/04/2004 00:00

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Dreamofblood

¤Notre Histoire, Notre Monde¤

J’ai découvert avec toi
Une amitié pure et sincère
Pouvant parfois mêler douleur et foi
Mais partageant toujours nos galères

Tu sais me comprendre et me toucher
Me regarder avec des yeux d’enfants
Sans jamais me juger ni me mépriser
Juste en lisant ce que je ressens

Que ce soit mes rêves ou mes peurs
Mes moments de tristesse ou de bonheur
Tu es toujours la pour me protéger, me consoler
Sans l’ombre d ’une pitié

Nos sentiments parfois confus
Liés a des désirs flous
Nos regards se dévoilent tout
Mais ne corps ne suivent plus

Confusion ne veut pas dire trahison
Cela parle seulement d’une tentation
Qui marie envie et confidence
Au terme d’enivrante patience.

Lorsque je pleure
Je rejoins notre galaxie
Puis doucement, de mon conscient elle se meurt
Et s ’empare de moi, une douce et belle rêverie ;
Une manière de te garder près de moi
Même quand tu n’es pas là

Mais comment expliquer nos moments d’évasion
Qui nous dépossède de toute raison
Des moments où l’on s’offre de rêver
Nous transportant dans un monde complètement imagé.

Il ne faudrait pas que je verse une seule larme de sang
Car me protéger est important ;
L’espoir ne s’est pas totalement enfui
Il faut simplement un peu de temps
Et lorsqu’il reviendra
Je le consacrerai entièrement
A ce que le monde qu’on a créé s’ouvre un jour a toi.

« J’aimerai te remercier
Mais des mots ne peuvent exprimer
Ce que tu représente a mes yeux. »
 • Pieds Hyphénique: ¤Notre Histoire, Notre Monde¤

  jai=dé=cou=vert=a=vec=toi 7
  une=a=mi=ti=é=pu=re=et=sin=cère 10
  pou=vant=par=fois=mê=ler=dou=leur=et=foi 10
  mais=par=ta=geant=tou=jours=nos=ga=lè=res 10

  tu=sais=me=com=pren=dre=et=me=tou=cher 10
  me=re=gar=der=a=vec=des=yeux=den=fants 10
  sans=ja=mais=me=ju=ger=ni=me=mé=pri=ser 11
  jus=te=en=li=sant=ce=que=je=res=sens 10

  que=ce=soit=mes=rê=ves=ou=mes=peurs 9
  mes=moments=de=tris=tes=se=ou=de=bon=heur 10
  tu=es=tou=jours=la=pour=me=pro=té=ger=me=con=so=ler 14
  sans=lom=bre=du=ne=pi=ti=é 8

  nos=sen=ti=ments=par=fois=con=fus 8
  li=és=a=des=dé=sirs=flous 7
  nos=re=gards=se=dé=voi=lent=tout 8
  mais=ne=corps=ne=sui=vent=plus 7

  confu=sion=ne=veut=pas=di=re=tra=hi=son 10
  ce=la=par=le=seule=ment=du=ne=ten=ta=tion 11
  qui=ma=rie=en=vie=et=con=fi=den=ce 10
  au=ter=me=den=ivran=te=pa=tien=ce 9

  lors=que=je=pleu=re 5
  je=re=joins=no=tre=ga=laxie 7
  puis=douce=ment=de=mon=cons=cient=elle=se=meurt 10
  et=sem=pare=de=moi=u=ne=dou=ceet=bel=le=rê=ve=rie 14
  une=ma=niè=re=de=te=gar=der=près=de=moi 11
  mê=me=quand=tu=nes=pas=là 7

  mais=comment=ex=pli=quer=nos=mo=ments=dé=va=sion 11
  qui=nous=dé=pos=sède=de=tou=te=rai=son 10
  des=mo=ments=où=lon=sof=fre=de=rê=ver 10
  nous=trans=por=tant=dans=un=monde=com=plè=te=ment=i=ma=gé 14

  il=ne=fau=drait=pas=que=je=verseu=ne=seu=le=lar=me=de=sang 15
  car=me=pro=té=ger=est=im=por=tant 9
  les=poir=ne=sest=pas=to=tale=ment=en=fui 10
  il=faut=sim=ple=ment=un=peu=de=temps 9
  et=lors=quil=re=vien=dra 6
  je=le=con=sa=cre=rai=en=tiè=re=ment 10
  a=ce=que=le=monde=quon=a=créé=sou=vreun=jour=a=toi 13

  jai=me=rai=te=re=mer=ci=er 9
  mais=des=mots=ne=peu=vent=ex=pri=mer 9
  ce=que=tu=re=pré=sente=a=mes=y=eux 10
 • Phonétique : ¤Notre Histoire, Notre Monde¤

  ʒε dekuvεʁ avεk twa
  ynə amitje pyʁə e sɛ̃sεʁə
  puvɑ̃ paʁfwa mεle dulœʁ e fwa
  mε paʁtaʒɑ̃ tuʒuʁ no ɡalεʁə

  ty sε mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə e mə tuʃe
  mə ʁəɡaʁde avεk dεz- iø dɑ̃fɑ̃
  sɑ̃ ʒamε mə ʒyʒe ni mə mepʁize
  ʒystə ɑ̃ lizɑ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃

  kə sə swa mε ʁεvəz- u mε pœʁ
  mε mɔmɑ̃ də tʁistεsə u də bɔnœʁ
  ty ε tuʒuʁ la puʁ mə pʁɔteʒe, mə kɔ̃sɔle
  sɑ̃ lɔ̃bʁə dynə pitje

  no sɑ̃timɑ̃ paʁfwa kɔ̃fy
  ljez- a dε deziʁ flus
  no ʁəɡaʁd sə devwale tu
  mε nə kɔʁ nə sɥive plys

  kɔ̃fyzjɔ̃ nə vø pa diʁə tʁaizɔ̃
  səla paʁlə sələmɑ̃ dynə tɑ̃tasjɔ̃
  ki maʁi ɑ̃vi e kɔ̃fidɑ̃sə
  o tεʁmə dɑ̃nivʁɑ̃tə pasjɑ̃sə.

  lɔʁskə ʒə plœʁə
  ʒə ʁəʒwɛ̃ nɔtʁə ɡalaksi
  pɥi dusəmɑ̃, də mɔ̃ kɔ̃sjɑ̃ εllə sə məʁ
  e sɑ̃paʁə də mwa, ynə dusə e bεllə ʁεvəʁi,
  ynə manjεʁə də tə ɡaʁde pʁε də mwa
  mεmə kɑ̃ ty nε pa la

  mε kɔmɑ̃ εksplike no mɔmɑ̃ devazjɔ̃
  ki nu depɔsεdə də tutə ʁεzɔ̃
  dε mɔmɑ̃z- u lɔ̃ sɔfʁə də ʁεve
  nu tʁɑ̃spɔʁtɑ̃ dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də kɔ̃plεtəmɑ̃ imaʒe.

  il nə fodʁε pa kə ʒə vεʁsə ynə sələ laʁmə də sɑ̃
  kaʁ mə pʁɔteʒe εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃,
  lεspwaʁ nə sε pa tɔtaləmɑ̃ ɑ̃fɥi
  il fo sɛ̃pləmɑ̃ œ̃ pø də tɑ̃
  e lɔʁskil ʁəvjɛ̃dʁa
  ʒə lə kɔ̃sakʁəʁε ɑ̃tjεʁəmɑ̃
  a sə kə lə mɔ̃də kɔ̃n- a kʁee suvʁə œ̃ ʒuʁ a twa.

  « ʒεməʁε tə ʁəmεʁsje
  mε dε mo nə pəve εkspʁime
  sə kə ty ʁəpʁezɑ̃tə a mεz- iø. »
 • Pieds Phonétique : ¤Notre Histoire, Notre Monde¤

  ʒε=de=ku=vεʁ=a=vεk=twa 7
  y=nə=a=mi=tje=py=ʁə=e=sɛ̃=sεʁə 10
  pu=vɑ̃=paʁ=fwa=mε=le=du=lœʁ=e=fwa 10
  mε=paʁ=ta=ʒɑ̃=tu=ʒuʁ=no=ɡa=lε=ʁə 10

  ty=sε=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=e=mə=tu=ʃe 10
  məʁə=ɡaʁ=de=a=vεk=dε=zi=ø=dɑ̃=fɑ̃ 10
  sɑ̃=ʒa=mεmə=ʒy=ʒe=ni=mə=me=pʁi=ze 10
  ʒys=tə=ɑ̃=li=zɑ̃=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 10

  kə=sə=swa=mε=ʁε=və=zu=mε=pœ=ʁə 10
  mε=mɔ=mɑ̃=də=tʁis=tεsə=u=də=bɔ=nœʁ 10
  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=puʁmə=pʁɔ=te=ʒe=mə=kɔ̃=sɔ=le 13
  sɑ̃=lɔ̃=bʁə=dy=nə=pi=tj=e 8

  no=sɑ̃=ti=mɑ̃=paʁ=fwa=kɔ̃=fy 8
  lj=e=za=dε=de=ziʁ=flus 7
  no=ʁə=ɡaʁd=sə=de=vwa=le=tu 8
  mε=nə=kɔʁ=nə=sɥi=ve=plys 7

  kɔ̃=fy=zjɔ̃nə=vø=pa=di=ʁə=tʁa=i=zɔ̃ 10
  sə=la=paʁlə=sə=lə=mɑ̃=dy=nə=tɑ̃=ta=sjɔ̃ 11
  ki=ma=ʁi=ɑ̃=vi=e=kɔ̃=fi=dɑ̃=sə 10
  o=tεʁ=mə=dɑ̃=ni=vʁɑ̃=tə=pa=sjɑ̃=sə 10

  lɔʁ=skə=ʒə=plœ=ʁə 5
  ʒə=ʁə=ʒwɛ̃=nɔ=tʁə=ɡa=lak=si 8
  pɥi=dusə=mɑ̃=də=mɔ̃=kɔ̃=sjɑ̃=εllə=sə=məʁ 10
  e=sɑ̃=paʁə=də=mwa=y=nə=du=səe=bεllə=ʁε=və=ʁi 13
  ynə=ma=njε=ʁə=də=tə=ɡaʁ=de=pʁε=də=mwa 11
  mε=mə=kɑ̃=ty=nε=pa=la 7

  mε=kɔ=mɑ̃=εk=spli=ke=no=mɔ=mɑ̃=de=va=zjɔ̃ 12
  ki=nu=de=pɔ=sεdə=də=tu=tə=ʁε=zɔ̃ 10
  dε=mɔ=mɑ̃=zu=lɔ̃=sɔ=fʁə=də=ʁε=ve 10
  nu=tʁɑ̃s=pɔʁ=tɑ̃=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃də=kɔ̃=plεtə=mɑ̃=i=ma=ʒe 13

  il=nə=fo=dʁε=pakə=ʒə=vεʁ=səy=nə=sə=lə=laʁ=mə=də=sɑ̃ 15
  kaʁ=mə=pʁɔ=te=ʒe=ε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 9
  lεs=pwaʁnə=sε=pa=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ɑ̃f=ɥi 10
  il=fo=sɛ̃=plə=mɑ̃=œ̃=pø=də=tɑ̃ 9
  e=lɔʁ=skil=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 7
  ʒə=lə=kɔ̃=sa=kʁə=ʁε=ɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃ 10
  asə=kə=lə=mɔ̃=də=kɔ̃=na=kʁe=e=su=vʁəœ̃=ʒuʁ=a=twa 14

  ʒε=mə=ʁε=tə=ʁə=mεʁ=sj=e 9
  mε=dε=mo=nə=pə=ve=εk=spʁi=me 9
  sə=kə=tyʁə=pʁe=zɑ̃=tə=a=mε=zi=ø 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00j

ce poème est tout simplement magnifique, tu décris parfaitement cette situation ambigue. . . . c bo!!continue!!

Auteur de Poésie
02/05/2004 00:00Xander

tres jolie poéme beaucoup de sebtiment
amitié

Auteur de Poésie
12/07/2004 00:00Larme De Cristal

c vraiment un bo poème continu. . .