Poème-France.com

Poeme : L’AprèsL’Après

J’ai beau me dire que tu es l’homme le plus infâme
Et odieux que j’ai connu dans ma petite existence,
En vain ; je ne parviens pas, à te chasser de mon âme
Malgré les innombrables fois où tu m’as offensé !
Je devrais sentir monter ma rancune et vengeance…
Elle ne vient ni même ne passe dans mes pensées.

Pourquoi parcours-tu encore mes pensées jour et nuit ?
Serais-ce que mon âme te soit encor dévouée ?
Cet flam ne pourrait-elle pas s’éteindre au fond du puits,
Que je puisse en finir avec cette histoire sans fin
Afin d’en retirer le nœud de ma gorge nouée ?
Mais j’ai beau m’acharner, tous ces durs efforts sont en vains.

Puisque ma mémoire et mon cœur ne peuvent t’oublier,
Alors j’ai décidé que je conquerirait ton âme
Par toutes les façons possibles : je t’ignorerai,
Je te ferai des avances, je te sourirai et je te séduirai
Jusqu’à ce que tu ne puisses résister à mes charmes.
Tu verras, tu seras à bout d’halein, je t’epuis’rai.

Mais puisque je ne peux ni t’avoire, ni t’oublier
Je souffrirai en silence jusqu’au dernier soupir.
Or ma joie et mes plaisirs ne seront jamais entier.
Nul ne pourra te ressembler ni même te mimer
Et nul dans ce vaste monde que j’irais parcourir
Ne pourra, de ma propre personne, être ainsi aimer.

-1997-
Emma Lalonde

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bo mə diʁə kə ty ε lɔmə lə plysz- ɛ̃famə
e ɔdjø kə ʒε kɔny dɑ̃ ma pətitə εɡzistɑ̃sə,
ɑ̃ vɛ̃, ʒə nə paʁvjɛ̃ pa, a tə ʃase də mɔ̃n- amə
malɡʁe lεz- inɔ̃bʁablə fwaz- u ty ma ɔfɑ̃se !
ʒə dəvʁε sɑ̃tiʁ mɔ̃te ma ʁɑ̃kynə e vɑ̃ʒɑ̃sə…
εllə nə vjɛ̃ ni mεmə nə pasə dɑ̃ mε pɑ̃se.

puʁkwa paʁkuʁ ty ɑ̃kɔʁə mε pɑ̃se ʒuʁ e nɥi ?
səʁε sə kə mɔ̃n- amə tə swa ɑ̃kɔʁ devue ?
sεt flam nə puʁʁε tεllə pa setɛ̃dʁə o fɔ̃ dy pɥi,
kə ʒə pɥisə ɑ̃ finiʁ avεk sεtə istwaʁə sɑ̃ fɛ̃
afɛ̃ dɑ̃ ʁətiʁe lə neyd də ma ɡɔʁʒə nue ?
mε ʒε bo maʃaʁne, tus sε dyʁz- efɔʁ sɔ̃t- ɑ̃ vɛ̃.

pɥiskə ma memwaʁə e mɔ̃ kœʁ nə pəve tublje,
alɔʁ ʒε deside kə ʒə kɔ̃kəʁiʁε tɔ̃n- amə
paʁ tutə lε fasɔ̃ pɔsiblə : ʒə tiɲɔʁəʁε,
ʒə tə fəʁε dεz- avɑ̃sə, ʒə tə suʁiʁε e ʒə tə sedɥiʁε
ʒyska sə kə ty nə pɥisə ʁeziste a mε ʃaʁmə.
ty veʁa, ty səʁaz- a bu dalɛ̃, ʒə təpɥisʁε.

mε pɥiskə ʒə nə pø ni tavwaʁə, ni tublje
ʒə sufʁiʁε ɑ̃ silɑ̃sə ʒysko dεʁnje supiʁ.
ɔʁ ma ʒwa e mε plεziʁ nə səʁɔ̃ ʒamεz- ɑ̃tje.
nyl nə puʁʁa tə ʁəsɑ̃ble ni mεmə tə mime
e nyl dɑ̃ sə vastə mɔ̃də kə ʒiʁε paʁkuʁiʁ
nə puʁʁa, də ma pʁɔpʁə pεʁsɔnə, εtʁə ɛ̃si εme.

mwɛ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- di- sεt