Poème-France.com

Poeme : If I Had The Power…If I Had The Power…

If I had the power to answer your prayers,
I would relieve every Man from misery.

If I had the power to change our destiny,
I would tame and seduce the forces of nature.

If I had the power to predict the future,
I would save all Man from all eminent dangers.

If I had the power to reclaim all evil,
I would show every Man how to be kind and share.

If I had the power to make justices fair,
I would encourage each Man to follow the laws.

If I had the power to eliminate flaws,
I would help the world rise to a higher level.

We may not have the ultimate powers of God ;
But if we brought our strengths and knowledge together,
Every contribution would bring us closer
And our efforts would be combined with those of God.

03-09-05
Emma Lalonde

PostScriptum

dedication to Katrina’s victims.
Si j’avais le pouvoir de repondre a vos prieres, Je dechargerais chaque Homme de sa misere. Si j’avais le pouvir de changer notre destin, je dompterais et seduirais les forces de la nature. Si j’avais le pouvoir de predi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

if i-ad tə pɔwœʁ to ɑ̃swœʁ iuʁ pʁεje,
i wuld ʁəljəvə əvəʁi mɑ̃ fʁɔm mizəʁi.

if i-ad tə pɔwœʁ to ʃɑ̃ʒə uʁ dεstini,
i wuld tamə ɑ̃d sədysə tə fɔʁsəz- ɔf natyʁə.

if i-ad tə pɔwœʁ to pʁədikt tə fytyʁə,
i wuld savə al mɑ̃ fʁɔm al əmine dɑ̃ʒe.

if i-ad tə pɔwœʁ to ʁəklɛ̃ al əvil,
i wuld ʃɔw əvəʁi mɑ̃ ɔw to bə kɛ̃d ɑ̃d ʃaʁə.

if i-ad tə pɔwœʁ to makə ʒystisə fεʁ,
i wuld ɑ̃kuʁaʒə əak mɑ̃ to fɔlɔw tə law.

if i-ad tə pɔwœʁ to əliminatə flaw,
i wuld εlp tə wɔʁld ʁizə to a iɡe ləvεl.

wə mε no-avə tə yltimatə pɔwœʁz- ɔf ɡɔd,
byt if wə bʁuɡt uʁ stʁɑ̃tz- ɑ̃d knɔwlεdʒə tɔʒεtœʁ,
əvəʁi kɔ̃tʁibytjɔ̃ wuld bʁiŋ ys kloze
ɑ̃d uʁ efɔʁ wuld bə kɔ̃binεd wit tozə ɔf ɡɔd.

zeʁo tʁwa tiʁε zeʁo nəf tiʁε zeʁo sɛ̃k