Poeme : You

You

Just a word,
You put a smile on my face.
Just one word,
You can take it all away.
Just your touch,
Epinephrine flows in.
Just a frown,
I wonder what I did wrong.
Just a smile,
Life becomes so exciting.
You are sad,
I feel sad down to my soul.
Your knowledge,
I suddenly want to learn.
One absence,
My world takes a shade of gray.
Geekiness,
You make my little heart melt.
A phone call,
I can’t get rid of the smile.

10-10-05

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: You

  just=a=word 3
  you=put=a=s=mile=on=my=face 8
  just=o=ne=word 4
  you=can=ta=ke=it=all=a=way 8
  just=your=tou=ch 4
  epi=ne=phri=ne=flows=in 6
  just=a=frown 3
  i=won=der=w=hat=i=did=wrong 8
  just=a=s=mi=le 5
  life=be=co=mes=so=ex=ci=ting 8
  you=a=re=sad 4
  i=fe=el=sad=down=to=my=soul 8
  your=k=now=led=ge 5
  i=sud=den=ly=want=to=learn 7
  o=ne=ab=sen=ce 5
  my=world=takes=a=sha=de=of=gray 8
  gee=ki=ness 3
  you=ma=ke=my=lit=tle=heart=melt 8
  a=pho=ne=call 4
  i=cant=get=rid=of=the=s=mile 8

  dix=tiret=dix=ti=ret=zé=ro=cin=q 9
 • Phonétique : You

  ʒyst a wɔʁ,
  iu pyt a smilə ɔ̃ mi fasə.
  ʒyst ɔnə wɔʁ,
  iu kɑ̃ takə it al awε.
  ʒyst iuʁ tuk,
  əpinεfʁinə flɔwz- ɛ̃.
  ʒyst a fʁɔwn,
  i wɔ̃de wa i did wʁɔ̃ɡ.
  ʒyst a smilə,
  lifə bəkɔmə so εksitiŋ.
  iu aʁə sad,
  i fil sad dɔwn to mi sul.
  iuʁ knɔwlεdʒə,
  i sydɑ̃li wɑ̃ to ləaʁn.
  ɔnə absɑ̃sə,
  mi wɔʁld takəz- a ʃadə ɔf ɡʁε.
  ʒikinεs,
  iu makə mi litlə əaʁ mεlt.
  a fɔnə kal,
  i kante ʒεt ʁid ɔf tə smilə.

  di- tiʁε di- tiʁε zeʁo sɛ̃k
 • Syllabes Phonétique : You

  ʒyst=a=wɔʁ 3
  i=u=pyt=a=smiləɔ̃=mi=fasə 7
  ʒyst=ɔ=nə=wɔʁ 4
  i=u=kɑ̃takə=it=al=a=wε 7
  ʒyst=i=uʁ=tuk 4
  ə=pi=nε=fʁinə=flɔw=zɛ̃ 6
  ʒyst=a=fʁɔwn 3
  i=wɔ̃=de=wa=i=did=wʁɔ̃ɡ 7
  ʒyst=a=smi=lə 4
  lifə=bə=kɔmə=so=εk=si=tiŋ 7
  i=u=aʁə=sad 4
  i=fil=sad=dɔwn=to=mi=sul 7
  i=uʁ=knɔw=lεd=ʒə 5
  i=sy=dɑ̃=li=wɑ̃=toləaʁn 6
  ɔ=nə=ab=sɑ̃sə 4
  mi=wɔʁld=takə=za=ʃa=dəɔf=ɡʁε 7
  ʒi=ki=nεs 3
  i=u=makə=mi=li=tlə=əaʁ=mεlt 8
  a=fɔ=nə=kal 4
  i=kan=te=ʒεt=ʁid=ɔf=tə=smilə 8

  di=ti=ʁε=di=ti=ʁε=ze=ʁo=sɛ̃k 9

PostScriptum

Juste un mot, tu peints mon visage d’un sourire. juste un mot, tu peux tout retirer. ton touche, l’epinephrine court dans mon corps. un froncement des sourcils, je me demande ce que j’ai fait. juste un sourire, la vie semble si excitante. tu es triste, je

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2005 11:51Lancu, Cooloost

The power of the beloved one.... summed up in those verses.