Poème-France.com

Poeme : FinitFinit

Après 5 mois de Bonheur, d’amour et de baisers
Ce matin, te faire la bise m’a achevée

Les larmes montent jusqu’à mes yeux
Les dernières étoiles qu’il reste de nous deux

Cachée, loin de toi, loin de tout
Je me vide sans retenue de « nous »

Personne n’a vu, personne n’a su
C’est ainsi que je l’ai voulu

Je n’aime pas qu’on me voie pleurer
Surtout pas toi qui semble ne pas t’en soucier

Tu veux qu’on se parle quand même
Tu me parles du temps oubliant les « je t’aime »

Tout a disparu d’un coup de ta tête
Je me sens tellement bête

Moi qui n’ai rien fait pour arranger
Je n’arrive désormais à oublier…
Etoile Noire

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

apʁε sɛ̃k mwa də bɔnœʁ, damuʁ e də bεze
sə matɛ̃, tə fεʁə la bizə ma aʃəve

lε laʁmə- mɔ̃te ʒyska mεz- iø
lε dεʁnjεʁəz- etwalə kil ʁεstə də nu dø

kaʃe, lwɛ̃ də twa, lwɛ̃ də tu
ʒə mə vidə sɑ̃ ʁətənɥ də « nus »

pεʁsɔnə na vy, pεʁsɔnə na sy
sεt- ɛ̃si kə ʒə lε vuly

ʒə nεmə pa kɔ̃ mə vwa pləʁe
syʁtu pa twa ki sɑ̃blə nə pa tɑ̃ susje

ty vø kɔ̃ sə paʁlə kɑ̃ mεmə
ty mə paʁlə- dy tɑ̃z- ubljɑ̃ ləs « ʒə tεmə »

tut- a dispaʁy dœ̃ ku də ta tεtə
ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ bεtə

mwa ki nε ʁjɛ̃ fε puʁ aʁɑ̃ʒe
ʒə naʁivə dezɔʁmεz- a ublje…