Poème-France.com

Poeme : Ce N’Est Qu’Une Peur Retrouvée…Ce N’Est Qu’Une Peur Retrouvée…

J’ai tellement peur de me perdre,
De me réveiller sans comprendre
En regardant tout ce que j’ai fait
Et que ceci ne soit plus rien à jamais

Je voudrais savoir, si tout changera
Ou si le risque existera…
Je doute de ce passé qui s’avance
Dans tous mes silences…

Et, je n’arrives à le dire,
Je ne peux même pas l’écrire
Je me perds dans les lettres floues
Qui ne savent m’assurer de tout

Je ne veux pas redevenir…
Ou être selon mes souvenirs
Qui devaient me voire grandir
Et m’élever au pire…

J’ai peur de maintenant
Et de ce qui m’attend…
Au réveil de ce jour,
Qui résonne sur l’acte d’amour

Avec toi, …
Je ne veux vivre, sans moi
Laissez-moi être ailleurs
En mes pensées du cœur

Ne m’ôtez pas cette âme
Qui s’endort en mes poèmes
Laissez-moi, restez ainsi
Après ce passage en son esprit
Fab, Kristell

PostScriptum

Je ne veux pas du salaud qui dort en moi… Laissez-moi, mon innocence…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də mə pεʁdʁə,
də mə ʁevεje sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ tu sə kə ʒε fε
e kə səsi nə swa plys ʁjɛ̃ a ʒamε

ʒə vudʁε savwaʁ, si tu ʃɑ̃ʒəʁa
u si lə ʁiskə εɡzistəʁa…
ʒə dutə də sə pase ki savɑ̃sə
dɑ̃ tus mε silɑ̃sə…

e, ʒə naʁivəz- a lə diʁə,
ʒə nə pø mεmə pa lekʁiʁə
ʒə mə pεʁd dɑ̃ lε lεtʁə- flu
ki nə save masyʁe də tu

ʒə nə vø pa ʁədəvəniʁ…
u εtʁə səlɔ̃ mε suvəniʁ
ki dəvε mə vwaʁə ɡʁɑ̃diʁ
e meləve o piʁə…

ʒε pœʁ də mɛ̃tənɑ̃
e də sə ki matɑ̃…
o ʁevεj də sə ʒuʁ,
ki ʁezɔnə syʁ laktə damuʁ

avεk twa, …
ʒə nə vø vivʁə, sɑ̃ mwa
lεse mwa εtʁə ajœʁ
ɑ̃ mε pɑ̃se dy kœʁ

nə mote pa sεtə amə
ki sɑ̃dɔʁ ɑ̃ mε pɔεmə
lεse mwa, ʁεstez- ɛ̃si
apʁε sə pasaʒə ɑ̃ sɔ̃n- εspʁi