Poeme : Essai Poétique, Skarn (3)

Essai Poétique, Skarn (3)

Dans les tréfonds de mon âme,
Qui n’était en l’Homme…
Tu t’endors, en bien des maléfices
Criant les songes du sacrifices,

Et, aux larmes noires de ton art,
Tu te vais le mensonge de mes regards
En t’oubliant, à la plume du silence
Qui règne sur mes souffrances…

En ce monde de la peur…
Tu t’abandonnes aux fleurs
Du mal incarné, saignant
Aux présages du temps,

Des instants regrettés,
Qui se sont à jamais évités
Tu marches sur les nuits
Perturbées, les plaies de mon ennui

Et, je te sais, aux prières
De ce corps meurtri, en ton repère
Sombres délicates, qui se redoute
Te laissant m’affronter, en la lente

Agonie, d’un cœur en ténèbres
Je te vois dans l’ombre…
De mes soupirs, espérant
Te mourir en moi, au temps

Pour revoir tes couloirs anéantis
Du chaos éternel, qui s’écoute en ta Vie
Et en la dernière prophétesse,
De mes faiblesses…

Mais, je restes, dans la lointaine
Des peines en tes haines…
Abattant les murs du silence
Qui me sont en conscience

Je te cherche ailleurs…
Tu t’accordes aux pleurs
De mon triste combat,
Qui ne se veut pas…

Je te veux voire, en souffrir
En te laissant au loin, mourir
Je me détruis, dans la trêve
Des passés qui s’achèvent

Tu te perds en moi…
Qui n’est que toi,
Je suis ta seule détresse
Et, ton esprit ges grises nuances

Je ne te sais, au combat…
Qui ne nous tuent jusqu’à…
Brisant tes reflets dans mon âme
Qui n’était en l’homme…

Je ne veux te lire en la pensée éteinte
Qui signe ta mire mourante…
Pourtant, apprêtée pour ce monde
Déjà, en des regards, s’entendent

En quittant ce corps d’alors…
A jamais devant, les morts,
Cimetière de ton songe d’éphémère
Et tes douleurs morales du sacrifère

Tu t’espères, au devenir…
Rongeant les autres notes du pire
Mais, je te sais, en ce fond…
Des lettres de la raison,

Et, je te veux à jamais enterré
Derrière les viles désespérés…
Je veux mourir en ton regard
Qui signe ta fin du cauchemard

Je ne veux que t’oublier avec moi,
Dans les tombes de ton effroi…
Priant aux cendres des Sorciers mystères
De t’emporter au sang, dans cette rivière

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Essai Poétique, Skarn (3)

  dans=les=tré=fonds=de=mon=â=me 8
  qui=né=tait=en=l=hom=me 7
  tu=ten=dors=en=bien=des=ma=lé=fices 9
  criant=les=son=ges=du=sa=cri=fices 8

  et=aux=lar=mes=noires=de=ton=art 8
  tu=te=vais=le=men=songe=de=mes=re=gards 10
  en=tou=bliant=à=la=plume=du=si=lence 9
  qui=rè=gne=sur=mes=souf=fran=ces 8

  en=ce=mon=de=de=la=peur 7
  tu=ta=ban=don=nes=aux=fleurs 7
  du=mal=in=car=né=sai=gnant 7
  aux=pré=sa=ges=du=temps 6

  des=ins=tants=re=gret=tés 6
  qui=se=sont=à=ja=mais=é=vi=tés 9
  tu=mar=ches=sur=les=nuits 6
  per=tur=bées=les=plaies=de=mon=en=nui 9

  et=je=te=sais=aux=pri=è=res 8
  de=ce=corps=meur=tri=en=ton=re=père 9
  sombres=dé=li=ca=tes=qui=se=re=doute 9
  te=lais=sant=maf=fron=ter=en=la=lente 9

  ago=nie=dun=cœur=en=té=nè=bres 8
  je=te=vois=dans=lom=bre 6
  de=mes=sou=pirs=es=pé=rant 7
  te=mou=rir=en=moi=au=temps 7

  pour=re=voir=tes=cou=loirs=a=né=an=tis 10
  du=chaos=é=ter=nel=qui=sé=couteen=ta=vie 10
  et=en=la=der=nière=pro=phé=tes=se 9
  de=mes=fai=bles=ses 5

  mais=je=res=tes=dans=la=loin=taine 8
  des=pei=nes=en=tes=hai=nes 7
  abat=tant=les=murs=du=si=len=ce 8
  qui=me=sont=en=cons=cien=ce 7

  je=te=cher=che=ail=leurs 6
  tu=tac=cor=des=aux=pleurs 6
  de=mon=tris=te=com=bat 6
  qui=ne=se=veut=pas 5

  je=te=veux=voi=re=en=souf=frir 8
  en=te=lais=sant=au=loin=mou=rir 8
  je=me=dé=truis=dans=la=trê=ve 8
  des=pas=sés=qui=sa=chèvent 6

  tu=te=perds=en=moi 5
  qui=nest=que=toi 4
  je=suis=ta=seu=le=dé=tresse 7
  et=ton=es=prit=ges=gri=ses=nuances 8

  je=ne=te=sais=au=com=bat 7
  qui=ne=nous=tuent=jus=quà 6
  bri=sant=tes=re=flets=dans=mon=âme 8
  qui=né=tait=en=l=hom=me 7

  je=ne=veux=te=lireen=la=pen=sée=é=teinte 10
  qui=si=gne=ta=mi=re=mou=rante 8
  pour=tant=ap=prê=tée=pour=ce=monde 8
  dé=jà=en=des=re=gards=sen=tendent 8

  en=quit=tant=ce=corps=da=lors 7
  a=ja=mais=de=vant=les=morts 7
  cime=tiè=re=de=ton=son=ge=dé=phé=mère 10
  et=tes=dou=leurs=mo=rales=du=sa=cri=fère 10

  tu=tes=pè=res=au=de=ve=nir 8
  ron=geant=les=autres=no=tes=du=pire 8
  mais=je=te=sais=en=ce=fond 7
  des=let=tres=de=la=rai=son 7

  et=je=te=veux=à=ja=mais=en=ter=ré 10
  der=rière=les=vi=les=dé=ses=pé=rés 9
  je=veux=mou=rir=en=ton=re=gard 8
  qui=signe=ta=fin=du=cau=che=mard 8

  je=ne=veux=que=tou=blier=a=vec=moi 9
  dans=les=tom=bes=de=ton=ef=froi 8
  priant=aux=cendres=des=sor=ciers=mys=tères 8
  de=tem=por=ter=au=sang=dans=cette=ri=vière 10
 • Phonétique : Essai Poétique, Skarn (3)

  dɑ̃ lε tʁefɔ̃ də mɔ̃n- amə,
  ki netε ɑ̃ lɔmə…
  ty tɑ̃dɔʁ, ɑ̃ bjɛ̃ dε malefisə
  kʁjɑ̃ lε sɔ̃ʒə dy sakʁifisə,

  e, o laʁmə- nwaʁə də tɔ̃n- aʁ,
  ty tə vε lə mɑ̃sɔ̃ʒə də mε ʁəɡaʁd
  ɑ̃ tubljɑ̃, a la plymə dy silɑ̃sə
  ki ʁεɲə syʁ mε sufʁɑ̃sə…

  ɑ̃ sə mɔ̃də də la pœʁ…
  ty tabɑ̃dɔnəz- o flœʁ
  dy mal ɛ̃kaʁne, sεɲɑ̃
  o pʁezaʒə dy tɑ̃,

  dεz- ɛ̃stɑ̃ ʁəɡʁεte,
  ki sə sɔ̃t- a ʒamεz- evite
  ty maʁʃə syʁ lε nɥi
  pεʁtyʁbe, lε plε də mɔ̃n- ɑ̃nɥi

  e, ʒə tə sε, o pʁjεʁə
  də sə kɔʁ məʁtʁi, ɑ̃ tɔ̃ ʁəpεʁə
  sɔ̃bʁə- delikatə, ki sə ʁədutə
  tə lεsɑ̃ mafʁɔ̃te, ɑ̃ la lɑ̃tə

  aɡɔni, dœ̃ kœʁ ɑ̃ tenεbʁə
  ʒə tə vwa dɑ̃ lɔ̃bʁə…
  də mε supiʁ, εspeʁɑ̃
  tə muʁiʁ ɑ̃ mwa, o tɑ̃

  puʁ ʁəvwaʁ tε kulwaʁz- aneɑ̃ti
  dy ʃaoz- etεʁnεl, ki sekutə ɑ̃ ta vi
  e ɑ̃ la dεʁnjεʁə pʁɔfetεsə,
  də mε fεblesə…

  mε, ʒə ʁεstə, dɑ̃ la lwɛ̃tεnə
  dε pεnəz- ɑ̃ tεz- εnə…
  abatɑ̃ lε myʁ dy silɑ̃sə
  ki mə sɔ̃t- ɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə

  ʒə tə ʃεʁʃə ajœʁ…
  ty takɔʁdəz- o plœʁ
  də mɔ̃ tʁistə kɔ̃ba,
  ki nə sə vø pa…

  ʒə tə vø vwaʁə, ɑ̃ sufʁiʁ
  ɑ̃ tə lεsɑ̃ o lwɛ̃, muʁiʁ
  ʒə mə detʁɥi, dɑ̃ la tʁεvə
  dε pase ki saʃεve

  ty tə pεʁdz- ɑ̃ mwa…
  ki nε kə twa,
  ʒə sɥi ta sələ detʁεsə
  e, tɔ̃n- εspʁi ʒəs ɡʁizə nɥɑ̃sə

  ʒə nə tə sε, o kɔ̃ba…
  ki nə nu tɥe ʒyska…
  bʁizɑ̃ tε ʁəflε dɑ̃ mɔ̃n- amə
  ki netε ɑ̃ lɔmə…

  ʒə nə vø tə liʁə ɑ̃ la pɑ̃se etɛ̃tə
  ki siɲə ta miʁə muʁɑ̃tə…
  puʁtɑ̃, apʁεte puʁ sə mɔ̃də
  deʒa, ɑ̃ dε ʁəɡaʁd, sɑ̃tɑ̃de

  ɑ̃ kitɑ̃ sə kɔʁ dalɔʁ…
  a ʒamε dəvɑ̃, lε mɔʁ,
  simətjεʁə də tɔ̃ sɔ̃ʒə defemεʁə
  e tε dulœʁ mɔʁalə dy sakʁifεʁə

  ty tεspεʁə, o dəvəniʁ…
  ʁɔ̃ʒɑ̃ lεz- otʁə- nɔtə dy piʁə
  mε, ʒə tə sε, ɑ̃ sə fɔ̃…
  dε lεtʁə- də la ʁεzɔ̃,

  e, ʒə tə vøz- a ʒamεz- ɑ̃teʁe
  dəʁjεʁə lε vilə dezεspeʁe…
  ʒə vø muʁiʁ ɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ki siɲə ta fɛ̃ dy koʃəmaʁ

  ʒə nə vø kə tublje avεk mwa,
  dɑ̃ lε tɔ̃bə də tɔ̃n- efʁwa…
  pʁjɑ̃ o sɑ̃dʁə- dε sɔʁsje mistεʁə
  də tɑ̃pɔʁte o sɑ̃, dɑ̃ sεtə ʁivjεʁə
 • Syllabes Phonétique : Essai Poétique, Skarn (3)

  dɑ̃=lε=tʁe=fɔ̃=də=mɔ̃=na=mə 8
  ki=ne=tε=ɑ̃=lɔ=mə 6
  ty=tɑ̃=dɔʁ=ɑ̃=bjɛ̃=dε=ma=le=fisə 9
  kʁjɑ̃=lε=sɔ̃=ʒə=dy=sa=kʁi=fisə 8

  e=o=laʁmə=nwa=ʁə=də=tɔ̃=naʁ 8
  tytə=vε=lə=mɑ̃=sɔ̃ʒə=də=mε=ʁə=ɡaʁd 9
  ɑ̃=tu=bljɑ̃=a=la=plymə=dy=silɑ̃sə 8
  ki=ʁε=ɲə=syʁ=mε=su=fʁɑ̃=sə 8

  ɑ̃=sə=mɔ̃=də=də=la=pœ=ʁə 8
  ty=ta=bɑ̃=dɔ=nə=zo=flœ=ʁə 8
  dy=mal=ɛ̃=kaʁ=ne=sε=ɲɑ̃ 7
  o=pʁe=za=ʒə=dy=tɑ̃ 6

  dε=zɛ̃s=tɑ̃=ʁə=ɡʁε=te 6
  kisə=sɔ̃=ta=ʒa=mε=ze=vi=te 8
  ty=maʁ=ʃə=syʁ=lε=nɥi 6
  pεʁ=tyʁ=be=lε=plεdə=mɔ̃=nɑ̃n=ɥi 8

  e=ʒə=tə=sε=o=pʁi=jεʁ 7
  də=sə=kɔʁ=məʁ=tʁi=ɑ̃=tɔ̃ʁə=pεʁə 8
  sɔ̃bʁə=de=li=ka=tə=ki=səʁə=dutə 8
  tə=lε=sɑ̃=ma=fʁɔ̃=te=ɑ̃=la=lɑ̃tə 9

  a=ɡɔ=ni=dœ̃=kœʁ=ɑ̃=te=nεbʁə 8
  ʒə=tə=vwa=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 6
  də=mε=su=piʁ=εs=pe=ʁɑ̃ 7
  tə=mu=ʁiʁ=ɑ̃=mwa=o=tɑ̃ 7

  puʁʁə=vwaʁ=tε=ku=lwaʁ=za=ne=ɑ̃=ti 9
  dy=ʃa=o=ze=tεʁ=nεl=kise=ku=təɑ̃=ta=vi 11
  e=ɑ̃=la=dεʁ=njεʁə=pʁɔ=fe=tεsə 8
  də=mε=fε=ble=sə 5

  mε=ʒə=ʁεs=tə=dɑ̃=la=lwɛ̃=tεnə 8
  dε=pε=nə=zɑ̃=tε=zε=nə 7
  a=ba=tɑ̃=lε=myʁ=dy=si=lɑ̃sə 8
  ki=mə=sɔ̃=tɑ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 8

  ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=a=jœ=ʁə 7
  ty=ta=kɔʁ=də=zo=plœ=ʁə 7
  də=mɔ̃=tʁis=tə=kɔ̃=ba 6
  ki=nə=sə=vø=pa 5

  ʒə=tə=vø=vwa=ʁə=ɑ̃=su=fʁiʁ 8
  ɑ̃=tə=lε=sɑ̃=o=lwɛ̃=mu=ʁiʁ 8
  ʒə=mə=det=ʁɥi=dɑ̃=la=tʁε=və 8
  dε=pa=se=ki=sa=ʃε=ve 7

  ty=tə=pεʁ=dzɑ̃=mwa 5
  ki=nε=kə=twa 4
  ʒə=sɥi=ta=sə=lə=de=tʁε=sə 8
  e=tɔ̃=nεs=pʁi=ʒəs=ɡʁi=zə=nɥɑ̃sə 8

  ʒə=nə=tə=sε=o=kɔ̃=ba 7
  ki=nə=nu=tɥe=ʒys=ka 6
  bʁi=zɑ̃=tε=ʁə=flε=dɑ̃=mɔ̃=namə 8
  ki=ne=tε=ɑ̃=lɔ=mə 6

  ʒə=nə=vøtə=li=ʁəɑ̃=la=pɑ̃=se=e=tɛ̃tə 10
  ki=si=ɲə=ta=mi=ʁə=mu=ʁɑ̃tə 8
  puʁ=tɑ̃=a=pʁε=te=puʁ=sə=mɔ̃də 8
  de=ʒa=ɑ̃=dεʁə=ɡaʁd=sɑ̃=tɑ̃=de 8

  ɑ̃=ki=tɑ̃=sə=kɔʁ=da=lɔʁ 7
  a=ʒa=mε=də=vɑ̃=lε=mɔʁ 7
  simə=tjε=ʁə=də=tɔ̃=sɔ̃=ʒə=de=fe=mεʁə 10
  e=tε=du=lœʁ=mɔ=ʁalə=dy=sa=kʁi=fεʁə 10

  ty=tεs=pε=ʁə=o=də=və=niʁ 8
  ʁɔ̃=ʒɑ̃=lε=zotʁə=nɔ=tə=dy=piʁə 8
  mε=ʒə=tə=sε=ɑ̃=sə=fɔ̃ 7
  dε=lε=tʁə=də=la=ʁε=zɔ̃ 7

  e=ʒə=tə=vø=za=ʒa=mε=zɑ̃=te=ʁe 10
  də=ʁjεʁə=lε=vi=lə=de=zεs=pe=ʁe 9
  ʒə=vø=mu=ʁiʁ=ɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  ki=siɲə=ta=fɛ̃=dy=ko=ʃə=maʁ 8

  ʒə=nə=vøkə=tu=blje=a=vεk=mwa 8
  dɑ̃=lε=tɔ̃=bə=də=tɔ̃=ne=fʁwa 8
  pʁjɑ̃=o=sɑ̃dʁə=dε=sɔʁ=sje=mis=tεʁə 8
  də=tɑ̃=pɔʁ=te=o=sɑ̃=dɑ̃=sεtə=ʁi=vjεʁə 10

PostScriptum

Intitulé &quot ; Le Cauchemard de Skarn&quot ; , il s’inscrit en particulier dans la lecture du second essai, et me révèle en double personnage…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/09/2005 04:47Rêve Éveiller

Magnifique poème!!
j’adore ta plume!
après une deuxième lecture je l’ai trouver encore plus beau!
bravo!!;)

Auteur de Poésie
12/09/2005 20:01Cindy Limpens

Magnifique, sublime, merveilleux ! Il y a pas de mots, face à ton talent.... Mon préféré sur l’histoire de Skarn....(F)Je m’incline.....(F) Au plaisir....

Auteur de Poésie
15/09/2005 03:27Lancu, Cooloost

j’aime particulièrement celui ci, peut être due à la dualité de ton personnage, ou à une réalité mirage ?
J’attends le quatrième volet avec impatience. N’oublie la confrontation finale.

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/09/2005 00:40

L'écrit contient 389 mots qui sont répartis dans 17 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Fab, Kristell

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs