Poème-France.com

Poeme : Je Vous En Prie…Je Vous En Prie…

Je vous en prie…
Je ne veux de cette Vie
Qui se perd au silence,
Et, se donne en souffrance

Je ne sais entendre…
Et, voire les cendres
Ecrites de mon âme
Qui n’était en l’homme

Je ne veux pas…
Je me veux loin de ce combat
Qui s’endormait en moi,
A jamais dans cette petite voix

Je vous en supplie…
Je ne veux pas de cette mélodie
Du vide, je ne veux…
Je ne peux…

Je ne fais qu’une prière,
Qui se trouve au mystère
Je ne veux que penser,
Même si ce n’est que du passé

Je vous en supplie, encore
Rendez-moi mes songes d’alors
Qui me faisaient survivre,
Et souffrir de les suivre

Je vous en conjure,
Redonnez-moi, en lecture
Des songes et leurs raisons
Je vous dis même pardon

Mais, je ne veux que penser,
Au cœur du noir, dans ce passé
Qui rend mon âme et sa beauté
Au loin dans les réalités…

Je vous en prie,
En la dernière agonie
Du poète, je veux être moi,
Retrouver cette petite voix…

Je vous en supplie, s’il vous plaît,
Je ne veux exister à jamais…
Sans mes pensées, qui me font moi
Pour vous, les autres et qui rêvent de toi

Je veux qu’on me rende…
Cette triste douleur, et que s’entende
Les pleurs de mes mots, au regard…
Du temps, qui s’amuse et me détruit sans hasard

Je ne veux que lire,
Et au silence me dire
En pensées, je veux du triste
Perdu dans ses doutes…
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vuz- ɑ̃ pʁi…
ʒə nə vø də sεtə vi
ki sə pεʁ o silɑ̃sə,
e, sə dɔnə ɑ̃ sufʁɑ̃sə

ʒə nə sεz- ɑ̃tɑ̃dʁə…
e, vwaʁə lε sɑ̃dʁə
εkʁitə də mɔ̃n- amə
ki netε ɑ̃ lɔmə

ʒə nə vø pa…
ʒə mə vø lwɛ̃ də sə kɔ̃ba
ki sɑ̃dɔʁmε ɑ̃ mwa,
a ʒamε dɑ̃ sεtə pətitə vwa

ʒə vuz- ɑ̃ sypli…
ʒə nə vø pa də sεtə melɔdi
dy vidə, ʒə nə vø…
ʒə nə pø…

ʒə nə fε kynə pʁjεʁə,
ki sə tʁuvə o mistεʁə
ʒə nə vø kə pɑ̃se,
mεmə si sə nε kə dy pase

ʒə vuz- ɑ̃ sypli, ɑ̃kɔʁə
ʁɑ̃de mwa mε sɔ̃ʒə dalɔʁ
ki mə fəzε syʁvivʁə,
e sufʁiʁ də lε sɥivʁə

ʒə vuz- ɑ̃ kɔ̃ʒyʁə,
ʁədɔne mwa, ɑ̃ lεktyʁə
dε sɔ̃ʒəz- e lœʁ ʁεzɔ̃
ʒə vu di mεmə paʁdɔ̃

mε, ʒə nə vø kə pɑ̃se,
o kœʁ dy nwaʁ, dɑ̃ sə pase
ki ʁɑ̃ mɔ̃n- amə e sa bote
o lwɛ̃ dɑ̃ lε ʁealite…

ʒə vuz- ɑ̃ pʁi,
ɑ̃ la dεʁnjεʁə aɡɔni
dy pɔεtə, ʒə vøz- εtʁə mwa,
ʁətʁuve sεtə pətitə vwa…

ʒə vuz- ɑ̃ sypli, sil vu plε,
ʒə nə vøz- εɡziste a ʒamε…
sɑ̃ mε pɑ̃se, ki mə fɔ̃ mwa
puʁ vu, lεz- otʁəz- e ki ʁεve də twa

ʒə vø kɔ̃ mə ʁɑ̃də…
sεtə tʁistə dulœʁ, e kə sɑ̃tɑ̃də
lε plœʁ də mε mo, o ʁəɡaʁ…
dy tɑ̃, ki samyzə e mə detʁɥi sɑ̃-azaʁ

ʒə nə vø kə liʁə,
e o silɑ̃sə mə diʁə
ɑ̃ pɑ̃se, ʒə vø dy tʁistə
pεʁdy dɑ̃ sε dutə…