Poème-France.com

Poeme : Hommage…Hommage…

A toi ma belle inconnue
Que je n’ai jamais revue
Plusieurs fois en passant devant
Tu m’as toujours laissé un petit présent

Pièces, humour ou nourriture
Toujours tu m’as apporté chaleur et même couverture
Il me tardait de te voir passer
Ou impatiemment je devais piétiner

Quant au loin je te voyais arriver
Mes yeux se gonflaient sans parler
Ca ne durait pas longtemps
Mais tu restais et prenais ton temps

Ton regard sur moi était si tendre
Que je n’en sentais plus mes membres
Ta voix était si douce
Que mon cœur s’abreuvait de cette source

Puis un jour, toi ma belle inconnue
Pendant une semaine, je ne t’ai plus vue
Mon cœur blessé pleurait
Assoiffé de ma source regrettée

Noyant cette absence dans la débauche
Lois et langages, tous en écorche
Drogue, alcool, vol, j’étais perdue
Mon inconnue envolée, je n’avais plus de but

Toute seul perdue assise sur cette marche
Je regarder le monde cherchant ce qui cloche
Et j’espère doucement au fond de mon cœur
De ne plus jamais avoir peur

Mais le pire reste à venir
La haine, le mensonge, j’aimerais les bannir
Tout me manque, tout me surprend
Je ne vois rien au présent

Trouverais un jour le détenteur
De ce que l’on appelle un cœur
Puis sans espoir, ce soir-là dans le froid
Sous la pluie, dans un endroit étroit

Ma belle inconnue m’est revenue
Dans cette pauvre et vielle rue
J’ai vu s’éclairer mon cœur
D’un pur moment de bonheur

Je ne rêvais pas, c’était bien elle
Cela rendait ma rue en parcelle
J’avais froid, elle m’a tendu la main
Et m’invita sur son chemin

M’offris l’hospitalité
Tout ce que j’espérais
Repas, douche, chaleur
Confort, amitié, nuitée, mon cœur en pleurs

Merci à toi, ma belle inconnue
De m’avoir offert sans abus
Merci de m’avoir aidée
A me remettre sur pieds

Toi, je ne t’ai jamais revue
Je rêve toujours de toi et de vertu
Même sans nouvelles
Je me bats tous les jours sans trêve

C’est souvent dur et sans dommage
J’essaye chaque jour pour te

… Rendre hommage…
Finou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
kə ʒə nε ʒamε ʁəvɥ
plyzjœʁ fwaz- ɑ̃ pasɑ̃ dəvɑ̃
ty ma tuʒuʁ lεse œ̃ pəti pʁezɑ̃

pjεsə, ymuʁ u nuʁʁityʁə
tuʒuʁ ty ma apɔʁte ʃalœʁ e mεmə kuvεʁtyʁə
il mə taʁdε də tə vwaʁ pase
u ɛ̃pasjamɑ̃ ʒə dəvε pjetine

kɑ̃ o lwɛ̃ ʒə tə vwajεz- aʁive
mεz- iø sə ɡɔ̃flε sɑ̃ paʁle
ka nə dyʁε pa lɔ̃tɑ̃
mε ty ʁεstεz- e pʁənε tɔ̃ tɑ̃

tɔ̃ ʁəɡaʁ syʁ mwa etε si tɑ̃dʁə
kə ʒə nɑ̃ sɑ̃tε plys mε mɑ̃bʁə
ta vwa etε si dusə
kə mɔ̃ kœʁ sabʁəvε də sεtə suʁsə

pɥiz- œ̃ ʒuʁ, twa ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
pɑ̃dɑ̃ ynə səmεnə, ʒə nə tε plys vɥ
mɔ̃ kœʁ blese pləʁε
aswafe də ma suʁsə ʁəɡʁεte

nwajɑ̃ sεtə absɑ̃sə dɑ̃ la deboʃə
lwaz- e lɑ̃ɡaʒə, tusz- ɑ̃n- ekɔʁʃə
dʁɔɡ, alkɔl, vɔl, ʒetε pεʁdɥ
mɔ̃n- ɛ̃kɔnɥ ɑ̃vɔle, ʒə navε plys də byt

tutə səl pεʁdɥ asizə syʁ sεtə maʁʃə
ʒə ʁəɡaʁde lə mɔ̃də ʃεʁʃɑ̃ sə ki kloʃə
e ʒεspεʁə dusəmɑ̃ o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
də nə plys ʒamεz- avwaʁ pœʁ

mε lə piʁə ʁεstə a vəniʁ
la-εnə, lə mɑ̃sɔ̃ʒə, ʒεməʁε lε baniʁ
tu mə mɑ̃kə, tu mə syʁpʁɑ̃
ʒə nə vwa ʁjɛ̃ o pʁezɑ̃

tʁuvəʁεz- œ̃ ʒuʁ lə detɑ̃tœʁ
də sə kə lɔ̃n- apεllə œ̃ kœʁ
pɥi sɑ̃z- εspwaʁ, sə swaʁ la dɑ̃ lə fʁwa
su la plɥi, dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa etʁwa

ma bεllə ɛ̃kɔnɥ mε ʁəvənɥ
dɑ̃ sεtə povʁə e vjεllə ʁy
ʒε vy seklεʁe mɔ̃ kœʁ
dœ̃ pyʁ mɔmɑ̃ də bɔnœʁ

ʒə nə ʁεvε pa, setε bjɛ̃ εllə
səla ʁɑ̃dε ma ʁy ɑ̃ paʁsεllə
ʒavε fʁwa, εllə ma tɑ̃dy la mɛ̃
e mɛ̃vita syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃

mɔfʁi lɔspitalite
tu sə kə ʒεspeʁε
ʁəpa, duʃə, ʃalœʁ
kɔ̃fɔʁ, amitje, nɥite, mɔ̃ kœʁ ɑ̃ plœʁ

mεʁsi a twa, ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
də mavwaʁ ɔfεʁ sɑ̃z- aby
mεʁsi də mavwaʁ εde
a mə ʁəmεtʁə syʁ pje

twa, ʒə nə tε ʒamε ʁəvɥ
ʒə ʁεvə tuʒuʁ də twa e də vεʁty
mεmə sɑ̃ nuvεllə
ʒə mə ba tus lε ʒuʁ sɑ̃ tʁεvə

sε suvɑ̃ dyʁ e sɑ̃ dɔmaʒə
ʒesεj ʃakə ʒuʁ puʁ tə

… ʁɑ̃dʁə ɔmaʒə…