Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Jusqu’Au Bout De La Vie…

Poème Amour
Publié le 04/09/2012 15:46

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Finou

Jusqu’Au Bout De La Vie…

Au combien, je te trouve captivante
Ta beauté me transcende
A la lueur du jour, tu es resplendissante
Ce que tu dégage, me laisse en demande
Tous mon corps en est renversés
De ma bouche je veux t’embrassé
Sur ton ventre je veux me reposé
Plaisir à deux de s’entremêle
Tu as tant de charme
A Travers toi tant de mystère
Tu es sensible remplie de larme
Tes sentiments émanent de ta chair
Accepte mes douces caresses
Tu as besoin de tendresse
Comme moi de ta délicatesse
Où notre amour en avant se dresse
Puis-je contemplais ta divine beauté
T’admirer en déesse coquine apprivoisé
Où s’éveille en toi l’amour ultime
Sans aucun doute infime
Viens et donne-moi ce désir majestueux
Vêtus d’une nuisette aux couleurs de tes yeux
Dans ces draps de soie en ruban bleu
Je me sens si bien ancrée dans ce lieu
Ton charme naturelle m’ensorcelle, et m’hypnotise
Tu deviens ma chère et tendre, ma promise
Ou, j’aime te voir comme une mignardise
Que je me délecte avec gourmandise
Tu m’es apparue telle une lueur
Remplis d’amour et de douceur
J’aime t’enlacer de mes bras avec ardeur
Telle la fraîcheur d’une fleur, pour mon plus grand bonheur
J’ai hâte de te sentir frémir
Ne pas retenir mes doigts de plaisir
Te faire sentir et découvrir
La beauté, de l’amour à n’en plus finir
Tu me donne la vie, le bonheur et l’amour
Sache que de ta splendeur, tu resteras toujours
En moi, tu vis graver là pour que jamais
Je ne cesse de te contempler
… Et de t’aimer…

-Fin-
Delphine D.
© Tous droits réservés.
 • Pieds Hyphénique: Jusqu’Au Bout De La Vie…

  au=com=bien=je=te=trou=ve=cap=ti=vante 10
  ta=beau=té=me=trans=cen=de 7
  a=la=lueur=du=jour=tu=es=res=plen=dis=sante 11
  ce=que=tu=dé=gage=me=lais=seen=de=mande 10
  tous=mon=corps=en=est=ren=ver=sés 8
  de=ma=bou=che=je=veux=tem=bras=sé 9
  sur=ton=ven=tre=je=veux=me=re=po=sé 10
  plai=sir=à=deux=de=sen=tre=mê=le 9
  tu=as=tant=de=cha=rme 6
  a=tra=vers=toi=tant=de=mys=tè=re 9
  tu=es=sen=si=ble=rem=plie=de=la=rme 10
  tes=sen=ti=ments=é=ma=nent=de=ta=chair 10
  ac=cep=te=mes=dou=ces=ca=resses 8
  tu=as=be=soin=de=ten=dresse 7
  com=me=moi=de=ta=dé=li=ca=tesse 9
  où=no=tre=a=mour=en=a=vant=se=dresse 10
  puis=je=con=tem=plais=ta=di=vine=beau=té 10
  tad=mi=rer=en=dées=se=co=quineap=pri=voi=sé 11
  où=sé=vei=lle=en=toi=la=mour=ul=time 10
  sans=au=cun=dou=te=in=fi=me 8
  viens=et=donne=moi=ce=dé=sir=ma=jes=tueux 10
  vê=tus=dune=nui=set=teaux=cou=leurs=de=tes=yeux 11
  dans=ces=draps=de=soie=en=ru=ban=bleu 9
  je=me=sens=si=bien=an=crée=dans=ce=lieu 10
  ton=char=me=na=tu=rel=le=men=sor=cel=le=et=mhyp=no=tise 15
  tu=de=viens=ma=chèreet=ten=dre=ma=pro=mise 10
  ou=jaime=te=voir=com=meu=ne=mi=gnar=dise 10
  que=je=me=dé=lec=tea=vec=gour=man=dise 10
  tu=mes=ap=pa=rue=tel=le=u=ne=lueur 10
  rem=plis=da=mour=et=de=dou=ceur 8
  jaime=ten=la=cer=de=mes=bras=a=vec=ar=deur 11
  tel=le=la=fraî=cheur=dune=fleur=pour=mon=plus=grand=bon=heur 13
  jai=hâ=te=de=te=sen=tir=fré=mir 9
  ne=pas=re=te=nir=mes=doigts=de=plai=sir 10
  te=fai=re=sen=tir=et=dé=cou=vrir 9
  la=beau=té=de=la=mour=à=nen=plus=fi=nir 11
  tu=me=donne=la=vie=le=bon=heur=et=la=mour 11
  sache=que=de=ta=splen=deur=tu=res=te=ras=tou=jours 12
  en=moi=tu=vis=gra=ver=là=pour=que=ja=mais 11
  je=ne=ces=se=de=te=con=tem=pler 9
  et=de=tai=mer 5

  fin 1
  del=phi=ne=d 4
  co=py=right=tous=droits=ré=ser=vés 8
 • Phonétique : Jusqu’Au Bout De La Vie…

  o kɔ̃bjɛ̃, ʒə tə tʁuvə kaptivɑ̃tə
  ta bote mə tʁɑ̃sɑ̃də
  a la lɥœʁ dy ʒuʁ, ty ε ʁεsplɑ̃disɑ̃tə
  sə kə ty deɡaʒə, mə lεsə ɑ̃ dəmɑ̃də
  tus mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- ε ʁɑ̃vεʁse
  də ma buʃə ʒə vø tɑ̃bʁase
  syʁ tɔ̃ vɑ̃tʁə ʒə vø mə ʁəpoze
  plεziʁ a dø də sɑ̃tʁəmεlə
  ty a tɑ̃ də ʃaʁmə
  a tʁavεʁ twa tɑ̃ də mistεʁə
  ty ε sɑ̃siblə ʁɑ̃pli də laʁmə
  tε sɑ̃timɑ̃z- emane də ta ʃεʁ
  aksεptə mε dusə kaʁesə
  ty a bəzwɛ̃ də tɑ̃dʁεsə
  kɔmə mwa də ta delikatεsə
  u nɔtʁə amuʁ ɑ̃n- avɑ̃ sə dʁεsə
  pɥi ʒə kɔ̃tɑ̃plε ta divinə bote
  tadmiʁe ɑ̃ deεsə kɔkinə apʁivwaze
  u sevεjə ɑ̃ twa lamuʁ yltimə
  sɑ̃z- okœ̃ dutə ɛ̃fimə
  vjɛ̃z- e dɔnə mwa sə deziʁ maʒεstɥø
  vεtys dynə nɥizεtə o kulœʁ də tεz- iø
  dɑ̃ sε dʁa də swa ɑ̃ ʁybɑ̃ blø
  ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃ ɑ̃kʁe dɑ̃ sə ljø
  tɔ̃ ʃaʁmə natyʁεllə mɑ̃sɔʁsεllə, e mipnɔtizə
  ty dəvjɛ̃ ma ʃεʁə e tɑ̃dʁə, ma pʁɔmizə
  u, ʒεmə tə vwaʁ kɔmə ynə miɲaʁdizə
  kə ʒə mə delεktə avεk ɡuʁmɑ̃dizə
  ty mε apaʁy tεllə ynə lɥœʁ
  ʁɑ̃pli damuʁ e də dusœʁ
  ʒεmə tɑ̃lase də mε bʁaz- avεk aʁdœʁ
  tεllə la fʁεʃœʁ dynə flœʁ, puʁ mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ bɔnœʁ
  ʒε atə də tə sɑ̃tiʁ fʁemiʁ
  nə pa ʁətəniʁ mε dwa də plεziʁ
  tə fεʁə sɑ̃tiʁ e dekuvʁiʁ
  la bote, də lamuʁ a nɑ̃ plys finiʁ
  ty mə dɔnə la vi, lə bɔnœʁ e lamuʁ
  saʃə kə də ta splɑ̃dœʁ, ty ʁεstəʁa tuʒuʁ
  ɑ̃ mwa, ty vis ɡʁave la puʁ kə ʒamε
  ʒə nə sεsə də tə kɔ̃tɑ̃ple
  … e də tεme…

  fɛ̃
  dεlfinə de.
  kɔpiʁajt tus dʁwa ʁezεʁve.
 • Pieds Phonétique : Jusqu’Au Bout De La Vie…

  o=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tə=tʁu=və=kap=ti=vɑ̃tə 10
  ta=bo=te=mə=tʁɑ̃=sɑ̃=də 7
  a=la=lɥœʁ=dy=ʒuʁ=ty=ε=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃tə 11
  sə=kə=ty=de=ɡaʒə=mə=lε=səɑ̃=də=mɑ̃də 10
  tus=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=nε=ʁɑ̃=vεʁ=se 8
  də=ma=bu=ʃə=ʒə=vø=tɑ̃=bʁa=se 9
  syʁ=tɔ̃=vɑ̃=tʁə=ʒə=vø=mə=ʁə=po=ze 10
  plε=ziʁ=a=dø=də=sɑ̃=tʁə=mε=lə 9
  ty=a=tɑ̃=də=ʃaʁ=mə 6
  a=tʁa=vεʁ=twa=tɑ̃=də=mis=tεʁ=ə 9
  ty=ε=sɑ̃=si=blə=ʁɑ̃=pli=də=la=ʁmə 10
  tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ze=ma=ne=də=ta=ʃεʁ 10
  ak=sεp=tə=mε=du=sə=ka=ʁe=sə 9
  ty=a=bə=zwɛ̃=də=tɑ̃=dʁε=sə 8
  kɔ=mə=mwa=də=ta=de=li=ka=tε=sə 10
  u=nɔ=tʁə=a=muʁ=ɑ̃=na=vɑ̃=sə=dʁεsə 10
  pɥiʒə=kɔ̃=tɑ̃=plε=ta=di=vi=nə=bo=te 10
  tad=mi=ʁe=ɑ̃=de=εsə=kɔ=ki=nəa=pʁi=vwa=ze 12
  u=se=vε=jə=ɑ̃=twa=la=muʁ=yl=timə 10
  sɑ̃=zo=kœ̃=du=tə=ɛ̃=fi=mə 8
  vjɛ̃=ze=dɔ=nə=mwasə=de=ziʁ=ma=ʒεs=tɥø 10
  vε=tys=dynə=nɥi=zε=təo=ku=lœʁ=də=tε=ziø 11
  dɑ̃=sε=dʁa=də=swa=ɑ̃=ʁy=bɑ̃=blø 9
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=bjɛ̃=ɑ̃=kʁe=dɑ̃=sə=ljø 10
  tɔ̃=ʃaʁmə=na=ty=ʁεllə=mɑ̃=sɔʁ=sεl=lə=e=mip=nɔ=tizə 13
  tydə=vjɛ̃=ma=ʃε=ʁə=e=tɑ̃=dʁə=ma=pʁɔmizə 10
  u=ʒεmə=tə=vwaʁ=kɔ=mə=y=nə=mi=ɲaʁdizə 10
  kə=ʒə=mə=de=lεk=təa=vεk=ɡuʁ=mɑ̃=dizə 10
  ty=mε=a=pa=ʁy=tεl=lə=y=nə=lɥœʁ 10
  ʁɑ̃=pli=da=muʁ=e=də=du=sœ=ʁə 9
  ʒεmə=tɑ̃=la=se=də=mε=bʁa=za=vεk=aʁ=dœʁ 11
  tεllə=la=fʁε=ʃœʁ=dynə=flœʁ=puʁ=mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=bɔ=nœʁ 12
  ʒε=a=tə=də=tə=sɑ̃=tiʁ=fʁe=miʁ 9
  nə=pa=ʁə=tə=niʁ=mε=dwa=də=plε=ziʁ 10
  tə=fε=ʁə=sɑ̃=tiʁ=e=de=ku=vʁiʁ 9
  la=bo=te=də=la=muʁ=a=nɑ̃=plys=fi=niʁ 11
  tymə=dɔ=nə=la=vi=lə=bɔ=nœʁ=e=la=muʁ 11
  saʃə=kə=də=ta=splɑ̃=dœʁ=ty=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ 12
  ɑ̃=mwa=ty=vis=ɡʁa=ve=la=puʁkə=ʒa=mε 10
  ʒə=nə=sε=sə=də=tə=kɔ̃=tɑ̃=ple 9
  e=də=tε=me 5

  fɛ̃ 1
  dεl=fi=nə=de 4
  kɔ=pi=ʁajt=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.