Poeme : Hommage…

Hommage…

A toi ma belle inconnue
Que je n’ai jamais revue
Plusieurs fois en passant devant
Tu m’as toujours laissé un petit présent

Pièces, humour ou nourriture
Toujours tu m’as apporté chaleur et même couverture
Il me tardait de te voir passer
Ou impatiemment je devais piétiner

Quant au loin je te voyais arriver
Mes yeux se gonflaient sans parler
Ca ne durait pas longtemps
Mais tu restais et prenais ton temps

Ton regard sur moi était si tendre
Que je n’en sentais plus mes membres
Ta voix était si douce
Que mon cœur s’abreuvait de cette source

Puis un jour, toi ma belle inconnue
Pendant une semaine, je ne t’ai plus vue
Mon cœur blessé pleurait
Assoiffé de ma source regrettée

Noyant cette absence dans la débauche
Lois et langages, tous en écorche
Drogue, alcool, vol, j’étais perdue
Mon inconnue envolée, je n’avais plus de but

Toute seul perdue assise sur cette marche
Je regarder le monde cherchant ce qui cloche
Et j’espère doucement au fond de mon cœur
De ne plus jamais avoir peur

Mais le pire reste à venir
La haine, le mensonge, j’aimerais les bannir
Tout me manque, tout me surprend
Je ne vois rien au présent

Trouverais un jour le détenteur
De ce que l’on appelle un cœur
Puis sans espoir, ce soir-là dans le froid
Sous la pluie, dans un endroit étroit

Ma belle inconnue m’est revenue
Dans cette pauvre et vielle rue
J’ai vu s’éclairer mon cœur
D’un pur moment de bonheur

Je ne rêvais pas, c’était bien elle
Cela rendait ma rue en parcelle
J’avais froid, elle m’a tendu la main
Et m’invita sur son chemin

M’offris l’hospitalité
Tout ce que j’espérais
Repas, douche, chaleur
Confort, amitié, nuitée, mon cœur en pleurs

Merci à toi, ma belle inconnue
De m’avoir offert sans abus
Merci de m’avoir aidée
A me remettre sur pieds

Toi, je ne t’ai jamais revue
Je rêve toujours de toi et de vertu
Même sans nouvelles
Je me bats tous les jours sans trêve

C’est souvent dur et sans dommage
J’essaye chaque jour pour te

… Rendre hommage…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hommage…

  a=toi=ma=bel=le=in=con=nue 8
  que=je=nai=ja=mais=re=vue 7
  plu=sieurs=fois=en=pas=sant=de=vant 8
  tu=mas=tou=jours=lais=sé=un=pe=tit=présent 10

  piè=ces=hu=mour=ou=nour=ri=ture 8
  tou=jours=tu=mas=ap=por=té=cha=leur=et=même=cou=ver=ture 14
  il=me=tar=dait=de=te=voir=pas=ser 9
  ou=im=pa=tiem=ment=je=de=vais=pié=ti=ner 11

  quant=au=loin=je=te=vo=yais=ar=ri=ver 10
  mes=yeux=se=gon=flaient=sans=par=ler 8
  ca=ne=du=rait=pas=long=temps 7
  mais=tu=res=tais=et=pre=nais=ton=temps 9

  ton=re=gard=sur=moi=é=tait=si=tendre 9
  que=je=nen=sen=tais=plus=mes=membres 8
  ta=voix=é=tait=si=dou=ce 7
  que=mon=cœur=sa=breu=vait=de=cette=source 9

  puis=un=jour=toi=ma=bel=lein=con=nue 9
  pen=dant=une=se=mai=ne=je=ne=tai=plus=vue 11
  mon=cœur=bles=sé=pleu=rait 6
  as=soif=fé=de=ma=source=re=gret=tée 9

  noyant=cette=ab=sence=dans=la=dé=bauche 8
  lois=et=lan=gages=tous=en=é=corche 8
  dro=gue=al=cool=vol=jé=tais=per=due 9
  mon=in=con=nueen=vo=lée=je=na=vais=plus=de=but 12

  toute=seul=per=dueas=si=se=sur=cet=te=marche 10
  je=re=gar=der=le=monde=cher=chant=ce=qui=cloche 11
  et=jes=père=dou=ce=ment=au=fond=de=mon=cœur 11
  de=ne=plus=ja=mais=a=voir=peur 8

  mais=le=pire=res=te=à=ve=nir 8
  la=haine=le=men=songe=jai=me=rais=les=ban=nir 11
  tout=me=man=que=tout=me=sur=prend 8
  je=ne=vois=rien=au=pré=sent 7

  trouve=rais=un=jour=le=dé=ten=teur 8
  de=ce=que=lon=ap=pel=leun=cœur 8
  puis=sans=es=poir=ce=soir=là=dans=le=froid 10
  sous=la=pluie=dans=un=en=droit=é=troit 9

  ma=bel=lein=con=nue=mest=re=ve=nue 9
  dans=cet=te=pauvre=et=viel=le=rue 8
  jai=vu=sé=clai=rer=mon=cœur 7
  dun=pur=mo=ment=de=bon=heur 7

  je=ne=rê=vais=pas=cé=tait=bien=elle 9
  ce=la=ren=dait=ma=rueen=par=celle 8
  ja=vais=froid=el=le=ma=ten=du=la=main 10
  et=min=vi=ta=sur=son=che=min 8

  mof=fris=l=hos=pi=ta=li=té 8
  tout=ce=que=jes=pé=rais 6
  re=pas=dou=che=cha=leur 6
  confort=a=mi=tié=nui=tée=mon=cœur=en=pleurs 10

  mer=ci=à=toi=ma=bel=lein=con=nue 9
  de=ma=voir=of=fert=sans=a=bus 8
  mer=ci=de=ma=voir=ai=dée 7
  a=me=re=met=tre=sur=pieds 7

  toi=je=ne=tai=ja=mais=re=vue 8
  je=rêve=tou=jours=de=toi=et=de=ver=tu 10
  mê=me=sans=nou=velles 5
  je=me=bats=tous=les=jours=sans=trêve 8

  cest=sou=vent=dur=et=sans=dom=mage 8
  jes=saye=cha=que=jour=pour=te 7

  ren=dre=hom=ma=ge 6
 • Phonétique : Hommage…

  a twa ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
  kə ʒə nε ʒamε ʁəvɥ
  plyzjœʁ fwaz- ɑ̃ pasɑ̃ dəvɑ̃
  ty ma tuʒuʁ lεse œ̃ pəti pʁezɑ̃

  pjεsə, ymuʁ u nuʁʁityʁə
  tuʒuʁ ty ma apɔʁte ʃalœʁ e mεmə kuvεʁtyʁə
  il mə taʁdε də tə vwaʁ pase
  u ɛ̃pasjamɑ̃ ʒə dəvε pjetine

  kɑ̃ o lwɛ̃ ʒə tə vwajεz- aʁive
  mεz- iø sə ɡɔ̃flε sɑ̃ paʁle
  ka nə dyʁε pa lɔ̃tɑ̃
  mε ty ʁεstεz- e pʁənε tɔ̃ tɑ̃

  tɔ̃ ʁəɡaʁ syʁ mwa etε si tɑ̃dʁə
  kə ʒə nɑ̃ sɑ̃tε plys mε mɑ̃bʁə
  ta vwa etε si dusə
  kə mɔ̃ kœʁ sabʁəvε də sεtə suʁsə

  pɥiz- œ̃ ʒuʁ, twa ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
  pɑ̃dɑ̃ ynə səmεnə, ʒə nə tε plys vɥ
  mɔ̃ kœʁ blese pləʁε
  aswafe də ma suʁsə ʁəɡʁεte

  nwajɑ̃ sεtə absɑ̃sə dɑ̃ la deboʃə
  lwaz- e lɑ̃ɡaʒə, tusz- ɑ̃n- ekɔʁʃə
  dʁɔɡ, alkɔl, vɔl, ʒetε pεʁdɥ
  mɔ̃n- ɛ̃kɔnɥ ɑ̃vɔle, ʒə navε plys də byt

  tutə səl pεʁdɥ asizə syʁ sεtə maʁʃə
  ʒə ʁəɡaʁde lə mɔ̃də ʃεʁʃɑ̃ sə ki kloʃə
  e ʒεspεʁə dusəmɑ̃ o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
  də nə plys ʒamεz- avwaʁ pœʁ

  mε lə piʁə ʁεstə a vəniʁ
  la-εnə, lə mɑ̃sɔ̃ʒə, ʒεməʁε lε baniʁ
  tu mə mɑ̃kə, tu mə syʁpʁɑ̃
  ʒə nə vwa ʁjɛ̃ o pʁezɑ̃

  tʁuvəʁεz- œ̃ ʒuʁ lə detɑ̃tœʁ
  də sə kə lɔ̃n- apεllə œ̃ kœʁ
  pɥi sɑ̃z- εspwaʁ, sə swaʁ la dɑ̃ lə fʁwa
  su la plɥi, dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa etʁwa

  ma bεllə ɛ̃kɔnɥ mε ʁəvənɥ
  dɑ̃ sεtə povʁə e vjεllə ʁy
  ʒε vy seklεʁe mɔ̃ kœʁ
  dœ̃ pyʁ mɔmɑ̃ də bɔnœʁ

  ʒə nə ʁεvε pa, setε bjɛ̃ εllə
  səla ʁɑ̃dε ma ʁy ɑ̃ paʁsεllə
  ʒavε fʁwa, εllə ma tɑ̃dy la mɛ̃
  e mɛ̃vita syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃

  mɔfʁi lɔspitalite
  tu sə kə ʒεspeʁε
  ʁəpa, duʃə, ʃalœʁ
  kɔ̃fɔʁ, amitje, nɥite, mɔ̃ kœʁ ɑ̃ plœʁ

  mεʁsi a twa, ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
  də mavwaʁ ɔfεʁ sɑ̃z- aby
  mεʁsi də mavwaʁ εde
  a mə ʁəmεtʁə syʁ pje

  twa, ʒə nə tε ʒamε ʁəvɥ
  ʒə ʁεvə tuʒuʁ də twa e də vεʁty
  mεmə sɑ̃ nuvεllə
  ʒə mə ba tus lε ʒuʁ sɑ̃ tʁεvə

  sε suvɑ̃ dyʁ e sɑ̃ dɔmaʒə
  ʒesεj ʃakə ʒuʁ puʁ tə

  … ʁɑ̃dʁə ɔmaʒə…
 • Syllabes Phonétique : Hommage…

  a=twa=ma=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 8
  kə=ʒə=nε=ʒa=mε=ʁəvɥ 6
  ply=zjœ=ʁə=fwa=zɑ̃=pa=sɑ̃=də=vɑ̃ 9
  ty=ma=tu=ʒuʁ=lεse=œ̃=pə=ti=pʁe=zɑ̃ 10

  pj=ε=sə=y=muʁ=u=nuʁ=ʁi=ty=ʁə 10
  tu=ʒuʁ=ty=ma=a=pɔʁ=te=ʃa=lœʁ=e=mεmə=ku=vεʁ=tyʁə 14
  il=mə=taʁ=dε=də=tə=vwaʁ=pa=se 9
  u=ɛ̃=pa=sja=mɑ̃ʒə=də=vε=pje=ti=ne 10

  kɑ̃=o=lwɛ̃=ʒə=tə=vwa=jε=za=ʁi=ve 10
  mε=zi=ø=sə=ɡɔ̃=flε=sɑ̃=paʁ=le 9
  ka=nə=dy=ʁε=pa=lɔ̃=tɑ̃ 7
  mε=ty=ʁεs=tε=ze=pʁə=nε=tɔ̃=tɑ̃ 9

  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=syʁ=mwa=e=tε=si=tɑ̃=dʁə 10
  kə=ʒə=nɑ̃=sɑ̃=tε=plys=mε=mɑ̃=bʁə 9
  ta=vwa=e=tε=si=du=sə 7
  kə=mɔ̃=kœʁ=sa=bʁə=vε=də=sε=tə=suʁsə 10

  pɥi=zœ̃=ʒuʁ=twa=ma=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 10
  pɑ̃=dɑ̃=ynə=sə=mε=nə=ʒə=nə=tε=plys=vɥ 11
  mɔ̃=kœ=ʁə=ble=se=plə=ʁε 7
  a=swa=fe=də=ma=suʁ=sə=ʁə=ɡʁε=te 10

  nwa=jɑ̃=sεtə=ab=sɑ̃=sə=dɑ̃=la=de=boʃə 10
  lwa=ze=lɑ̃=ɡa=ʒə=tus=zɑ̃=ne=kɔʁ=ʃə 10
  dʁɔɡ=al=kɔl=vɔl=ʒe=tε=pεʁdɥ 7
  mɔ̃=nɛ̃=kɔ=nəɥ=ɑ̃=vɔ=le=ʒə=na=vε=plys=də=byt 13

  tutə=səl=pεʁdɥ=a=si=zə=syʁ=sε=tə=maʁʃə 10
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=de=lə=mɔ̃də=ʃεʁ=ʃɑ̃=sə=kikloʃə 10
  e=ʒεs=pεʁə=du=sə=mɑ̃=o=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ 11
  də=nə=plys=ʒa=mε=za=vwaʁ=pœ=ʁə 9

  mε=lə=pi=ʁə=ʁεs=tə=a=və=niʁ 9
  la-εnə=lə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ʒε=mə=ʁε=lε=ba=niʁ 12
  tu=mə=mɑ̃=kə=tu=mə=syʁ=pʁɑ̃ 8
  ʒə=nə=vwa=ʁj=ɛ̃=o=pʁe=zɑ̃ 8

  tʁu=və=ʁε=zœ̃=ʒuʁ=lə=de=tɑ̃=tœ=ʁə 10
  də=sə=kə=lɔ̃=na=pεl=lə=œ̃=kœ=ʁə 10
  pɥi=sɑ̃=zεs=pwaʁ=sə=swaʁ=la=dɑ̃=lə=fʁwa 10
  su=la=plɥi=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=e=tʁwa 9

  ma=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=nəɥ=mε=ʁə=vənɥ 9
  dɑ̃=sε=tə=po=vʁə=e=vjεl=lə=ʁy 9
  ʒε=vy=se=klε=ʁe=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  dœ̃=pyʁ=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 8

  ʒə=nə=ʁε=vε=pa=se=tε=bjɛ̃=εl=lə 10
  sə=la=ʁɑ̃=dε=ma=ʁy=ɑ̃=paʁ=sεl=lə 10
  ʒa=vε=fʁwa=εl=lə=ma=tɑ̃=dy=la=mɛ̃ 10
  e=mɛ̃=vi=ta=syʁ=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8

  mɔ=fʁi=lɔs=pi=ta=li=te 7
  tu=sə=kə=ʒεs=pe=ʁε 6
  ʁə=pa=du=ʃə=ʃa=lœ=ʁə 7
  kɔ̃=fɔʁ=a=mi=tje=nɥi=te=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=plœʁ 11

  mεʁ=si=a=twa=ma=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 10
  də=ma=vwaʁ=ɔ=fεʁ=sɑ̃=za=by 8
  mεʁ=si=də=ma=vwaʁ=ε=de 7
  a=mə=ʁə=mε=tʁə=syʁ=pj=e 8

  twa=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=ʁəvɥ 7
  ʒə=ʁε=və=tu=ʒuʁdə=twa=e=də=vεʁ=ty 10
  mε=mə=sɑ̃=nu=vεl=lə 6
  ʒə=mə=ba=tus=lε=ʒuʁ=sɑ̃=tʁε=və 9

  sε=su=vɑ̃=dyʁ=e=sɑ̃=dɔ=ma=ʒə 9
  ʒe=sεj=ʃa=kə=ʒuʁ=puʁ=tə 7

  ʁɑ̃=dʁə=ɔ=ma=ʒə 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.