Poème-France.com

Poeme : La Mort Que Je Voulais !La Mort Que Je Voulais !

Mon cœur est un océan calme,
La haine et l’amour sont au point zéro,
Je me suis débarrassée d’eux pour moins de larmes,
Je me sens vide et ailleurs seule dans mon bateau.

Je sens que ma vie n’est que mensonges,
Qu’elle n’existe que dans le monde des songes,
Mais c’est un cauchemar ce silence,
Qui crie si fort a mon abondance.

Je parcourt mon océan,
Pas de vague,
Tout s’est endormi tout rêve a fond,
Seule je deviens folle et je divague.

Le passé me rattrape sous forme de tourbillon,
Je regarde, je me vois sourir, je souris
Je me vois pleurer, je pleure aussi
Mais je me retiens un instant et je me rappelle que c’est du passé maintenant.

Mais le tourbillon est toujours la,
Pour me rappeler qui j’étais,
Mais maintenant j’ai changé,
Je suis ce que je ne sais même pas quoi.

J’aperçus deux visages,
Maman, papa je vous aime toujours,
Mais pardonnez moi car j’ai changée de personnage,
Mais c’était pour ne plus avoir de chagrin d’amour.

En pensant a l’amour des sentiment se sont noyés,
Une vague d’amour est monté en haut,
Elle s’approche et enfin s’est étalée sur mon bateau,
Je suis toute mouillé.

Je pleure pourtant je ne suis pas sensée le faire,
La haine me parcourt et se noie,
Une autre vague de haine me vise comme proie,
Mais cette fois celle ci me submerge, je manque d’air.

J’étouffe, la couleur de ma peau vire au blanc,
Je suis toute pale, j’attends d’être soulagé
Une fois pour toute de toute cette douleur me débarrasser,
Mais avant de partir j’ai envie de voir mon sang.

Je prend un couteau que j’ai achetée porte bonheur,
Je coupe une veine, le sang coule
Je souris et en même temps j’ai mal au cœur,
Mon océon devient tout rouge, mon bateau s’y écroule.

Je me sens partir loin de mon corps,
Mais mon cœur lui est toujours la,
Mais cette fois il ne bat pas,
Il sourit a la vie qui l’attend a cette porte qui vient de s’ouvrir dehors.
(F)Fleurlune Mimi(F)

PostScriptum

j’espere que ca vous plaira.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ εt- œ̃n- ɔseɑ̃ kalmə,
la-εnə e lamuʁ sɔ̃t- o pwɛ̃ zeʁo,
ʒə mə sɥi debaʁase dø puʁ mwɛ̃ də laʁmə,
ʒə mə sɑ̃s vidə e ajœʁ sələ dɑ̃ mɔ̃ bato.

ʒə sɑ̃s kə ma vi nε kə mɑ̃sɔ̃ʒə,
kεllə nεɡzistə kə dɑ̃ lə mɔ̃də dε sɔ̃ʒə,
mε sεt- œ̃ koʃəmaʁ sə silɑ̃sə,
ki kʁi si fɔʁ a mɔ̃n- abɔ̃dɑ̃sə.

ʒə paʁkuʁ mɔ̃n- ɔseɑ̃,
pa də vaɡ,
tu sεt- ɑ̃dɔʁmi tu ʁεvə a fɔ̃,
sələ ʒə dəvjɛ̃ fɔlə e ʒə divaɡ.

lə pase mə ʁatʁapə su fɔʁmə də tuʁbijɔ̃,
ʒə ʁəɡaʁdə, ʒə mə vwa suʁiʁ, ʒə suʁi
ʒə mə vwa pləʁe, ʒə plœʁə osi
mε ʒə mə ʁətjɛ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ e ʒə mə ʁapεllə kə sε dy pase mɛ̃tənɑ̃.

mε lə tuʁbijɔ̃ ε tuʒuʁ la,
puʁ mə ʁapəle ki ʒetε,
mε mɛ̃tənɑ̃ ʒε ʃɑ̃ʒe,
ʒə sɥi sə kə ʒə nə sε mεmə pa kwa.

ʒapεʁsys dø vizaʒə,
mamɑ̃, papa ʒə vuz- εmə tuʒuʁ,
mε paʁdɔne mwa kaʁ ʒε ʃɑ̃ʒe də pεʁsɔnaʒə,
mε setε puʁ nə plysz- avwaʁ də ʃaɡʁɛ̃ damuʁ.

ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a lamuʁ dε sɑ̃timɑ̃ sə sɔ̃ nwaje,
ynə vaɡ damuʁ ε mɔ̃te ɑ̃-o,
εllə sapʁoʃə e ɑ̃fɛ̃ sεt- etale syʁ mɔ̃ bato,
ʒə sɥi tutə muje.

ʒə plœʁə puʁtɑ̃ ʒə nə sɥi pa sɑ̃se lə fεʁə,
la-εnə mə paʁkuʁ e sə nwa,
ynə otʁə vaɡ də-εnə mə vizə kɔmə pʁwa,
mε sεtə fwa sεllə si mə sybmεʁʒə, ʒə mɑ̃kə dεʁ.

ʒetufə, la kulœʁ də ma po viʁə o blɑ̃,
ʒə sɥi tutə palə, ʒatɑ̃ dεtʁə sulaʒe
ynə fwa puʁ tutə də tutə sεtə dulœʁ mə debaʁase,
mεz- avɑ̃ də paʁtiʁ ʒε ɑ̃vi də vwaʁ mɔ̃ sɑ̃.

ʒə pʁɑ̃t- œ̃ kuto kə ʒε aʃəte pɔʁtə bɔnœʁ,
ʒə kupə ynə vεnə, lə sɑ̃ kulə
ʒə suʁiz- e ɑ̃ mεmə tɑ̃ ʒε mal o kœʁ,
mɔ̃n- ɔseɔ̃ dəvjɛ̃ tu ʁuʒə, mɔ̃ bato si ekʁulə.

ʒə mə sɑ̃s paʁtiʁ lwɛ̃ də mɔ̃ kɔʁ,
mε mɔ̃ kœʁ lɥi ε tuʒuʁ la,
mε sεtə fwaz- il nə ba pa,
il suʁi a la vi ki latɑ̃t- a sεtə pɔʁtə ki vjɛ̃ də suvʁiʁ dəɔʁ.