Poème-France.com

Poeme : Méchante MoiMéchante Moi

Je dis souvent qu’on me fais souffrir,
Mais je me suis pas rendu compte,
Que moi aussi j’efface un ou plusieurs sourirs,
J’en ai vraiment honte.

Personne n’ai parfait,
Mais ce que moi je fais est irréparable,
Je dis choisir le bon chemin, mais j’emprunte le mauvais
Je suis qu’une incapable.

Incapable de voir comment je suis,
Incapable d’avouer que ce que je fais est mauvais,
Incapable de demander le pardon a ceux que je nui,
Incapable d’affronter mes erreurs et de les réparer.

Le temps passe,
Mais ne revient pas en arrière,
J’aurrais voulu qu’il efface,
Les mauvais souvenirs de moi quand tout n’était que travers.

Je me hais ?
Non, je ne crois pas
J’ai seulement pleins de regrets,
D’etre tout simplement moi.

N’etre qu’une conne.
N’etre qu’une écervelée.
N’etre a rien bonne.
N’etre d’auncune utilité.

Moi seule me connais vraiment,
Et je n’oublis pas ceux que j’ai blessés,
Ceux que j’ai fais souffrir instantanement,
Sans me rendre compte de ce que je faisais.

Mais on dit :
« Que ce qui est fait est fait et ne peut etre défait »
Je suis le mal dont je me méfis,
Et la peur qui l’accompagné.

Mais peur de quoi ?
Peur de me découvrir,
Peur d’ouvrir les yeux et que j’apercois,
Que cette peur n’est que le bébé de mes maléfique sourirs.
(F)Fleurlune Mimi(F)

PostScriptum

j’avais envie d’écrire qlq chose sur moi, alors voila.
c’est pas vrm moi enfin j’espère mais je voulais bien me blamer un peu : p


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə di suvɑ̃ kɔ̃ mə fε sufʁiʁ,
mε ʒə mə sɥi pa ʁɑ̃dy kɔ̃tə,
kə mwa osi ʒefasə œ̃n- u plyzjœʁ suʁiʁ,
ʒɑ̃n- ε vʁεmɑ̃ ɔ̃tə.

pεʁsɔnə nε paʁfε,
mε sə kə mwa ʒə fεz- εt- iʁepaʁablə,
ʒə di ʃwaziʁ lə bɔ̃ ʃəmɛ̃, mε ʒɑ̃pʁœ̃tə lə movε
ʒə sɥi kynə ɛ̃kapablə.

ɛ̃kapablə də vwaʁ kɔmɑ̃ ʒə sɥi,
ɛ̃kapablə davue kə sə kə ʒə fεz- ε movε,
ɛ̃kapablə də dəmɑ̃de lə paʁdɔ̃ a sø kə ʒə nɥi,
ɛ̃kapablə dafʁɔ̃te mεz- eʁœʁz- e də lε ʁepaʁe.

lə tɑ̃ pasə,
mε nə ʁəvjɛ̃ pa ɑ̃n- aʁjεʁə,
ʒoʁε vuly kil efasə,
lε movε suvəniʁ də mwa kɑ̃ tu netε kə tʁavεʁ.

ʒə mə-ε ?
nɔ̃, ʒə nə kʁwa pa
ʒε sələmɑ̃ plɛ̃ də ʁəɡʁε,
dεtʁə tu sɛ̃pləmɑ̃ mwa.

nεtʁə kynə kɔnə.
nεtʁə kynə esεʁvəle.
nεtʁə a ʁjɛ̃ bɔnə.
nεtʁə donkynə ytilite.

mwa sələ mə kɔnε vʁεmɑ̃,
e ʒə nubli pa sø kə ʒε blese,
sø kə ʒε fε sufʁiʁ ɛ̃stɑ̃tanəmɑ̃,
sɑ̃ mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə də sə kə ʒə fəzε.

mεz- ɔ̃ di :
« kə sə ki ε fε ε fε e nə pø εtʁə defεt »
ʒə sɥi lə mal dɔ̃ ʒə mə mefi,
e la pœʁ ki lakɔ̃paɲe.

mε pœʁ də kwa ?
pœʁ də mə dekuvʁiʁ,
pœʁ duvʁiʁ lεz- iøz- e kə ʒapεʁkwa,
kə sεtə pœʁ nε kə lə bebe də mε malefikə suʁiʁ.