Poème-France.com

Poeme : C’Est Toi Le Coupable ! !C’Est Toi Le Coupable ! !

Laisse-moi vivre sans toi,
Aimer quelqu’un d’autre,
Sentir l’amour en moi,
Entendre le bonheur frappé a ma porte.

Je ne t’aime plus,
Peux-tu comprendre ca ?
C’est pas difficile espèce de têtu,
Je parle pas chinois.

Je t’ai aimé pourtant beaucoup,
Mais tu as gaché notre amour,
D’un seul coup,
Tu as changé et tu m’a perdu pour toujours.

Mais aprés notre séparation,
C’est la que tu as vu ce que je représentais pour ton cœur,
Mais c’est trop tard maintenant,
Mon amour pour toi meurt.

J’avoue avoir ressenti quelque chose en entendant ta voix,
Mais ca prouve pas que je t’aime encore,
Car je te deteste et il y a en moi,
Un cœur blessé qui crit toujours a ta mort !

J’ai verssé une larme, puis deux
J’ai passé des nuits entières a pleurer,
Pour quelqu’un qui devrait etre a la place de ces yeux,
Si malheureux et si fatigués.

Jamais tu comprends, jamais
Je ne serais de nouveau tienne,
Si tu m’aimes comme tu le dis, laisse-moi en paix
Si on est arrivé a la c’est ta faute pas la mienne.

C’est toi qui m’as ignoré,
C’est toi le coupable,
De ce que maintenant tu es,
Alors pais pour je que je suis a cause de toi minable.
(F)Fleurlune Mimi(F)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεsə mwa vivʁə sɑ̃ twa,
εme kεlkœ̃ dotʁə,
sɑ̃tiʁ lamuʁ ɑ̃ mwa,
ɑ̃tɑ̃dʁə lə bɔnœʁ fʁape a ma pɔʁtə.

ʒə nə tεmə plys,
pø ty kɔ̃pʁɑ̃dʁə ka ?
sε pa difisilə εspεsə də tεty,
ʒə paʁlə pa ʃinwa.

ʒə tε εme puʁtɑ̃ boku,
mε ty a ɡaʃe nɔtʁə amuʁ,
dœ̃ səl ku,
ty a ʃɑ̃ʒe e ty ma pεʁdy puʁ tuʒuʁ.

mεz- apʁe nɔtʁə sepaʁasjɔ̃,
sε la kə ty a vy sə kə ʒə ʁəpʁezɑ̃tε puʁ tɔ̃ kœʁ,
mε sε tʁo taʁ mɛ̃tənɑ̃,
mɔ̃n- amuʁ puʁ twa məʁ.

ʒavu avwaʁ ʁəsɑ̃ti kεlkə ʃozə ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃ ta vwa,
mε ka pʁuvə pa kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə,
kaʁ ʒə tə dətεstə e il i a ɑ̃ mwa,
œ̃ kœʁ blese ki kʁi tuʒuʁz- a ta mɔʁ !

ʒε vεʁse ynə laʁmə, pɥi dø
ʒε pase dε nɥiz- ɑ̃tjεʁəz- a pləʁe,
puʁ kεlkœ̃ ki dəvʁε εtʁə a la plasə də sεz- iø,
si maləʁøz- e si fatiɡe.

ʒamε ty kɔ̃pʁɑ̃, ʒamε
ʒə nə səʁε də nuvo tjεnə,
si ty mεmə kɔmə ty lə di, lεsə mwa ɑ̃ pε
si ɔ̃n- εt- aʁive a la sε ta fotə pa la mjεnə.

sε twa ki ma iɲɔʁe,
sε twa lə kupablə,
də sə kə mɛ̃tənɑ̃ ty ε,
alɔʁ pε puʁ ʒə kə ʒə sɥiz- a kozə də twa minablə.