Poème-France.com

Poeme : Bad HopeBad Hope

Now that you weren’t busy at all,
I thought that it would mean
That we could get back together
But you gave me fucking bad hope
It did make me more mesirable

You play with my heart, with my feelings
That I just don’t know you anymore
Or maybe I never know you well
I’m wondering if you even had loved me
What I was for you ?
A game to play ? or your lovely girl ?

You told me after that you didn’t want have a girlfriend
But before that you make me believe
That when you’ll be be available
You could come back to me

But no !
You just proposed to me to be your fuckfriend
The only thing that you were searching
Is sex
Yeah sex that your words were saying
That you didn’t care about it
That it will happen when it will happen
It was all about lies

How could you do this to me ?
You knew how I was feeling for you
But I never was sure about your feelings
You said to me’’I love you’’
But don’t say those precious words
If you don’t mean it deep in your heart

I know that I have to get over you
But it would take a long time
To forgot that history
That is keeping haunted me
Every day
I will find a better guy
Than you, who would not play with my heart
Who will be true to me
French_Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔw ta iu wəʁənte byzi a al,
i tuɡt ta it wuld məɑ̃
ta wə kuld ʒεt bak tɔʒεtœʁ
byt iu ɡavə mə fykiŋ bad ɔpə
it did makə mə mɔʁə məziʁablə

iu plε wit mi əaʁ, wit mi filiŋ
ta i ʒyst dɔnte knɔw iu animɔʁə
ɔʁ mεbə i nəve knɔw iu wεll
iεm wɔ̃dəʁiŋ if iu əvɛ̃-ad lɔvεd mə
wa i was fɔʁ iu ?
a ɡamə to plε ? ɔʁ iuʁ lɔvəli ʒiʁl ?

iu tɔld mə afte ta iu didnte wɑ̃-avə a ʒiʁlfʁjɛ̃d
byt bəfɔʁə ta iu makə mə bəljəvə
ta wɛ̃ iuεl εl bə bə avεlablə
iu kuld kɔmə bak to mə

byt no !
iu ʒyst pʁɔpozεd to mə to bə iuʁ fykfʁjɛ̃d
tə ɔ̃li tiŋ ta iu wəʁə səaʁʃiŋ
is sεks
iəa sεks ta iuʁ wɔʁd wəʁə sεjiŋ
ta iu didnte kaʁə abu it
ta it wij-apɛ̃ wɛ̃ it wij-apɛ̃
it was al abu li

ɔw kuld iu do ti to mə ?
iu knεw ɔw i was filiŋ fɔʁ iu
byt i nəve was syʁə abu iuʁ filiŋ
iu sε to məi lɔvə iu
byt dɔnte sε tozə pʁəsjus wɔʁd
if iu dɔnte məɑ̃ it dip ɛ̃ iuʁ əaʁ

i knɔw ta i-avə to ʒεt ɔve iu
byt it wuld takə a lɔ̃ timə
to fɔʁɡo ta istɔʁi
ta is kipiŋ-ontεd mə
əvəʁi dε
i wij fɛ̃d a bεte ɡi
tɑ̃ iu, wo wuld no plε wit mi əaʁ
wo wij bə tʁy to mə