Poeme : Bad Hope

Bad Hope

Now that you weren’t busy at all,
I thought that it would mean
That we could get back together
But you gave me fucking bad hope
It did make me more mesirable

You play with my heart, with my feelings
That I just don’t know you anymore
Or maybe I never know you well
I’m wondering if you even had loved me
What I was for you ?
A game to play ? or your lovely girl ?

You told me after that you didn’t want have a girlfriend
But before that you make me believe
That when you’ll be be available
You could come back to me

But no !
You just proposed to me to be your fuckfriend
The only thing that you were searching
Is sex
Yeah sex that your words were saying
That you didn’t care about it
That it will happen when it will happen
It was all about lies

How could you do this to me ?
You knew how I was feeling for you
But I never was sure about your feelings
You said to me’’I love you’’
But don’t say those precious words
If you don’t mean it deep in your heart

I know that I have to get over you
But it would take a long time
To forgot that history
That is keeping haunted me
Every day
I will find a better guy
Than you, who would not play with my heart
Who will be true to me

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bad Hope

  now=that=you=we=rent=bu=sy=at=all 9
  i=thought=that=it=would=mean 6
  that=we=could=get=ba=ck=to=ge=ther 9
  but=you=ga=ve=me=fu=cking=bad=ho=pe 10
  it=did=ma=ke=me=mo=re=me=si=rable 10

  you=play=wi=th=my=heart=wi=th=my=fee=ling=s 12
  that=i=just=dont=k=now=you=a=ny=more 10
  or=may=be=i=ne=ver=k=now=you=well 10
  im=wonde=ring=if=you=e=ven=had=lo=ved=me 11
  what=i=was=for=you 5
  a=game=to=play=or=your=lo=ve=ly=girl 10

  you=told=meaf=ter=that=you=didnt=want=have=a=girl=friend 12
  but=be=fore=that=you=ma=ke=me=be=lieve 10
  that=w=hen=youl=l=be=be=a=vai=lable 10
  you=could=co=me=ba=ck=to=me 8

  but=no 2
  you=just=pro=po=sed=to=me=to=be=your=fuck=friend 12
  the=on=ly=thing=that=you=we=re=sear=ching 10
  is=sex 2
  yeah=sex=that=your=words=we=re=saying 8
  that=you=didnt=ca=re=a=bout=it 8
  that=it=will=hap=pen=w=hen=it=will=hap=pen 11
  it=was=all=a=bout=lies 6

  how=could=you=do=this=to=me 7
  you=k=new=how=i=was=fee=ling=for=you 10
  but=i=ne=ver=was=surea=bout=your=fee=ling=s 11
  you=said=to=mei=lo=ve=you 7
  but=dont=say=tho=se=pre=cious=words 8
  if=you=dont=mean=it=de=ep=in=your=heart 10

  i=k=now=that=i=have=to=get=o=ver=you 11
  but=it=would=ta=ke=a=long=ti=me 9
  to=for=got=that=his=to=ry 7
  that=is=kee=ping=haun=ted=me 7
  eve=ry=day 3
  i=will=find=a=bet=ter=guy 7
  than=you=w=ho=would=not=play=wi=th=my=heart 11
  who=will=be=true=to=me 6
 • Phonétique : Bad Hope

  nɔw ta iu wəʁənte byzi a al,
  i tuɡt ta it wuld məɑ̃
  ta wə kuld ʒεt bak tɔʒεtœʁ
  byt iu ɡavə mə fykiŋ bad ɔpə
  it did makə mə mɔʁə məziʁablə

  iu plε wit mi əaʁ, wit mi filiŋ
  ta i ʒyst dɔnte knɔw iu animɔʁə
  ɔʁ mεbə i nəve knɔw iu wεll
  iεm wɔ̃dəʁiŋ if iu əvɛ̃-ad lɔvεd mə
  wa i was fɔʁ iu ?
  a ɡamə to plε ? ɔʁ iuʁ lɔvəli ʒiʁl ?

  iu tɔld mə afte ta iu didnte wɑ̃-avə a ʒiʁlfʁjɛ̃d
  byt bəfɔʁə ta iu makə mə bəljəvə
  ta wɛ̃ iuεl εl bə bə avεlablə
  iu kuld kɔmə bak to mə

  byt no !
  iu ʒyst pʁɔpozεd to mə to bə iuʁ fykfʁjɛ̃d
  tə ɔ̃li tiŋ ta iu wəʁə səaʁʃiŋ
  is sεks
  iəa sεks ta iuʁ wɔʁd wəʁə sεjiŋ
  ta iu didnte kaʁə abu it
  ta it wij-apɛ̃ wɛ̃ it wij-apɛ̃
  it was al abu li

  ɔw kuld iu do ti to mə ?
  iu knεw ɔw i was filiŋ fɔʁ iu
  byt i nəve was syʁə abu iuʁ filiŋ
  iu sε to məi lɔvə iu
  byt dɔnte sε tozə pʁəsjus wɔʁd
  if iu dɔnte məɑ̃ it dip ɛ̃ iuʁ əaʁ

  i knɔw ta i-avə to ʒεt ɔve iu
  byt it wuld takə a lɔ̃ timə
  to fɔʁɡo ta istɔʁi
  ta is kipiŋ-ontεd mə
  əvəʁi dε
  i wij fɛ̃d a bεte ɡi
  tɑ̃ iu, wo wuld no plε wit mi əaʁ
  wo wij bə tʁy to mə
 • Syllabes Phonétique : Bad Hope

  nɔw=ta=i=uwə=ʁən=te=by=zi=a=al 10
  i=tuɡt=ta=it=wuld=mə=ɑ̃ 7
  ta=wə=kuld=ʒεt=bak=tɔ=ʒε=tœ=ʁə 9
  byt=i=u=ɡa=və=mə=fy=kiŋ=bad=ɔpə 10
  it=did=ma=kə=mə=mɔ=ʁə=mə=zi=ʁablə 10

  i=u=plε=wit=miə=aʁ=wit=mi=fi=liŋ 10
  ta=i=ʒyst=dɔnə=te=knɔw=i=u=a=nimɔʁə 10
  ɔʁ=mε=bə=i=nə=ve=knɔw=i=u=wεll 10
  i=εm=wɔ̃də=ʁiŋ=if=i=u=ə=vɛ̃-ad=lɔ=vεd=mə 13
  wa=i=was=fɔʁ=i=u 6
  a=ɡamə=to=plε=ɔʁ=i=uʁ=lɔ=və=li=ʒiʁl 11

  i=u=tɔld=məaf=te=ta=i=u=did=nte=wɑ̃-avə=a=ʒiʁl=fʁjɛ̃d 15
  byt=bə=fɔʁə=ta=i=u=ma=kə=mə=bə=ljə=və 12
  ta=wɛ̃=i=u=εl=εl=bə=bəa=vε=lablə 10
  i=u=kuld=kɔ=mə=bak=to=mə 8

  byt=no 2
  i=u=ʒyst=pʁɔ=po=zεd=tomə=to=bə=i=uʁ=fyk=fʁjɛ̃d 13
  təɔ̃=li=tiŋ=ta=i=u=wə=ʁə=sə=aʁ=ʃiŋ 11
  is=sεks 2
  iə=a=sεks=ta=i=uʁ=wɔʁd=wəʁə=sε=jiŋ 10
  ta=i=u=did=nte=ka=ʁə=a=bu=it 10
  ta=it=wij-a=pɛ̃=wɛ̃=it=wij-a=pɛ̃ 10
  it=was=al=a=bu=li 6

  ɔw=kuld=i=u=do=ti=to=mə 8
  i=u=knεw=ɔw=i=was=fi=liŋ=fɔʁ=i=u 11
  byt=inə=ve=was=syʁəa=bu=i=uʁ=fi=liŋ 10
  i=u=sε=to=mə=i=lɔ=və=i=u 10
  byt=dɔ=nə=te=sε=to=zə=pʁə=sjus=wɔʁd 10
  if=i=u=dɔnə=te=məɑ̃=it=dip=ɛ̃=i=uʁ=ə=aʁ 13

  i=knɔw=ta=i-avə=to=ʒεt=ɔ=ve=i=u 11
  byt=it=wuld=ta=kə=a=lɔ̃=ti=mə 9
  to=fɔʁ=ɡo=ta=is=tɔ=ʁi 7
  ta=is=ki=piŋ-on=tεd=mə 7
  ə=və=ʁi=dε 4
  i=wij=fɛ̃d=a=bε=te=ɡi 7
  tɑ̃=i=u=wo=wuld=no=plε=wit=miə=aʁ 10
  wo=wij=bə=tʁy=to=mə 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Espoir
Publié le 20/07/2005 06:14

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : French_Girl

Récompense

0
0
0