Poeme-France : Lecture Écrit Larme

Poeme : Busy Man

Poème Larme
Publié le 01/07/2005 04:10

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : French_Girl

Busy Man

When I woke up in the morning,
The first thing that is getting on my mind,
It’s you
Remembering that you’re not with me anymore
And that it hurts me so bad,
Just to know that you still love me
’Cause you can’t be with me, you’re too busy
Yeah, this is what you said
But I’m questionning myself if this is the real truth

All I can do now,
Is waiting for you to take me back
All I can do now,
Is thinking about you
Thinking the moments that we shared
All I know, is that I miss you already

This is so hard for me
This hold situation
That I can’t be able to kiss your lips
When I’m seeing you
I want you to see the pain that you caused me
You wanna know how ?
Just look at my eyes,
And you’ll see tears falling down

All I can do now,
Is waiting for you to take me back
All I can do now,
Is thinking about you
Thinking the moments that we shared
All I know, is that I miss you already

But how long you’ll make me waiting ?
Are you really a busy man ?
If you truly love me,
Find some times to spend with me
Take me back, baby, take me back
 • Pieds Hyphénique: Busy Man

  when=i=wo=ke=up=in=the=mor=ning 9
  the=first=thing=that=is=get=ting=on=my=mind 10
  its=you 2
  re=mem=be=ring=that=youre=not=wi=th=mea=ny=more 12
  and=that=it=hurts=me=so=bad 7
  just=to=k=now=that=you=still=lo=ve=me 10
  cause=you=cant=be=wi=th=me=you=re=too=bu=sy 12
  yeah=this=is=w=hat=you=said 7
  but=im=ques=tion=ning=my=self=if=this=is=the=real=truth 13

  all=i=can=do=now 5
  is=wai=ting=for=you=to=ta=ke=me=back 10
  all=i=can=do=now 5
  is=thin=king=a=bout=you 6
  thin=king=the=mo=ments=that=we=sha=red 9
  all=i=k=now=is=that=i=miss=you=al=rea=dy 12

  this=is=so=hard=for=me 6
  this=hold=si=tua=ti=on 6
  that=i=cant=be=a=ble=to=kiss=your=lips 10
  when=im=seeing=you 4
  i=want=you=to=see=the=pain=that=you=cau=sed=me 12
  you=wan=na=k=now=how 6
  just=look=at=my=eyes 5
  and=youl=l=see=tears=fal=ling=down 8

  all=i=can=do=now 5
  is=wai=ting=for=you=to=ta=ke=me=back 10
  all=i=can=do=now 5
  is=thin=king=a=bout=you 6
  thin=king=the=mo=ments=that=we=sha=red 9
  all=i=k=now=is=that=i=miss=you=al=rea=dy 12

  but=how=long=youl=l=ma=ke=me=wai=ting 10
  a=re=you=real=ly=a=bu=sy=man 9
  if=you=tru=ly=lo=ve=me 7
  find=so=me=times=to=s=pend=wi=th=me 10
  take=me=ba=ck=ba=by=ta=ke=me=back 10
 • Phonétique : Busy Man

  wɛ̃ i wɔkə yp ɛ̃ tə mɔʁniŋ,
  tə fiʁst tiŋ ta is ʒεtiŋ ɔ̃ mi mɛ̃d,
  itεs iu
  ʁəmɑ̃bəʁiŋ ta iuʁə no wit mə animɔʁə
  ɑ̃d ta it yʁ mə so bad,
  ʒyst to knɔw ta iu stij lɔvə mə
  kozə iu kante bə wit mə, iuʁə tu byzi
  iəa, tiz- is wa iu sε
  byt iεm kεstjɔniŋ mizεlf if tiz- is tə ʁəal tʁyt

  al i kɑ̃ do nɔw,
  is wεtiŋ fɔʁ iu to takə mə bak
  al i kɑ̃ do nɔw,
  is tɛ̃kiŋ abu iu
  tɛ̃kiŋ tə mɔmɑ̃ ta wə ʃaʁεd
  al i knɔw, is ta i misz- iu alʁəadi

  tiz- is so-aʁ fɔʁ mə
  tiz- ɔld sitɥasjɔ̃
  ta i kante bə ablə to kisz- iuʁ lip
  wɛ̃ iεm siiŋ iu
  i wɑ̃ iu to si tə pɛ̃ ta iu kozεd mə
  iu wana knɔw ɔw ?
  ʒyst luk a mi εj,
  ɑ̃d iuεl εl si təaʁ faliŋ dɔwn

  al i kɑ̃ do nɔw,
  is wεtiŋ fɔʁ iu to takə mə bak
  al i kɑ̃ do nɔw,
  is tɛ̃kiŋ abu iu
  tɛ̃kiŋ tə mɔmɑ̃ ta wə ʃaʁεd
  al i knɔw, is ta i misz- iu alʁəadi

  byt ɔw lɔ̃ iuεl εl makə mə wεtiŋ ?
  aʁə iu ʁəali a byzi mɑ̃ ?
  if iu tʁyli lɔvə mə,
  fɛ̃d sɔmə timə to spɑ̃ wit mə
  takə mə bak, babi, takə mə bak
 • Pieds Phonétique : Busy Man

  wɛ̃=i=wɔ=kə=yp=ɛ̃=tə=mɔʁ=niŋ 9
  tə=fiʁst=tiŋ=ta=is=ʒε=tiŋ=ɔ̃=mi=mɛ̃d 10
  i=tε=sə=i=u 5
  ʁə=mɑ̃bə=ʁiŋ=ta=i=u=ʁə=no=wit=məa=nimɔʁə 11
  ɑ̃d=ta=it=yʁ=mə=so=bad 7
  ʒyst=to=knɔw=ta=i=u=stij=lɔ=və=mə 10
  kozə=i=u=kan=te=bə=wit=mə=i=u=ʁə=tu=by=zi 14
  i=ə=a=ti=zis=wa=i=u=sε 9
  byt=i=εm=kεs=tjɔ=niŋ=mi=zεlf=if=ti=zistə=ʁəal=tʁyt 13

  al=i=kɑ̃=do=nɔw 5
  is=wε=tiŋ=fɔʁ=i=u=to=takə=mə=bak 10
  al=i=kɑ̃=do=nɔw 5
  is=tɛ̃=kiŋ=a=bu=i=u 7
  tɛ̃=kiŋ=tə=mɔ=mɑ̃=ta=wə=ʃa=ʁεd 9
  al=i=knɔw=is=ta=i=mis=zi=u=al=ʁəa=di 12

  ti=zis=so-aʁ=fɔʁ=mə 6
  ti=zɔld=sit=ɥa=sj=ɔ̃ 6
  ta=i=kan=te=bəablə=to=kis=zi=uʁ=lip 10
  wɛ̃=i=εm=si=iŋ=i=u 7
  i=wɑ̃=i=u=to=sitə=pɛ̃=ta=i=u=ko=zεd=mə 13
  i=u=wa=na=knɔw=ɔw 6
  ʒyst=luk=a=mi=εj 5
  ɑ̃d=i=u=εl=εl=sitə=aʁ=fa=liŋ=dɔwn 10

  al=i=kɑ̃=do=nɔw 5
  is=wε=tiŋ=fɔʁ=i=u=to=takə=mə=bak 10
  al=i=kɑ̃=do=nɔw 5
  is=tɛ̃=kiŋ=a=bu=i=u 7
  tɛ̃=kiŋ=tə=mɔ=mɑ̃=ta=wə=ʃa=ʁεd 9
  al=i=knɔw=is=ta=i=mis=zi=u=al=ʁəa=di 12

  byt=ɔw=lɔ̃=i=u=εl=εl=makə=mə=wε=tiŋ 11
  a=ʁə=i=uʁə=a=li=a=by=zi=mɑ̃ 10
  if=i=u=tʁy=li=lɔ=və=mə 8
  fɛ̃d=sɔ=mə=ti=mə=to=spɑ̃=wit=mə 9
  ta=kə=mə=bak=ba=bi=ta=kə=mə=bak 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2005 04:14French_Girl

ce poème parle d’une relation que j’ai eu avec un gars,un gars qui me disait être occupé et c’est pour ca qu’il m’a laissé,même s’il disait qu’il m’aimait encore....