Poème-France.com

Poeme : Pourrai-Je PrétendrePourrai-Je Prétendre

Un jour pourrai-je prétendre en rimes
J’écris, je décore encore, je gribouille
Et puis je joue de mots tendres, j’exprime
Je puise aux maux de l’âme, je débrouille

Je ne suis certes pas de la trampe
Des Rimbaud, Verlaine et Nelligan
Ma plume, que trop souvent ne trempe
Qu’à mes seules idées et sentiments

Je suis qu’un humble poète maison
Mes mots ne meublent que ma dérision
Et à mes délires je leur prête saisons
Que je puisse faire voir toutes mes visions

Pourtant non, je n’écris pas de chansons
Qu’à peine des proses à l’eau de rose
J’entends prêter à l’ouïe, l’ampleur des sons
Et pleine de choses, ma plage, me dose

Me cause, me parle, me raconte
Des pays imaginaires, auxquels parfois je songe
Ou des rives, des plages au sable blanc
Je dérive, déparle de faux-semblants

En des histoires sans queue ni tête
Souvent pourtant pensées profondes
Le fond de l’âme ainsi je sonde
Et à les écrire je m’entête
Mais avec qui alors les partager
Sinon avec de rares initiés

Isatis, 29 avril 2008
Silverfox199

PostScriptum

Que le temps passe vite, par ailleurs, je n’avais, je crois, partagé ce poème qu’avec de très rares initiés, jusqu’ici…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ puʁʁε ʒə pʁetɑ̃dʁə ɑ̃ ʁimə
ʒekʁi, ʒə dekɔʁə ɑ̃kɔʁə, ʒə ɡʁibujə
e pɥi ʒə ʒu də mo tɑ̃dʁə, ʒεkspʁimə
ʒə pɥizə o mo də lamə, ʒə debʁujə

ʒə nə sɥi sεʁtə- pa də la tʁɑ̃pə
dε ʁɛ̃bo, vεʁlεnə e nεlliɡɑ̃
ma plymə, kə tʁo suvɑ̃ nə tʁɑ̃pə
ka mε sələz- idez- e sɑ̃timɑ̃

ʒə sɥi kœ̃n- œ̃blə pɔεtə mεzɔ̃
mε mo nə məble kə ma deʁizjɔ̃
e a mε deliʁə ʒə lœʁ pʁεtə sεzɔ̃
kə ʒə pɥisə fεʁə vwaʁ tutə mε vizjɔ̃

puʁtɑ̃ nɔ̃, ʒə nekʁi pa də ʃɑ̃sɔ̃
ka pεnə dε pʁozəz- a lo də ʁozə
ʒɑ̃tɑ̃ pʁεte a lui, lɑ̃plœʁ dε sɔ̃
e plεnə də ʃozə, ma plaʒə, mə dozə

mə kozə, mə paʁlə, mə ʁakɔ̃tə
dε pεiz- imaʒinεʁə, okεl paʁfwa ʒə sɔ̃ʒə
u dε ʁivə, dε plaʒəz- o sablə blɑ̃
ʒə deʁivə, depaʁlə də fo sɑ̃blɑ̃

ɑ̃ dεz- istwaʁə sɑ̃ kø ni tεtə
suvɑ̃ puʁtɑ̃ pɑ̃se pʁɔfɔ̃də
lə fɔ̃ də lamə ɛ̃si ʒə sɔ̃də
e a lεz- ekʁiʁə ʒə mɑ̃tεtə
mεz- avεk ki alɔʁ lε paʁtaʒe
sinɔ̃ avεk də ʁaʁəz- initje

izati viʁɡylə vɛ̃t- nəf avʁil dø milə ɥit