Poème-France.com

Poeme : J’ImagineJ’Imagine

J’IMAGINE
J’imagine
Ta main dans la mienne
J’imagine
Ta tête qui me câline
J’imagine
Tes yeux noyés aux miens
J’imagine
Qu’on est là, si bien

J’imagine
Ton épaule s’appuyer à mon dos
J’imagine
Tes bras s’enrouler à l’étreinte
J’imagine
Ta bouche s’abreuver sans feinte
J’imagine
Qu’on est là, très bien

J’imagine
Tes petits testons durs et rebelles
J’imagine
Ta poitrine qui m’accule, si, trop belle
J’imagine
Ton ventre, mon ventre, l’un dans l’autre, charnels
J’imagine
Qu’on est là, trop bien

J’imagine
Rester l’un dans l’autre, des heures
J’imagine
Qu’un monde nouveau rempli nos cœurs
J’imagine
Que nous l’un à l’autre, dans le bonheur
J’imagine
Rester là, unis pour la vie éternellement bien…

Georges Adrien PARADIS le 7 février 2008 à 11h20
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒimaʒinə
ʒimaʒinə
ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə
ʒimaʒinə
ta tεtə ki mə kalinə
ʒimaʒinə
tεz- iø nwajez- o mjɛ̃
ʒimaʒinə
kɔ̃n- ε la, si bjɛ̃

ʒimaʒinə
tɔ̃n- epolə sapyie a mɔ̃ do
ʒimaʒinə
tε bʁa sɑ̃ʁule a letʁɛ̃tə
ʒimaʒinə
ta buʃə sabʁəve sɑ̃ fɛ̃tə
ʒimaʒinə
kɔ̃n- ε la, tʁε bjɛ̃

ʒimaʒinə
tε pəti tεstɔ̃ dyʁz- e ʁəbεllə
ʒimaʒinə
ta pwatʁinə ki makylə, si, tʁo bεllə
ʒimaʒinə
tɔ̃ vɑ̃tʁə, mɔ̃ vɑ̃tʁə, lœ̃ dɑ̃ lotʁə, ʃaʁnεl
ʒimaʒinə
kɔ̃n- ε la, tʁo bjɛ̃

ʒimaʒinə
ʁεste lœ̃ dɑ̃ lotʁə, dεz- œʁ
ʒimaʒinə
kœ̃ mɔ̃də nuvo ʁɑ̃pli no kœʁ
ʒimaʒinə
kə nu lœ̃n- a lotʁə, dɑ̃ lə bɔnœʁ
ʒimaʒinə
ʁεste la, yni puʁ la vi etεʁnεllmɑ̃ bjɛ̃…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə sεt fevʁje dø milə ɥit a ɔ̃zə aʃ vɛ̃