Poème-France.com

Poeme : Hier Ou DemainHier Ou Demain

HIER Ou DEMAIN
Lorsque j’allume mon Pc et l’écran de mon ordinateur,
C’est comme hier ou demain,
Je ne vois s’éclairer la lueur
De tes grands yeux noirs divins ;
Je sais que je ne peux rien y faire,
Le chagrin de toi est mon destin pour l’enfer…

Je reste là, figé devant mon chevalet,
Mes pinceaux perdus pour choisir la couleur,
Mon esprit erre ; je ne peux plus imaginer
Du tien ; un autre sourire, un autre visage,
Je n’ai que tes photos pour seul paysage,
Hier ou demain ; tu restes ma vie de douleur…

A la radio, j’écoute une guitare espagnole,
Son chant d’amour vif et idyllique,
Réchauffe ma pensée de toi, plus romantique.
Je te vois ; tu danses, ta longue robe noire et or s’envole,
Un châle rouge voile la sensualité chaude de tes épaules,
Tes grands yeux noirs sont fermés ; sans doute, tu rêves dramatique…

J’imagine ; un genou à tes pieds,
La tête relevée, mes yeux bleus posés
Sur ton visage blême, fier, dédaigneux, tourné vers ailleurs. J’imagine ta main caresse le dessus de ma main,
Puis, elle frôle mon bras et soudain arrache mon cœur ;
Hier ou demain ; tu as décidé que mon chagrin, est à toi ; il t’appartient…

Georges Adrien PARADIS à LIMOUX le 06 janvier 2011 à 12h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

jεʁ u dəmɛ̃
lɔʁskə ʒalymə mɔ̃ pe se e lekʁɑ̃ də mɔ̃n- ɔʁdinatœʁ,
sε kɔmə jεʁ u dəmɛ̃,
ʒə nə vwa seklεʁe la lɥœʁ
də tε ɡʁɑ̃z- iø nwaʁ divɛ̃,
ʒə sε kə ʒə nə pø ʁjɛ̃ i fεʁə,
lə ʃaɡʁɛ̃ də twa ε mɔ̃ dεstɛ̃ puʁ lɑ̃fe…

ʒə ʁεstə la, fiʒe dəvɑ̃ mɔ̃ ʃəvalε,
mε pɛ̃so pεʁdys puʁ ʃwaziʁ la kulœʁ,
mɔ̃n- εspʁi eʁə, ʒə nə pø plysz- imaʒine
dy tjɛ̃, œ̃n- otʁə suʁiʁə, œ̃n- otʁə vizaʒə,
ʒə nε kə tε fɔto puʁ səl pεizaʒə,
jεʁ u dəmɛ̃, ty ʁεstə ma vi də dulœʁ…

a la ʁadjo, ʒekutə ynə ɡitaʁə εspaɲɔlə,
sɔ̃ ʃɑ̃ damuʁ vif e idilikə,
ʁeʃofə ma pɑ̃se də twa, plys ʁɔmɑ̃tikə.
ʒə tə vwa, ty dɑ̃sə, ta lɔ̃ɡ ʁɔbə nwaʁə e ɔʁ sɑ̃vɔlə,
œ̃ ʃalə ʁuʒə vwalə la sɑ̃sɥalite ʃodə də tεz- epolə,
tε ɡʁɑ̃z- iø nwaʁ sɔ̃ fεʁme, sɑ̃ dutə, ty ʁεvə dʁamatikə…

ʒimaʒinə, œ̃ ʒənu a tε pje,
la tεtə ʁələve, mεz- iø bløs poze
syʁ tɔ̃ vizaʒə blεmə, fje, dedεɲø, tuʁne vεʁz- ajœʁ. ʒimaʒinə ta mɛ̃ kaʁεsə lə dəsy də ma mɛ̃,
pɥi, εllə fʁolə mɔ̃ bʁaz- e sudɛ̃ aʁaʃə mɔ̃ kœʁ,
jεʁ u dəmɛ̃, ty a deside kə mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃, εt- a twa, il tapaʁtjɛ̃…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo si- ʒɑ̃vje dø milə ɔ̃zə a duzə aʃ zeʁo zeʁo