Poème-France.com

Poeme : En MalheurEn Malheur

EN MALHEUR
Avoir d’la misère,
Comme si l’malheur
S’vit comme le bonheur.
Regardé mourir ses frères,
Voir combien les pleurs
De s’mère et de s’père,
Ça fait très mal au cœur,
Ça fait si mal au père,
Qu’même lui aussi en meurt.
Pour et’mère on lui a volé sa chair.

T’reste plus qu’ton caractère
Pour pas t’briser et t’foutre en l’air…

Comme tu vis tout l’temps
Toujours en malheur ;
Tu t’dis qu’tu dois payer la dette
D’un d’tes descendants
Qu’avait pas la bonne tête
Ou qui faisait l’mauvais cœur
Dans sa vie de patachon,
Il devait s’la raconter trop s’con,
Y s’rendait sans doute pas compte
Qu’un jour faut payer son addition.
L’aïeul il devait pas avoir honte,
Pour pas s’briser et s’foutre en l’air…

Dans toute cette misère,
J’suis arrivé comme un cabochon,
Bébé à la tête dure, le p’tit cœur à l’envers,
J’ai pas voulu vivre le même enfer,
J’ai résisté, j’me suis même rebellé,
J’ai voulu faire ma tête ed’con,
Le diable a voulu que j’monte en enfer,
Parce que, j’crois pas en dieu,
Mais l’vieux m’a prouvé qu’il existait bien un lieu,
Bien mieux et différent de celui de l’enfer.
J’devais être de mauvaise humeur c’jour là,
Ou p’t’être bien qu’javais pas signer en bas…

Quand s’foutu d’camion,
Est venu m’envoyer dans les étoiles,
J’étais foutrement bien dans mes poils ;
Libre, tranquille, heureux, léger comme l’air
Du temps qui passe dans vot’evie, sans en avoir l’air,
J’me suis réveillé presque deux mois après,
J’étais baba comme les quarante voleurs,
Coucher au lit avec mes quarante fractures,
Immobilisé mais toujours bien dans mes poils,
Y en avait moins, mais j’le sentais bien.
J’venais en conscience de changer d’vie,
A une autre femme, dans un autre pays, je veux offrir ma vie…
Georges Adrien PARADIS le 14 août 2010 Limoux à 23h40
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ malœʁ
avwaʁ dla mizεʁə,
kɔmə si lmalœʁ
svit kɔmə lə bɔnœʁ.
ʁəɡaʁde muʁiʁ sε fʁεʁə,
vwaʁ kɔ̃bjɛ̃ lε plœʁ
də smεʁə e də spεʁə,
sa fε tʁε mal o kœʁ,
sa fε si mal o pεʁə,
kmεmə lɥi osi ɑ̃ məʁ.
puʁ ətmεʁə ɔ̃ lɥi a vɔle sa ʃεʁ.

tʁεstə plys ktɔ̃ kaʁaktεʁə
puʁ pa tbʁize e tfutʁə ɑ̃ lεʁ…

kɔmə ty vis tu ltɑ̃
tuʒuʁz- ɑ̃ malœʁ,
ty tdi kty dwa pεje la dεtə
dœ̃ dtε desɑ̃dɑ̃
kavε pa la bɔnə tεtə
u ki fəzε lmovε kœʁ
dɑ̃ sa vi də pataʃɔ̃,
il dəvε sla ʁakɔ̃te tʁo skɔ̃,
i sʁɑ̃dε sɑ̃ dutə pa kɔ̃tə
kœ̃ ʒuʁ fo pεje sɔ̃n- adisjɔ̃.
lajəl il dəvε pa avwaʁ ɔ̃tə,
puʁ pa sbʁize e sfutʁə ɑ̃ lεʁ…

dɑ̃ tutə sεtə mizεʁə,
ʒsɥiz- aʁive kɔmə œ̃ kaboʃɔ̃,
bebe a la tεtə dyʁə, lə ptit kœʁ a lɑ̃vεʁ,
ʒε pa vuly vivʁə lə mεmə ɑ̃fe,
ʒε ʁeziste, ʒmə sɥi mεmə ʁəbεlle,
ʒε vuly fεʁə ma tεtə ədkɔ̃,
lə djablə a vuly kə ʒmɔ̃tə ɑ̃n- ɑ̃fe,
paʁsə kə, ʒkʁwa pa ɑ̃ djø,
mε lvjø ma pʁuve kil εɡzistε bjɛ̃ œ̃ ljø,
bjɛ̃ mjøz- e difeʁɑ̃ də səlɥi də lɑ̃fe.
ʒdəvεz- εtʁə də movεzə ymœʁ sʒuʁ la,
u ptεtʁə bjɛ̃ kʒavε pa siɲe ɑ̃ ba…

kɑ̃ sfuty dkamjɔ̃,
ε vəny mɑ̃vwaje dɑ̃ lεz- etwalə,
ʒetε futʁəmɑ̃ bjɛ̃ dɑ̃ mε pwal,
libʁə, tʁɑ̃kjə, œʁø, leʒe kɔmə lεʁ
dy tɑ̃ ki pasə dɑ̃ vɔtəvi, sɑ̃z- ɑ̃n- avwaʁ lεʁ,
ʒmə sɥi ʁevεje pʁεskə dø mwaz- apʁε,
ʒetε baba kɔmə lε kaʁɑ̃tə vɔlœʁ,
kuʃe o li avεk mε kaʁɑ̃tə fʁaktyʁə,
imɔbilize mε tuʒuʁ bjɛ̃ dɑ̃ mε pwal,
i ɑ̃n- avε mwɛ̃, mε ʒlə sɑ̃tε bjɛ̃.
ʒvənεz- ɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə də ʃɑ̃ʒe dvi,
a ynə otʁə famə, dɑ̃z- œ̃n- otʁə pεi, ʒə vøz- ɔfʁiʁ ma vi…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə katɔʁzə aut dø milə di- limuz- a vɛ̃t- tʁwa aʃ kaʁɑ̃tə