Poème-France.com

Poeme : La Dame En NoirLa Dame En Noir

La DAME en NOIR
Lorsque sur mon écran noir
Mes yeux ont croisés ses yeux noirs
Mon âme a caressé ses cheveux noirs
Depuis ce jour là je ne peux y croire,
Ma tête me cogne et broie du noir
J’ai l’âme plongée dans le noir.

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

Le froid glacial de l’hiver
S’empare de mon espoir,
Celui de l’attendre pour la voir
L’aimer une fois d’amour pour y croire
Mon cœur bat très fort du matin au soir
L’aimerais je d’un amoureux désespoir ?

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

L’océan pervers qui nous sépare
Noie les chemins de notre histoire
Nos mains cherchent à se vouloir
En sensations vraies, pas illusoires
Nos yeux désirent croisés et apercevoir
Leur regard se troubler de leur pouvoir.

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

Lui dédier ma fougue tumultueuse
D’amour et de caresses respectueuses
Mes mains veulent sentir la voluptueuse
Douceur de son corps à la Chaleur mielleuse
Mon corps, se bercer de ses étreintes cajoleuses.
Laisser ses mains courir légères et racoleuses.

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

Les lèvres de ma bouche lui proposent
Délicieusement de boire les saveurs précieuses
De sa poitrine généreuse et pulpeuse,
Ma langue ensorceleuse coure joyeuse
Ailleurs partout sur sa peau rieuse
Ma fougue pour toi est devenue religieuse
Georges Adrien PARADIS le 19 novembre 2007 à 11h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la damə ɑ̃ nwaʁ
lɔʁskə syʁ mɔ̃n- ekʁɑ̃ nwaʁ
mεz- iøz- ɔ̃ kʁwaze sεz- iø nwaʁ
mɔ̃n- amə a kaʁese sε ʃəvø nwaʁ
dəpɥi sə ʒuʁ la ʒə nə pøz- i kʁwaʁə,
ma tεtə mə kɔɲə e bʁwa dy nwaʁ
ʒε lamə plɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ.

puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
lεse εksploze ma ʒwa
də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

lə fʁwa ɡlasjal də livεʁ
sɑ̃paʁə də mɔ̃n- εspwaʁ,
səlɥi də latɑ̃dʁə puʁ la vwaʁ
lεme ynə fwa damuʁ puʁ i kʁwaʁə
mɔ̃ kœʁ ba tʁε fɔʁ dy matɛ̃ o swaʁ
lεməʁε ʒə dœ̃n- amuʁø dezεspwaʁ ?

puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
lεse εksploze ma ʒwa
də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

lɔseɑ̃ pεʁve ki nu sepaʁə
nwa lε ʃəmɛ̃ də nɔtʁə istwaʁə
no mɛ̃ ʃεʁʃe a sə vulwaʁ
ɑ̃ sɑ̃sasjɔ̃ vʁε, pa ilyzwaʁə
noz- iø deziʁe kʁwazez- e apεʁsəvwaʁ
lœʁ ʁəɡaʁ sə tʁuble də lœʁ puvwaʁ.

puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
lεse εksploze ma ʒwa
də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

lɥi dedje ma fuɡ tymyltɥøzə
damuʁ e də kaʁesə ʁεspεktɥøzə
mε mɛ̃ vəle sɑ̃tiʁ la vɔlyptɥøzə
dusœʁ də sɔ̃ kɔʁz- a la ʃalœʁ mjεlløzə
mɔ̃ kɔʁ, sə bεʁse də sεz- etʁɛ̃tə kaʒɔløzə.
lεse sε mɛ̃ kuʁiʁ leʒεʁəz- e ʁakɔløzə.

puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
lεse εksploze ma ʒwa
də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

lε lεvʁə- də ma buʃə lɥi pʁɔpoze
delisjøzəmɑ̃ də bwaʁə lε savœʁ pʁesjøzə
də sa pwatʁinə ʒeneʁøzə e pylpøzə,
ma lɑ̃ɡ ɑ̃sɔʁsəløzə kuʁə ʒwajøzə
ajœʁ paʁtu syʁ sa po ʁjøzə
ma fuɡ puʁ twa ε dəvənɥ ʁəliʒjøzə
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə diz- nəf nɔvɑ̃bʁə dø milə sεt a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo