Poème-France.com

Poeme : Erotiques Mes DoigtsErotiques Mes Doigts

EROTIQUES MES DOIGTS
Mes doigts partent à la chasse à coure
Ils cherchent la jolie coccinelle du soir
A la peau blanche aux cheveux noirs
Qui vole et virevolte pour se faire voir…

Cela fait plusieurs soirs sur le net,
Que cette jolie coccinelle noire me voit
Vient tourner autour de mes doigts
Elle est venue m’exciter, c’est bête…

Alors, j’ai ouvert d’abord mon pouce,
Nova la belle coccinelle, en douce
Est venue se poser sur mon index
Que j’ai dressé droit comme un sexe…

Nova, toute humide m’a sucée
Goulûment le doigt, j’ai tremblé
De désir, mais aussi pour ne pas l’écraser
Par crainte de la brisée à trop la désirée…

Je ne sais pas pourquoi depuis
Tous mes autres doigts s’ennuient
De ne pas pouvoir relever le défi
Nova, ma jolie coccinelle, tu les fuis…

Pourtant, après l’index, le majeur,
Aurait pris la relève, chaud en cœur,
Il tremble d’envie de pénétrer ta fleur
Nova pour voir rougir vivement tes couleurs…

Dommage ma Nova, mon annulaire
Veut envahir ta p’tite chatte d’amour pour te plaire,
Encore mieux ma chérie avec l’auriculaire,
Je pourrais te faire aller au paradis loin de l’enfer…

Tous mes tristes doigts restent gourent
De ne pas pouvoir titiller ton corps
Te caresser le ventre à vibrer d’amour
Je suis prêt à te payer pour que ça dure toujours…
Mais je n’ai jamais payer pour aimer d’amour…

Georges Adrien PARADIS le 28 mars 2009 à 1h40
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

əʁɔtik mε dwa
mε dwa paʁte a la ʃasə a kuʁə
il ʃεʁʃe la ʒɔli kɔksinεllə dy swaʁ
a la po blɑ̃ʃə o ʃəvø nwaʁ
ki vɔlə e viʁəvɔltə puʁ sə fεʁə vwaʁ…

səla fε plyzjœʁ swaʁ syʁ lə nεt,
kə sεtə ʒɔli kɔksinεllə nwaʁə mə vwa
vjɛ̃ tuʁne otuʁ də mε dwa
εllə ε vənɥ mεksite, sε bεtə…

alɔʁ, ʒε uvεʁ dabɔʁ mɔ̃ pusə,
nɔva la bεllə kɔksinεllə, ɑ̃ dusə
ε vənɥ sə poze syʁ mɔ̃n- ɛ̃dεks
kə ʒε dʁese dʁwa kɔmə œ̃ sεksə…

nɔva, tutə ymidə ma syse
ɡulyme lə dwa, ʒε tʁɑ̃ble
də deziʁ, mεz- osi puʁ nə pa lekʁaze
paʁ kʁɛ̃tə də la bʁize a tʁo la deziʁe…

ʒə nə sε pa puʁkwa dəpɥi
tus mεz- otʁə- dwa sɑ̃nɥje
də nə pa puvwaʁ ʁələve lə defi
nɔva, ma ʒɔli kɔksinεllə, ty lε fɥi…

puʁtɑ̃, apʁε lɛ̃dεks, lə maʒœʁ,
oʁε pʁi la ʁəlεvə, ʃo ɑ̃ kœʁ,
il tʁɑ̃blə dɑ̃vi də penetʁe ta flœʁ
nɔva puʁ vwaʁ ʁuʒiʁ vivəmɑ̃ tε kulœʁ…

dɔmaʒə ma nɔva, mɔ̃n- anylεʁə
vø ɑ̃vaiʁ ta ptitə ʃatə damuʁ puʁ tə plεʁə,
ɑ̃kɔʁə mjø ma ʃeʁi avεk loʁikylεʁə,
ʒə puʁʁε tə fεʁə ale o paʁadi lwɛ̃ də lɑ̃fe…

tus mε tʁistə dwa ʁεste ɡuʁe
də nə pa puvwaʁ titije tɔ̃ kɔʁ
tə kaʁese lə vɑ̃tʁə a vibʁe damuʁ
ʒə sɥi pʁε a tə pεje puʁ kə sa dyʁə tuʒuʁ…
mε ʒə nε ʒamε pεje puʁ εme damuʁ…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə vɛ̃t- ɥi maʁs dø milə nəf a œ̃ aʃ kaʁɑ̃tə