Poème-France.com

Poeme : Soleil, Lune, SoleilSoleil, Lune, Soleil

SOLEIL, LUNE, SOLEIL
Élégante et discrète
Belle et radieuse
Comme une lune mystérieuse
Ses rayons chaleureux
Font monter dans ma tête
Un joli trouble heureux…

Le soir sur le net
Je l’attends, bienheureux
Presque un peu fier
D’être son compère
Même si je suis plus vieux,
C’est vraiment une fête…

On se parle de tout,
Elle ne me dit rien,
On se sent si bien
D’êtres tous les deux,
Un lien solide se noue
Je crois qu’elle m’aime un peu…

Elle ne se dévoile pas,
Mène sa vie comme elle veut,
Cet ange de liberté,
Ne désire pas s’attacher,
Mais voler dans les cieux
D’un monde où on l’aimera…

Ce petit ange du soleil,
Sur ma vie viendra
T’il déposer sa merveille
D’amour jusqu’à découvrir la lune
De notre vie de fortune
Pour un amour qui, jamais, ne mourra…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 25 mars 2012 à 12h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɔlεj, lynə, sɔlεj
eleɡɑ̃tə e diskʁεtə
bεllə e ʁadjøzə
kɔmə ynə lynə misteʁjøzə
sε ʁεjɔ̃ ʃaləʁø
fɔ̃ mɔ̃te dɑ̃ ma tεtə
œ̃ ʒɔli tʁublə œʁø…

lə swaʁ syʁ lə nεt
ʒə latɑ̃, bjɛ̃əʁø
pʁεskə œ̃ pø fje
dεtʁə sɔ̃ kɔ̃pεʁə
mεmə si ʒə sɥi plys vjø,
sε vʁεmɑ̃ ynə fεtə…

ɔ̃ sə paʁlə də tu,
εllə nə mə di ʁjɛ̃,
ɔ̃ sə sɑ̃ si bjɛ̃
dεtʁə- tus lε dø,
œ̃ ljɛ̃ sɔlidə sə nu
ʒə kʁwa kεllə mεmə œ̃ pø…

εllə nə sə devwalə pa,
mεnə sa vi kɔmə εllə vø,
sεt ɑ̃ʒə də libεʁte,
nə deziʁə pa sataʃe,
mε vɔle dɑ̃ lε sjø
dœ̃ mɔ̃də u ɔ̃ lεməʁa…

sə pəti ɑ̃ʒə dy sɔlεj,
syʁ ma vi vjɛ̃dʁa
til depoze sa mεʁvεjə
damuʁ ʒyska dekuvʁiʁ la lynə
də nɔtʁə vi də fɔʁtynə
puʁ œ̃n- amuʁ ki, ʒamε, nə muʁʁa…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- sɛ̃k maʁs dø milə duzə a duzə aʃ zeʁo zeʁo