Poeme : Jouir En Toi

Jouir En Toi

JOUIR EN TOI
Mon cœur bat ;
À la dérive il bat,
Mes pensées aussi
Vont à la dérive ;
Elles ressassent
Une seule image…

Ton visage
Me dévisage,
Tu es en moi,
Si loin de moi
Tu joues, sombre
Avec la lumière…

Lueur d’ombre
Où mon regard sombre
Dans une nuit
De tristesse chagrine
Remplie d’ennui
Ton regard dans mon verre…

Me fixe si froid ;
Tu provoques sur moi
Une attirance glaciale
Tu n’es pas là
Mais ton aura est sur moi,
Mon ventre aussi bat…

Une sueur perfide
Passe sur tout mon corps,
Un tressaillement humide,
Coule entre mes fesses
Raidi le gland de mon sexe ;
Jouir en toi jusqu’à la mort…

Mais tu n’es
Là, vraiment jamais,
Lorsque cet étrange effet,
Tout sur moi naît ;
Ma vie d’homme
Sans toi, je la vis comme
Un ermite en somme…
Georges Adrien Paradis à Limoux le 31 mars 2012 à 18h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jouir En Toi

  jouir=en=toi 3
  mon=cœur=bat 3
  à=la=dé=rive=il=bat 6
  mes=pen=sées=aus=si 5
  vont=à=la=dé=ri=ve 6
  el=les=res=sassent 4
  u=ne=seu=le=i=mage 6

  ton=vi=sa=ge 4
  me=dé=vi=sa=ge 5
  tu=es=en=moi 4
  si=loin=de=moi 4
  tu=joues=som=bre 4
  a=vec=la=lu=miè=re 6

  lueur=dom=bre 3
  où=mon=re=gard=som=bre 6
  dans=u=ne=nuit 4
  de=tris=tes=se=cha=grine 6
  rem=plie=den=nui 4
  ton=re=gard=dans=mon=verre 6

  me=fi=xe=si=froid 5
  tu=pro=vo=ques=sur=moi 6
  uneat=ti=ran=ce=gla=ciale 6
  tu=nes=pas=là 4
  mais=ton=au=ra=est=sur=moi 7
  mon=ven=tre=aus=si=bat 6

  u=ne=sueur=per=fi=de 6
  pas=se=sur=tout=mon=corps 6
  un=tres=saille=ment=hu=mide 6
  cou=le=en=tre=mes=fesses 6
  rai=di=le=gland=de=mon=sexe 7
  jouir=en=toi=jus=quà=la=mort 7

  mais=tu=nes 3
  là=vrai=ment=ja=mais 5
  lors=que=cet=é=trange=ef=fet 7
  tout=sur=moi=naît 4
  ma=vie=d=hom=me 5
  sans=toi=je=la=vis=comme 6
  un=er=mi=te=en=somme 6
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=tren=teet=un=mars=deux=mille=dou=ze=à=dix=hu=it=h=zé=ro=zé=ro 27
 • Phonétique : Jouir En Toi

  ʒuiʁ ɑ̃ twa
  mɔ̃ kœʁ ba,
  a la deʁivə il ba,
  mε pɑ̃sez- osi
  vɔ̃ a la deʁivə,
  εllə ʁesase
  ynə sələ imaʒə…

  tɔ̃ vizaʒə
  mə devizaʒə,
  ty ε ɑ̃ mwa,
  si lwɛ̃ də mwa
  ty ʒu, sɔ̃bʁə
  avεk la lymjεʁə…

  lɥœʁ dɔ̃bʁə
  u mɔ̃ ʁəɡaʁ sɔ̃bʁə
  dɑ̃z- ynə nɥi
  də tʁistεsə ʃaɡʁinə
  ʁɑ̃pli dɑ̃nɥi
  tɔ̃ ʁəɡaʁ dɑ̃ mɔ̃ veʁə…

  mə fiksə si fʁwa,
  ty pʁɔvɔk syʁ mwa
  ynə atiʁɑ̃sə ɡlasjalə
  ty nε pa la
  mε tɔ̃n- oʁa ε syʁ mwa,
  mɔ̃ vɑ̃tʁə osi ba…

  ynə sɥœʁ pεʁfidə
  pasə syʁ tu mɔ̃ kɔʁ,
  œ̃ tʁesajmɑ̃ ymidə,
  kulə ɑ̃tʁə mε fesə
  ʁεdi lə ɡlɑ̃d də mɔ̃ sεksə,
  ʒuiʁ ɑ̃ twa ʒyska la mɔʁ…

  mε ty nε
  la, vʁεmɑ̃ ʒamε,
  lɔʁskə sεt etʁɑ̃ʒə efε,
  tu syʁ mwa nε,
  ma vi dɔmə
  sɑ̃ twa, ʒə la vis kɔmə
  œ̃n- εʁmitə ɑ̃ sɔmə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə tʁɑ̃tə e œ̃ maʁs dø milə duzə a diz- ɥi aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Jouir En Toi

  ʒu=iʁ=ɑ̃=twa 4
  mɔ̃=kœ=ʁə=ba 4
  a=la=de=ʁivə=il=ba 6
  mε=pɑ̃se=zo=si 4
  vɔ̃=a=la=de=ʁivə 5
  εl=lə=ʁe=sase 4
  ynə=sə=lə=i=maʒə 5

  tɔ̃=vi=za=ʒə 4
  mə=de=vi=zaʒə 4
  ty=ε=ɑ̃=mwa 4
  si=lwɛ̃=də=mwa 4
  ty=ʒu=sɔ̃=bʁə 4
  a=vεk=la=ly=mjεʁə 5

  lɥœ=ʁə=dɔ̃=bʁə 4
  u=mɔ̃=ʁə=ɡaʁsɔ̃bʁə 4
  dɑ̃=zy=nə=nɥi 4
  də=tʁis=tεsə=ʃa=ɡʁinə 5
  ʁɑ̃=pli=dɑ̃n=ɥi 4
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=mɔ̃=ve=ʁə 6

  mə=fik=sə=si=fʁwa 5
  ty=pʁɔ=vɔk=syʁ=mwa 5
  ynəa=ti=ʁɑ̃=sə=ɡla=sjalə 6
  ty=nε=pa=la 4
  mε=tɔ̃=no=ʁa=ε=syʁ=mwa 7
  mɔ̃=vɑ̃tʁəo=si=ba 4

  ynə=sɥœʁ=pεʁ=fidə 4
  pasə=syʁ=tu=mɔ̃=kɔʁ 5
  œ̃=tʁe=saj=mɑ̃=ymidə 5
  kuləɑ̃=tʁə=mε=fe=sə 5
  ʁε=dilə=ɡlɑ̃d=də=mɔ̃=sεk=sə 7
  ʒu=iʁ=ɑ̃=twa=ʒys=ka=la=mɔʁ 8

  mε=ty=nε 3
  la=vʁε=mɑ̃=ʒa=mε 5
  lɔʁskə=sεt=e=tʁɑ̃=ʒəe=fε 6
  tu=syʁ=mwa=nε 4
  ma=vi=dɔ=mə 4
  sɑ̃=twa=ʒə=la=vis=kɔmə 6
  œ̃=nεʁ=mitəɑ̃=sɔmə 4
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=tʁɑ̃=təe=œ̃=maʁs=dø=mi=lə=du=zə=a=diz=ɥi=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.