Poeme : Soleil, Lune, Soleil

Soleil, Lune, Soleil

SOLEIL, LUNE, SOLEIL
Élégante et discrète
Belle et radieuse
Comme une lune mystérieuse
Ses rayons chaleureux
Font monter dans ma tête
Un joli trouble heureux…

Le soir sur le net
Je l’attends, bienheureux
Presque un peu fier
D’être son compère
Même si je suis plus vieux,
C’est vraiment une fête…

On se parle de tout,
Elle ne me dit rien,
On se sent si bien
D’êtres tous les deux,
Un lien solide se noue
Je crois qu’elle m’aime un peu…

Elle ne se dévoile pas,
Mène sa vie comme elle veut,
Cet ange de liberté,
Ne désire pas s’attacher,
Mais voler dans les cieux
D’un monde où on l’aimera…

Ce petit ange du soleil,
Sur ma vie viendra
T’il déposer sa merveille
D’amour jusqu’à découvrir la lune
De notre vie de fortune
Pour un amour qui, jamais, ne mourra…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 25 mars 2012 à 12h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Soleil, Lune, Soleil

  so=leil=lu=ne=so=leil 6
  élé=gan=te=et=dis=crète 6
  bel=le=et=ra=dieu=se 6
  commeu=ne=lu=ne=mys=té=rieuse 7
  ses=ray=ons=cha=leu=reux 6
  font=mon=ter=dans=ma=tête 6
  un=jo=li=trouble=heu=reux 6

  le=soir=sur=le=net 5
  je=lat=tends=bien=heu=reux 6
  pres=que=un=peu=fi=er 6
  dê=tre=son=com=pè=re 6
  même=si=je=suis=plus=vieux 6
  cest=vrai=ment=u=ne=fête 6

  on=se=par=le=de=tout 6
  el=le=ne=me=dit=rien 6
  on=se=sent=si=bien 5
  dê=tres=tous=les=deux 5
  un=lien=so=lide=se=noue 6
  je=crois=quel=le=maimeun=peu 6

  elle=ne=se=dé=voile=pas 6
  mène=sa=vie=comme=elle=veut 6
  cet=ange=de=li=ber=té 6
  ne=dé=sire=pas=sat=ta=cher 7
  mais=vo=ler=dans=les=cieux 6
  dun=mondeoù=on=lai=me=ra 6

  ce=pe=tit=ange=du=so=leil 7
  sur=ma=vie=vien=dra 5
  til=dé=po=ser=sa=mer=veille 7
  da=mour=jus=quà=dé=cou=vrir=la=lune 9
  de=notre=vie=de=for=tune 6
  pour=un=a=mour=qui=ja=mais=ne=mour=ra 10
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=cinq=mars=deux=mille=dou=zeà=dou=ze=h=zé=ro=zé=ro 24
 • Phonétique : Soleil, Lune, Soleil

  sɔlεj, lynə, sɔlεj
  eleɡɑ̃tə e diskʁεtə
  bεllə e ʁadjøzə
  kɔmə ynə lynə misteʁjøzə
  sε ʁεjɔ̃ ʃaləʁø
  fɔ̃ mɔ̃te dɑ̃ ma tεtə
  œ̃ ʒɔli tʁublə œʁø…

  lə swaʁ syʁ lə nεt
  ʒə latɑ̃, bjɛ̃əʁø
  pʁεskə œ̃ pø fje
  dεtʁə sɔ̃ kɔ̃pεʁə
  mεmə si ʒə sɥi plys vjø,
  sε vʁεmɑ̃ ynə fεtə…

  ɔ̃ sə paʁlə də tu,
  εllə nə mə di ʁjɛ̃,
  ɔ̃ sə sɑ̃ si bjɛ̃
  dεtʁə- tus lε dø,
  œ̃ ljɛ̃ sɔlidə sə nu
  ʒə kʁwa kεllə mεmə œ̃ pø…

  εllə nə sə devwalə pa,
  mεnə sa vi kɔmə εllə vø,
  sεt ɑ̃ʒə də libεʁte,
  nə deziʁə pa sataʃe,
  mε vɔle dɑ̃ lε sjø
  dœ̃ mɔ̃də u ɔ̃ lεməʁa…

  sə pəti ɑ̃ʒə dy sɔlεj,
  syʁ ma vi vjɛ̃dʁa
  til depoze sa mεʁvεjə
  damuʁ ʒyska dekuvʁiʁ la lynə
  də nɔtʁə vi də fɔʁtynə
  puʁ œ̃n- amuʁ ki, ʒamε, nə muʁʁa…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- sɛ̃k maʁs dø milə duzə a duzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Soleil, Lune, Soleil

  sɔ=lεj=ly=nə=sɔ=lεj 6
  e=le=ɡɑ̃tə=e=dis=kʁεtə 6
  bεl=lə=e=ʁa=djø=zə 6
  kɔməy=nə=ly=nə=mis=te=ʁjøzə 7
  sε=ʁε=jɔ̃=ʃa=lə=ʁø 6
  fɔ̃=mɔ̃=te=dɑ̃=ma=tεtə 6
  œ̃=ʒɔ=li=tʁublə=œ=ʁø 6

  lə=swaʁ=syʁ=lə=nεt 5
  ʒə=la=tɑ̃=bjɛ̃=ə=ʁø 6
  pʁεs=kə=œ̃=pø=fj=e 6
  dε=tʁə=sɔ̃=kɔ̃=pε=ʁə 6
  mεmə=si=ʒə=sɥi=plys=vjø 6
  sε=vʁε=mɑ̃=y=nə=fεtə 6

  ɔ̃=sə=paʁ=lə=də=tu 6
  εl=lə=nə=mə=di=ʁjɛ̃ 6
  ɔ̃=sə=sɑ̃=si=bj=ɛ̃ 6
  dε=tʁə=tus=lε=dø 5
  œ̃=ljɛ̃=sɔ=lidə=sə=nu 6
  ʒə=kʁwa=kεllə=mεmə=œ̃=pø 6

  εllə=nə=sə=de=vwalə=pa 6
  mεnə=sa=vi=kɔ=məεllə=vø 6
  sεt=ɑ̃ʒə=də=li=bεʁ=te 6
  nə=de=ziʁə=pa=sa=ta=ʃe 7
  mε=vɔ=le=dɑ̃=lε=sjø 6
  dœ̃=mɔ̃dəu=ɔ̃=lε=mə=ʁa 6

  sə=pə=ti=ɑ̃ʒə=dy=sɔ=lεj 7
  syʁ=ma=vi=vj=ɛ̃=dʁa 6
  til=de=po=ze=sa=mεʁ=vεjə 7
  da=muʁ=ʒys=ka=de=ku=vʁiʁ=la=lynə 9
  də=nɔtʁə=vi=də=fɔʁ=tynə 6
  puʁ=œ̃=na=muʁ=ki=ʒa=mε=nə=muʁ=ʁa 10
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=sɛ̃k=maʁs=dø=mi=lə=du=zəa=du=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2012 18:47Lemmiath

Douce lecture à l’heure où les étoiles se croissent.