Poème-France.com

Poeme : Comme AvantComme Avant

COMME AVANT
Ne rien garder
D’autre en soi ;
Juste le bonheur
D’être en soi,
Toujours le même ;
Celui ou celle
Qui dit ; « je t’aime »…
Comme avant…
Ne rien laisser
Montrer du doigt ;
Juste le bonheur
D’être un roi
Que l’on aime ;
Celui ou celle
Qui reste ; « toujours droit »…
Comme avant…
Pouvoir fixer
Ce joli regard ;
Juste de bonheur
D’être l’émoi
Rempli d’égards ;
Celui ou celle ;
Qui attend ; « comme avant »
Le grand amour… Toi…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 06 juin 2012 à 17h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə avɑ̃
nə ʁjɛ̃ ɡaʁde
dotʁə ɑ̃ swa,
ʒystə lə bɔnœʁ
dεtʁə ɑ̃ swa,
tuʒuʁ lə mεmə,
səlɥi u sεllə
ki di, « ʒə tεmə »…
kɔmə avɑ̃…
nə ʁjɛ̃ lεse
mɔ̃tʁe dy dwa,
ʒystə lə bɔnœʁ
dεtʁə œ̃ ʁwa
kə lɔ̃n- εmə,
səlɥi u sεllə
ki ʁεstə, « tuʒuʁ dʁwat »…
kɔmə avɑ̃…
puvwaʁ fikse
sə ʒɔli ʁəɡaʁ,
ʒystə də bɔnœʁ
dεtʁə lemwa
ʁɑ̃pli deɡaʁd,
səlɥi u sεllə,
ki atɑ̃, « kɔmə avɑ̃t »
lə ɡʁɑ̃t- amuʁ… twa…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo si- ʒɥɛ̃ dø milə duzə a di- sεt aʃ zeʁo zeʁo