Poeme-France : Lecture Écrit Destin

Poeme : Qui Je Suis

Poème Destin
Publié le 09/06/2012 11:14

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Qui Je Suis

QUI JE SUIS
Un jour mon destin
Brilla de bon matin ;
Il prit son regard malin,
Ma vie arpenta trop loin,
Le sentier d’un autre chemin ;
Celui d’apprécier un second festin…

Le choc en fut si violent ;
Même ma mémoire perdit le temps,
J’en ai même oublié des gens,
Des amis, des amours, des sentiments ;
Je suis revenu comme un enfant,
Plus pur, plus naïf, plus généreux qu’avant…

Depuis ce matin de Mars,
Je ne voile plus la face
De mon être dans cette farce ;
Je ne veux plus être le comparse
Du Diable qui, à sa guise, nous place :
Toi, au soleil ou moi à la casse…

Ce camion du fracas,
Sans doute, le malin ne le sait pas ;
Il l’a jeté ce mardi là de verglas,
Contre ma vie pour un trépas ;
Mon corps assez rebelle, résista
Et mon âme le mit dans l’embarras…

Mais, je sais qui je suis,
A présent de ce que je suis,
A la pénitence, du bien, du mal ; je suis
Prisonnier tout le reste de ma vie ;
Une jambe, un bras me fuit
Dieu ou Diable, bien ou mal ; je suis…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 09 juin 2012 à 11h00
 • Pieds Hyphénique: Qui Je Suis

  qui=je=suis 3
  un=jour=mon=des=tin 5
  brilla=de=bon=ma=tin 5
  il=prit=son=re=gard=ma=lin 7
  ma=vie=ar=pen=ta=trop=loin 7
  le=sen=ti=er=dun=au=tre=che=min 9
  ce=lui=dap=pré=cier=un=se=cond=fes=tin 10

  le=choc=en=fut=si=vi=o=lent 8
  mê=me=ma=mé=moi=re=per=dit=le=temps 10
  jen=ai=mê=me=ou=bli=é=des=gens 9
  des=a=mis=des=a=mours=des=sen=ti=ments 10
  je=suis=re=ve=nu=com=me=un=en=fant 10
  plus=pur=plus=naïf=plus=gé=né=reux=qua=vant 10

  de=puis=ce=ma=tin=de=mars 7
  je=ne=voi=le=plus=la=fa=ce 8
  de=mon=ê=tre=dans=cet=te=far=ce 9
  je=ne=veux=plus=ê=tre=le=com=pa=rse 10
  du=dia=ble=qui=à=sa=gui=se=nous=place 10
  toi=au=so=leil=ou=moi=à=la=cas=se 10

  ce=ca=mi=on=du=fra=cas 7
  sans=dou=te=le=ma=lin=ne=le=sait=pas 10
  il=la=je=té=ce=mar=di=là=de=ver=glas 11
  con=tre=ma=vie=pour=un=tré=pas 8
  mon=corps=as=sez=re=bel=le=ré=sis=ta 10
  et=mon=â=me=le=mit=dans=lem=bar=ras 10

  mais=je=sais=qui=je=suis 6
  a=pré=sent=de=ce=que=je=suis 8
  a=la=pé=niten=ce=du=bien=du=mal=je=suis 11
  pri=son=nier=tout=le=res=te=de=ma=vie 10
  u=ne=jam=be=un=bras=me=fuit 8
  dieu=ou=di=a=ble=bien=ou=mal=je=suis 10
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=neuf=juin=deux=mille=dou=zeà=on=ze=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Qui Je Suis

  ki ʒə sɥi
  œ̃ ʒuʁ mɔ̃ dεstɛ̃
  bʁija də bɔ̃ matɛ̃,
  il pʁi sɔ̃ ʁəɡaʁ malɛ̃,
  ma vi aʁpɑ̃ta tʁo lwɛ̃,
  lə sɑ̃tje dœ̃n- otʁə ʃəmɛ̃,
  səlɥi dapʁesje œ̃ səɡɔ̃ fεstɛ̃…

  lə ʃɔk ɑ̃ fy si vjɔle,
  mεmə ma memwaʁə pεʁdi lə tɑ̃,
  ʒɑ̃n- ε mεmə ublje dε ʒɑ̃,
  dεz- ami, dεz- amuʁ, dε sɑ̃timɑ̃,
  ʒə sɥi ʁəvəny kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃,
  plys pyʁ, plys najf, plys ʒeneʁø kavɑ̃…

  dəpɥi sə matɛ̃ də maʁs,
  ʒə nə vwalə plys la fasə
  də mɔ̃n- εtʁə dɑ̃ sεtə faʁsə,
  ʒə nə vø plysz- εtʁə lə kɔ̃paʁsə
  dy djablə ki, a sa ɡizə, nu plasə :
  twa, o sɔlεj u mwa a la kasə…

  sə kamjɔ̃ dy fʁaka,
  sɑ̃ dutə, lə malɛ̃ nə lə sε pa,
  il la ʒəte sə maʁdi la də vεʁɡla,
  kɔ̃tʁə ma vi puʁ œ̃ tʁepa,
  mɔ̃ kɔʁz- ase ʁəbεllə, ʁezista
  e mɔ̃n- amə lə mit dɑ̃ lɑ̃baʁa…

  mε, ʒə sε ki ʒə sɥi,
  a pʁezɑ̃ də sə kə ʒə sɥi,
  a la penitɑ̃sə, dy bjɛ̃, dy mal, ʒə sɥi
  pʁizɔnje tu lə ʁεstə də ma vi,
  ynə ʒɑ̃bə, œ̃ bʁa mə fɥi
  djø u djablə, bjɛ̃ u mal, ʒə sɥi…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo nəf ʒɥɛ̃ dø milə duzə a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Qui Je Suis

  ki=ʒə=sɥi 3
  œ̃=ʒuʁ=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 5
  bʁi=ja=də=bɔ̃=ma=tɛ̃ 6
  il=pʁi=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ma=lɛ̃ 7
  ma=vi=aʁ=pɑ̃=ta=tʁo=lwɛ̃ 7
  lə=sɑ̃=tj=e=dœ̃=no=tʁə=ʃə=mɛ̃ 9
  səl=ɥi=da=pʁe=sje=œ̃=sə=ɡɔ̃=fεs=tɛ̃ 10

  lə=ʃɔk=ɑ̃=fy=si=vj=ɔ=le 8
  mε=mə=ma=me=mwa=ʁə=pεʁ=di=lə=tɑ̃ 10
  ʒɑ̃=nε=mε=mə=u=blj=e=dε=ʒɑ̃ 9
  dε=za=mi=dε=za=muʁ=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  ʒə=sɥi=ʁə=və=ny=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 10
  plys=pyʁ=plys=najf=plys=ʒe=ne=ʁø=ka=vɑ̃ 10

  dəp=ɥi=sə=ma=tɛ̃=də=maʁs 7
  ʒə=nə=vwa=lə=plys=la=fa=sə 8
  də=mɔ̃=nε=tʁə=dɑ̃=sε=tə=fa=ʁsə 9
  ʒə=nə=vø=plys=zε=tʁə=lə=kɔ̃=paʁ=sə 10
  dy=dja=blə=ki=a=sa=ɡi=zə=nu=plasə 10
  twa=o=sɔ=lεj=u=mwa=a=la=ka=sə 10

  sə=ka=mj=ɔ̃=dy=fʁa=ka 7
  sɑ̃=du=tə=lə=ma=lɛ̃=nə=lə=sε=pa 10
  il=laʒə=te=sə=maʁ=di=la=də=vεʁ=ɡla 10
  kɔ̃=tʁə=ma=vi=puʁ=œ̃=tʁe=pa 8
  mɔ̃=kɔʁ=za=se=ʁə=bεl=lə=ʁe=zis=ta 10
  e=mɔ̃=na=mə=lə=mit=dɑ̃=lɑ̃=ba=ʁa 10

  mε=ʒə=sε=ki=ʒə=sɥi 6
  a=pʁe=zɑ̃=də=sə=kə=ʒə=sɥi 8
  a=la=pe=ni=tɑ̃sə=dy=bjɛ̃=dy=mal=ʒə=sɥi 11
  pʁi=zɔ=nje=tu=lə=ʁεs=tə=də=ma=vi 10
  y=nə=ʒɑ̃=bə=œ̃=bʁa=mə=fɥi 8
  dj=ø=u=dja=blə=bjɛ̃=u=mal=ʒə=sɥi 10
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=nəf=ʒɥɛ̃=dø=mi=lə=du=zəa=ɔ̃=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/06/2012 13:16Nouga

+1 avec Evelyne