Poeme : Flamenclo

Flamenclo

FLAMENCLO
Ecoute de cette guitare,
Jaillir les larmes de ma douleur,
J’ai beau rythmé du pied
Le tempo de ce fougueux flamenClo,
Je sens qu’il est déjà trop tard,
Tu es partie un jour en mars de mon cœur…

En emportant toute la vigueur
De mon amour, à présent je frappe et gratte,
Toute ma mélancolie sur cette guitare,
Le tambourin martèle triste ce magique flamenClo,
Pour lui, je suis mort, il est déjà trop tard,
Tu es partie emportant mon âme, mon cœur…

En tournoyant corps à corps,
Nos sentiments sont de plus en plus forts,
La musique du bandonéon sort en flamenClo,
Avec le rythme dur d’un poignard,
Il s’enfonce toujours trop, trop fort,
Dans ma tête, mon âme, mon cœur à corps…

Ecoute de ses notes, les tremolos
Vibrer du fonds de ma douleur,
J’ai beau martelé, cogné du poing,
Le malheur de ce merveilleux sublime flamenClo,
Je sais que son rythme trop léger, trop fin,
Tuera au fonds de moi, mon âme et mon cœur…

Mon cœur à vie battra pour elle,
Mon âme entière à jamais est à elle,
J’ai beau cogné mon âme et mon cœur, rebelles,
L’air magnifique et diabolique de ce flamenClo,
Ses cheveux de brune et ses yeux noirs me brûlent,
Je meurs à petit feu, se consume l’âme de mon cœur…

Georges Adrien PARADIS le 18 juin 2008 à 10h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Flamenclo

  fla=men=clo 3
  ecou=te=de=cet=te=gui=ta=re 8
  jaillir=les=lar=mes=de=ma=dou=leur 8
  jai=beau=ryth=mé=du=pied 6
  le=tem=po=de=ce=fou=gueux=flamen=clo 9
  je=sens=quil=est=dé=jà=trop=tard 8
  tu=es=par=tieun=jour=en=mars=de=mon=cœur 10

  en=em=por=tant=toute=la=vi=gueur 8
  de=mon=a=mour=à=présent=je=frap=peet=grat=te 11
  toute=ma=mé=lan=co=lie=sur=cet=te=gui=tare 11
  le=tam=bou=rin=mar=tèle=tris=te=ce=ma=gi=que=fla=men=clo 15
  pour=lui=je=suis=mort=il=est=dé=jà=trop=tard 11
  tu=es=par=tieem=por=tant=mon=â=me=mon=cœur 11

  en=tour=noy=ant=corps=à=corps 7
  nos=sen=timents=sont=de=plus=en=plus=forts 9
  la=mu=si=que=du=ban=do=néon=sort=en=flamen=clo 12
  a=vec=le=ryth=me=dur=dun=poi=gnard 9
  il=sen=fonce=tou=jours=trop=trop=fort 8
  dans=ma=tête=mon=â=me=mon=cœur=à=corps 10

  ecoute=de=ses=no=tes=les=tre=mo=los 9
  vi=brer=du=fonds=de=ma=dou=leur 8
  jai=beau=mar=te=lé=co=gné=du=poing 9
  le=malheur=de=ce=mer=veilleux=su=blime=fla=men=clo 11
  je=sais=que=son=ryth=me=trop=lé=ger=trop=fin 11
  tue=ra=au=fonds=de=moi=mon=â=meet=mon=cœur 11

  mon=cœur=à=vie=bat=tra=pour=elle 8
  mon=â=meen=tière=à=ja=mais=est=à=elle 10
  jai=beau=co=gné=mon=â=meet=mon=cœur=re=bel=les 12
  lair=ma=gni=fi=queet=dia=bo=li=que=de=ce=flamen=clo 13
  ses=che=veux=de=bruneet=ses=yeux=noirs=me=brû=lent 11
  je=meurs=à=pe=tit=feu=se=con=sume=lâ=me=de=mon=cœur 14

  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=dix=hu=it=juin=deux=mille=hu=it=à=dix=h=zé=ro=zé=ro 22
 • Phonétique : Flamenclo

  flamɑ̃klo
  əkutə də sεtə ɡitaʁə,
  ʒajiʁ lε laʁmə- də ma dulœʁ,
  ʒε bo ʁitme dy pje
  lə tɑ̃po də sə fuɡø flamɑ̃klo,
  ʒə sɑ̃s kil ε deʒa tʁo taʁ,
  ty ε paʁti œ̃ ʒuʁ ɑ̃ maʁs də mɔ̃ kœʁ…

  ɑ̃n- ɑ̃pɔʁtɑ̃ tutə la viɡœʁ
  də mɔ̃n- amuʁ, a pʁezɑ̃ ʒə fʁapə e ɡʁatə,
  tutə ma melɑ̃kɔli syʁ sεtə ɡitaʁə,
  lə tɑ̃buʁɛ̃ maʁtεlə tʁistə sə maʒikə flamɑ̃klo,
  puʁ lɥi, ʒə sɥi mɔʁ, il ε deʒa tʁo taʁ,
  ty ε paʁti ɑ̃pɔʁtɑ̃ mɔ̃n- amə, mɔ̃ kœʁ…

  ɑ̃ tuʁnwajɑ̃ kɔʁz- a kɔʁ,
  no sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ,
  la myzikə dy bɑ̃dɔneɔ̃ sɔʁ ɑ̃ flamɑ̃klo,
  avεk lə ʁitmə dyʁ dœ̃ pwaɲaʁ,
  il sɑ̃fɔ̃sə tuʒuʁ tʁo, tʁo fɔʁ,
  dɑ̃ ma tεtə, mɔ̃n- amə, mɔ̃ kœʁ a kɔʁ…

  əkutə də sε nɔtə, lε tʁəmɔlo
  vibʁe dy fɔ̃ də ma dulœʁ,
  ʒε bo maʁtəle, kɔɲe dy puiŋ,
  lə malœʁ də sə mεʁvεjø syblimə flamɑ̃klo,
  ʒə sε kə sɔ̃ ʁitmə tʁo leʒe, tʁo fɛ̃,
  tɥəʁa o fɔ̃ də mwa, mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ…

  mɔ̃ kœʁ a vi batʁa puʁ εllə,
  mɔ̃n- amə ɑ̃tjεʁə a ʒamεz- εt- a εllə,
  ʒε bo kɔɲe mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ, ʁəbεllə,
  lεʁ maɲifikə e djabɔlikə də sə flamɑ̃klo,
  sε ʃəvø də bʁynə e sεz- iø nwaʁ mə bʁyle,
  ʒə mœʁz- a pəti fø, sə kɔ̃symə lamə də mɔ̃ kœʁ…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə diz- ɥi ʒɥɛ̃ dø milə ɥit a diz- aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Flamenclo

  fla=mɑ̃=klo 3
  ə=ku=tə=də=sε=tə=ɡi=taʁə 8
  ʒa=jiʁ=lε=laʁmə=də=ma=du=lœʁ 8
  ʒε=bo=ʁit=me=dy=pj=e 7
  lə=tɑ̃=podə=sə=fu=ɡø=fla=mɑ̃=klo 9
  ʒə=sɑ̃s=kil=ε=de=ʒa=tʁo=taʁ 8
  ty=ε=paʁ=ti=œ̃=ʒuʁ=ɑ̃=maʁs=də=mɔ̃=kœʁ 11

  ɑ̃=nɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=tutə=la=vi=ɡœʁ 8
  də=mɔ̃=na=muʁ=a=pʁe=zɑ̃ʒə=fʁa=pəe=ɡʁatə 10
  tutə=ma=me=lɑ̃=kɔ=li=syʁ=sε=tə=ɡitaʁə 10
  lə=tɑ̃=bu=ʁɛ̃=maʁ=tεlə=tʁis=tə=sə=ma=ʒi=kə=fla=mɑ̃=klo 15
  puʁ=lɥi=ʒə=sɥi=mɔʁ=il=ε=de=ʒa=tʁo=taʁ 11
  ty=ε=paʁ=ti=ɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=mɔ̃=namə=mɔ̃=kœʁ 11

  ɑ̃=tuʁ=nwa=j=ɑ̃=kɔʁ=za=kɔʁ 8
  no=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃də=plys=zɑ̃=plys=fɔʁ 9
  la=my=zikə=dy=bɑ̃=dɔ=ne=ɔ̃=sɔʁ=ɑ̃=fla=mɑ̃=klo 13
  a=vεk=lə=ʁit=mə=dyʁ=dœ̃=pwa=ɲaʁ 9
  il=sɑ̃=fɔ̃sə=tu=ʒuʁ=tʁo=tʁo=fɔʁ 8
  dɑ̃=ma=tεtə=mɔ̃=namə=mɔ̃=kœʁ=a=kɔʁ 9

  ə=kutə=də=sε=nɔtə=lε=tʁə=mɔ=lo 9
  vi=bʁe=dy=fɔ̃=də=ma=du=lœʁ 8
  ʒε=bo=maʁtə=le=kɔ=ɲe=dy=pu=iŋ 9
  lə=ma=lœʁ=də=sə=mεʁ=vε=jø=sy=blimə=fla=mɑ̃=klo 13
  ʒə=sεkə=sɔ̃=ʁit=mə=tʁo=le=ʒe=tʁo=fɛ̃ 10
  tɥə=ʁa=o=fɔ̃də=mwa=mɔ̃=na=məe=mɔ̃=kœʁ 10

  mɔ̃=kœʁ=a=vi=ba=tʁa=puʁ=εllə 8
  mɔ̃=naməɑ̃=tjε=ʁə=a=ʒa=mε=zε=ta=εllə 10
  ʒε=bo=kɔ=ɲe=mɔ̃naməe=mɔ̃=kœʁ=ʁə=bεllə 9
  lεʁ=ma=ɲi=fikəe=dja=bɔ=li=kə=də=sə=fla=mɑ̃=klo 13
  sεʃə=vø=də=bʁy=nəe=sε=ziø=nwaʁ=mə=bʁy=le 11
  ʒə=mœʁ=zapə=ti=fø=sə=kɔ̃=sy=mə=la=mə=də=mɔ̃=kœʁ 14

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=diz=ɥi=ʒɥɛ̃=dø=mi=lə=ɥ=it=a=di=zaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.