Poeme : Suavement A Toi

Suavement A Toi

SUAVEMENT A TOI
Tu es suavement furtive
Sur mon cœur
Qui te cherche ma douce,
Je ne sais pas
Si tu es brune, blonde ou rousse,
Mais j’ai ce besoin immense, là,
Que pour moi tu restes douce,

Douce et tendre
Comme un drap de mousse,

Sur mon âme et mon cœur,
Que le monde toujours repousse,
Pour enfin que je sois heureux
De goûter à ta douce

Amitié amoureuse furtive ;
Elle rendra ma vie plus douce…
Suavement à toi…

Sans le savoir,
Sans le vouloir,
Suavement je suis à toi,
Tu me tiens
Entre les doigts
De ta jolie main,
Je ne ferais rien,
Pour ne pas gâcher
Tout cet émoi que tu procures,
À mon cœur à mon âme,
Je suis bien lorsque je t’appartiens ;
Alors prends moi,
Sur ton cœur et ton âme
De moi et de ma sincérité
Tu peux en être sûre…
Suavement à toi…
Georges Adrien Paradis à Limoux le 07 juin 2012 à 01h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Suavement A Toi

  suave=ment=a=toi 4
  tu=es=suave=ment=fur=tive 6
  sur=mon=cœur 3
  qui=te=cherche=ma=douce 5
  je=ne=sais=pas 4
  si=tu=es=brune=blon=deou=rous=se 8
  mais=jai=ce=be=soin=immen=se=là 8
  que=pour=moi=tu=res=tes=douce 7

  dou=ce=et=tendre 4
  commeun=drap=de=mous=se 5

  sur=mon=â=meet=mon=cœur 6
  que=le=monde=tou=jours=re=pous=se 8
  pour=en=fin=que=je=sois=heu=reux 8
  de=goû=ter=à=ta=douce 6

  a=mi=tié=a=mou=reuse=fur=tive 8
  elle=ren=dra=ma=vie=plus=douce 7
  suave=ment=à=toi 4

  sans=le=sa=voir 4
  sans=le=vou=loir 4
  suave=ment=je=suis=à=toi 6
  tu=me=tiens 3
  en=tre=les=doigts 4
  de=ta=jo=lie=main 5
  je=ne=fe=rais=rien 5
  pour=ne=pas=gâ=cher 5
  tout=cet=é=moi=que=tu=pro=cures 8
  à=mon=cœur=à=mon=â=me 7
  je=suis=bien=lors=que=je=tap=par=tiens 9
  a=lors=prends=moi 4
  sur=ton=cœur=et=ton=âme 6
  de=moi=et=de=ma=sin=cé=ri=té 9
  tu=peux=en=être=sû=re 6
  suave=ment=à=toi 4
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=sept=juin=deux=mille=dou=zeà=zé=ro=un=h=zé=ro=zé=ro 26
 • Phonétique : Suavement A Toi

  sɥavəmɑ̃ a twa
  ty ε sɥavəmɑ̃ fyʁtivə
  syʁ mɔ̃ kœʁ
  ki tə ʃεʁʃə ma dusə,
  ʒə nə sε pa
  si ty ε bʁynə, blɔ̃də u ʁusə,
  mε ʒε sə bəzwɛ̃ imɑ̃sə, la,
  kə puʁ mwa ty ʁεstə dusə,

  dusə e tɑ̃dʁə
  kɔmə œ̃ dʁa də musə,

  syʁ mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ,
  kə lə mɔ̃də tuʒuʁ ʁəpusə,
  puʁ ɑ̃fɛ̃ kə ʒə swaz- œʁø
  də ɡute a ta dusə

  amitje amuʁøzə fyʁtivə,
  εllə ʁɑ̃dʁa ma vi plys dusə…
  sɥavəmɑ̃ a twa…

  sɑ̃ lə savwaʁ,
  sɑ̃ lə vulwaʁ,
  sɥavəmɑ̃ ʒə sɥiz- a twa,
  ty mə tjɛ̃
  ɑ̃tʁə lε dwa
  də ta ʒɔli mɛ̃,
  ʒə nə fəʁε ʁjɛ̃,
  puʁ nə pa ɡaʃe
  tu sεt emwa kə ty pʁɔkyʁə,
  a mɔ̃ kœʁ a mɔ̃n- amə,
  ʒə sɥi bjɛ̃ lɔʁskə ʒə tapaʁtjɛ̃,
  alɔʁ pʁɑ̃ mwa,
  syʁ tɔ̃ kœʁ e tɔ̃n- amə
  də mwa e də ma sɛ̃seʁite
  ty pøz- ɑ̃n- εtʁə syʁə…
  sɥavəmɑ̃ a twa…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sεt ʒɥɛ̃ dø milə duzə a zeʁo œ̃ aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Suavement A Toi

  sɥavə=mɑ̃=a=twa 4
  ty=ε=sɥavə=mɑ̃=fyʁ=tivə 6
  syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 4
  kitə=ʃεʁ=ʃə=ma=dusə 5
  ʒə=nə=sε=pa 4
  si=ty=εbʁynə=blɔ̃=dəuʁusə 5
  mε=ʒεsə=bə=zwɛ̃=i=mɑ̃=sə=la 8
  kə=puʁ=mwa=ty=ʁεstə=dusə 6

  du=sə=e=tɑ̃dʁə 4
  kɔməœ̃=dʁa=də=musə 4

  syʁ=mɔ̃=naməe=mɔ̃=kœʁ 5
  kə=lə=mɔ̃də=tu=ʒuʁ=ʁə=pusə 7
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃kə=ʒə=swa=zœ=ʁø 7
  də=ɡu=te=a=ta=dusə 6

  a=mi=tje=a=mu=ʁøzə=fyʁ=tivə 8
  εllə=ʁɑ̃=dʁa=ma=vi=plys=dusə 7
  sɥavə=mɑ̃=a=twa 4

  sɑ̃=lə=sa=vwaʁ 4
  sɑ̃=lə=vu=lwaʁ 4
  sɥavə=mɑ̃=ʒə=sɥi=za=twa 6
  ty=mə=tj=ɛ̃ 4
  ɑ̃=tʁə=lε=dwa 4
  də=ta=ʒɔ=li=mɛ̃ 5
  ʒə=nə=fə=ʁε=ʁjɛ̃ 5
  puʁnə=pa=ɡa=ʃe 4
  tu=sεt=e=mwakə=ty=pʁɔkyʁə 6
  a=mɔ̃=kœʁ=a=mɔ̃namə 5
  ʒə=sɥi=bjɛ̃lɔʁskə=ʒə=ta=paʁ=tjɛ̃ 7
  a=lɔʁ=pʁɑ̃=mwa 4
  syʁ=tɔ̃=kœʁ=e=tɔ̃=namə 6
  də=mwa=e=də=ma=sɛ̃se=ʁi=te 8
  ty=pø=zɑ̃=nεtʁə=syʁə 5
  sɥavə=mɑ̃=a=twa 4
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=sεt=ʒɥɛ̃=dø=mi=lə=du=zəa=ze=ʁo=œ̃=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2012 16:16Solfege34

très suave en effet elle doit en apprécier la teneur