Poème-France.com

Poeme : Suavement A ToiSuavement A Toi

SUAVEMENT A TOI
Tu es suavement furtive
Sur mon cœur
Qui te cherche ma douce,
Je ne sais pas
Si tu es brune, blonde ou rousse,
Mais j’ai ce besoin immense, là,
Que pour moi tu restes douce,

Douce et tendre
Comme un drap de mousse,

Sur mon âme et mon cœur,
Que le monde toujours repousse,
Pour enfin que je sois heureux
De goûter à ta douce

Amitié amoureuse furtive ;
Elle rendra ma vie plus douce…
Suavement à toi…

Sans le savoir,
Sans le vouloir,
Suavement je suis à toi,
Tu me tiens
Entre les doigts
De ta jolie main,
Je ne ferais rien,
Pour ne pas gâcher
Tout cet émoi que tu procures,
À mon cœur à mon âme,
Je suis bien lorsque je t’appartiens ;
Alors prends moi,
Sur ton cœur et ton âme
De moi et de ma sincérité
Tu peux en être sûre…
Suavement à toi…
Georges Adrien Paradis à Limoux le 07 juin 2012 à 01h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɥavəmɑ̃ a twa
ty ε sɥavəmɑ̃ fyʁtivə
syʁ mɔ̃ kœʁ
ki tə ʃεʁʃə ma dusə,
ʒə nə sε pa
si ty ε bʁynə, blɔ̃də u ʁusə,
mε ʒε sə bəzwɛ̃ imɑ̃sə, la,
kə puʁ mwa ty ʁεstə dusə,

dusə e tɑ̃dʁə
kɔmə œ̃ dʁa də musə,

syʁ mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ,
kə lə mɔ̃də tuʒuʁ ʁəpusə,
puʁ ɑ̃fɛ̃ kə ʒə swaz- œʁø
də ɡute a ta dusə

amitje amuʁøzə fyʁtivə,
εllə ʁɑ̃dʁa ma vi plys dusə…
sɥavəmɑ̃ a twa…

sɑ̃ lə savwaʁ,
sɑ̃ lə vulwaʁ,
sɥavəmɑ̃ ʒə sɥiz- a twa,
ty mə tjɛ̃
ɑ̃tʁə lε dwa
də ta ʒɔli mɛ̃,
ʒə nə fəʁε ʁjɛ̃,
puʁ nə pa ɡaʃe
tu sεt emwa kə ty pʁɔkyʁə,
a mɔ̃ kœʁ a mɔ̃n- amə,
ʒə sɥi bjɛ̃ lɔʁskə ʒə tapaʁtjɛ̃,
alɔʁ pʁɑ̃ mwa,
syʁ tɔ̃ kœʁ e tɔ̃n- amə
də mwa e də ma sɛ̃seʁite
ty pøz- ɑ̃n- εtʁə syʁə…
sɥavəmɑ̃ a twa…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sεt ʒɥɛ̃ dø milə duzə a zeʁo œ̃ aʃ zeʁo zeʁo