Poème-France.com

Poeme : Une TempêteUne Tempête

UNE TEMPÊTE
Dans un pays
Où l’été se réjoui,
Je marche sous la pluie
Comme un vagabond,
Avec, en baluchon,
Mon cœur engourdi…

Depuis belle lurette,
Je vis en goguette
Au jour le jour,
D’amour en fleurette,
Comme le troubadour,
De fête en fête…

Les jours de ma vie
Défilent et je m’embête
À faire des risettes
À des filles de vie
Pas toujours net,
La choppe toujours à demi…

Et puis un soir, sur le net,
J’ai fais une immense découverte
Dans des blogs par milliers
Au cœur du mois de juillet
Cette magnifique fille brune
S’est dévoilée plus belle que la lune…

Sa voix superbe,
Son beau sourire imberbe,
Ses sublimes yeux verts,
Ont provoqués une tempête,
Dans mon âme et ma tête,
Exo, tu me sors le cœur du désert…

Bien sûr je sais bien,
Que de ma vie, tu es trop loin,
Pour que je représente pour toi
Un ami, un amant ou quelqu’un de bien ;
Je me contente de chatter avec toi,
Ou juste de t’envoyer mes pensées de toi pour toi…

Exo, toi tu vis dans un grand pays,
Où, l’hiver grelotte et refroidi
Les hommes et la nature six ou huit mois ;
Dans mon pays de France, où l’été se réjoui,
J’attends que ton regard étincelle sur moi
D’une lumière d’amour éternelle remplie d’émoi… Je n’attends que toi…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 06 août 2012 à 12h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə tɑ̃pεtə
dɑ̃z- œ̃ pεi
u lete sə ʁeʒui,
ʒə maʁʃə su la plɥi
kɔmə œ̃ vaɡabɔ̃,
avεk, ɑ̃ balyʃɔ̃,
mɔ̃ kœʁ ɑ̃ɡuʁdi…

dəpɥi bεllə lyʁεtə,
ʒə vis ɑ̃ ɡɔɡεtə
o ʒuʁ lə ʒuʁ,
damuʁ ɑ̃ fləʁεtə,
kɔmə lə tʁubaduʁ,
də fεtə ɑ̃ fεtə…

lε ʒuʁ də ma vi
defile e ʒə mɑ̃bεtə
a fεʁə dε ʁizεtə
a dε fijə də vi
pa tuʒuʁ nεt,
la ʃɔpə tuʒuʁz- a dəmi…

e pɥiz- œ̃ swaʁ, syʁ lə nεt,
ʒε fεz- ynə imɑ̃sə dekuvεʁtə
dɑ̃ dε blɔɡ paʁ milje
o kœʁ dy mwa də ʒɥjε
sεtə maɲifikə fijə bʁynə
sε devwale plys bεllə kə la lynə…

sa vwa sypεʁbə,
sɔ̃ bo suʁiʁə ɛ̃bεʁbə,
sε sybliməz- iø vεʁ,
ɔ̃ pʁɔvɔkez- ynə tɑ̃pεtə,
dɑ̃ mɔ̃n- amə e ma tεtə,
εɡzo, ty mə sɔʁ lə kœʁ dy dezεʁ…

bjɛ̃ syʁ ʒə sε bjɛ̃,
kə də ma vi, ty ε tʁo lwɛ̃,
puʁ kə ʒə ʁəpʁezɑ̃tə puʁ twa
œ̃n- ami, œ̃n- amɑ̃ u kεlkœ̃ də bjɛ̃,
ʒə mə kɔ̃tɑ̃tə də ʃate avεk twa,
u ʒystə də tɑ̃vwaje mε pɑ̃se də twa puʁ twa…

εɡzo, twa ty vis dɑ̃z- œ̃ ɡʁɑ̃ pεi,
u, livεʁ ɡʁəlɔtə e ʁəfʁwadi
lεz- ɔməz- e la natyʁə siz- u ɥi mwa,
dɑ̃ mɔ̃ pεi də fʁɑ̃sə, u lete sə ʁeʒui,
ʒatɑ̃ kə tɔ̃ ʁəɡaʁ etɛ̃sεllə syʁ mwa
dynə lymjεʁə damuʁ etεʁnεllə ʁɑ̃pli demwa… ʒə natɑ̃ kə twa…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo siz- aut dø milə duzə a duzə aʃ zeʁo zeʁo