Poème-France.com

Prose : Je DéprimeJe Déprime

J’ai éteint les lumières… fait une dernière prière… Dans ma bulle où je suis noctambule A la flamme d’une bougie… je me réfugie Et j’attend… sans voix… un signe de toi…
Allongée… au creux de mes pensées Vivre l’attente… supporter le manque… En recherche de toi… du son de ta voix… De la beauté de ton âme… qui me touche et me désarme
La caresse de tes yeux… en éclats précieux… Me livre des confidences… pour nos cœurs en alliance Parfumant mes rêves d’un amour sans trêve… Unissant notre destin dans une nuit sans fin…
Un éclair dans la nuit… mon écran s’éveille… je souris…
Gitan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε etɛ̃ lε lymjεʁə… fε ynə dεʁnjεʁə pʁjεʁə… dɑ̃ ma bylə u ʒə sɥi nɔktɑ̃bylə a la flamə dynə buʒi… ʒə mə ʁefyʒi e ʒatɑ̃… sɑ̃ vwa… œ̃ siɲə də twa…
alɔ̃ʒe… o kʁø də mε pɑ̃se vivʁə latɑ̃tə… sypɔʁte lə mɑ̃kə… ɑ̃ ʁəʃεʁʃə də twa… dy sɔ̃ də ta vwa… də la bote də tɔ̃n- amə… ki mə tuʃə e mə dezaʁmə
la kaʁεsə də tεz- iø… ɑ̃n- ekla pʁesjø… mə livʁə dε kɔ̃fidɑ̃sə… puʁ no kœʁz- ɑ̃n- aljɑ̃sə paʁfymɑ̃ mε ʁεvə dœ̃n- amuʁ sɑ̃ tʁεvə… ynisɑ̃ nɔtʁə dεstɛ̃ dɑ̃z- ynə nɥi sɑ̃ fɛ̃…
œ̃n- eklεʁ dɑ̃ la nɥi… mɔ̃n- ekʁɑ̃ sevεjə… ʒə suʁi…