Poeme : A Toi Seul

A Toi Seul

Toi, dans un mardi d’automne ; Avec un simple baiser à conquis mon cœur, À changé ma vie d’un ton monotone, Et me fais vivre le bonheur !
Aujourd’hui, malgré les interdits, Et le distance « Je t’aime » Je rêve, avec toi de faire ma vie, Et comme pour Quasimodo être ta bohème !
Le matin, je pense à toi, Et toute la journée, j’ai envie d’être dans tes bras Mes pensées et mon cœur sont à toi, Ma vie ne rime à rien sans tes bras !
Depuis, que tu es entré dans ma vie, Tu me fais découvrir la vie en rose, Et à fait renaître mes rêves et mes envies Mon cœur devant toi, est en pause.
Tu m’es plus précieux que l’or, Je te veux pour l’éternité. Je t’aime, je t’adore, Et me comble de ta gentillesse et ta beauté.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi Seul

  toi=dans=un=mar=di=dau=tom=ne=a=vec=un=sim=ple=bai=ser=à=con=quis=mon=cœur=à=chan=gé=ma=vie=dun=ton=mo=no=to=ne=et=me=fais=vi=vre=le=bon=heur 39
  au=jourd=hui=mal=gré=les=in=ter=dits=et=le=dis=tan=ce=je=tai=me=je=rê=ve=a=vec=toi=de=fai=re=ma=vie=et=com=me=pour=qua=si=mo=do=ê=tre=ta=bo=hè=me 42
  le=ma=tin=je=pen=se=à=toi=et=tou=te=la=jour=née=jai=en=vie=dê=tre=dans=tes=bras=mes=pen=sées=et=mon=cœur=sont=à=toi=ma=vie=ne=ri=me=à=rien=sans=tes=bras 41
  de=puis=que=tu=es=en=tré=dans=ma=vie=tu=me=fais=dé=cou=vrir=la=vie=en=ro=se=et=à=fait=re=naî=tre=mes=rê=ves=et=mes=en=vies=mon=cœur=de=vant=toi=est=en=pause 42
  tu=mes=plus=pré=cieux=que=lor=je=te=veux=pour=lé=ter=ni=té=je=tai=me=je=ta=do=re=et=me=com=ble=de=ta=gen=ti=lles=se=et=ta=beau=té 36
 • Phonétique : A Toi Seul

  twa, dɑ̃z- œ̃ maʁdi dotɔmnə, avεk œ̃ sɛ̃plə bεze a kɔ̃ki mɔ̃ kœʁ, a ʃɑ̃ʒe ma vi dœ̃ tɔ̃ monotɔnə, e mə fε vivʁə lə bɔnœʁ !
  oʒuʁdɥi, malɡʁe lεz- ɛ̃tεʁdi, e lə distɑ̃sə « ʒə tεmə » ʒə ʁεvə, avεk twa də fεʁə ma vi, e kɔmə puʁ kazimɔdo εtʁə ta bɔεmə !
  lə matɛ̃, ʒə pɑ̃sə a twa, e tutə la ʒuʁne, ʒε ɑ̃vi dεtʁə dɑ̃ tε bʁa mε pɑ̃sez- e mɔ̃ kœʁ sɔ̃t- a twa, ma vi nə ʁimə a ʁjɛ̃ sɑ̃ tε bʁa !
  dəpɥi, kə ty ε ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi, ty mə fε dekuvʁiʁ la vi ɑ̃ ʁozə, e a fε ʁənεtʁə mε ʁεvəz- e mεz- ɑ̃vi mɔ̃ kœʁ dəvɑ̃ twa, εt- ɑ̃ pozə.
  ty mε plys pʁesjø kə lɔʁ, ʒə tə vø puʁ letεʁnite. ʒə tεmə, ʒə tadɔʁə, e mə kɔ̃blə də ta ʒɑ̃tijεsə e ta bote.
 • Syllabes Phonétique : A Toi Seul

  twa=dɑ̃=zœ̃=maʁ=di=do=tɔm=nə=a=vεk=œ̃=sɛ̃=plə=bε=ze=a=kɔ̃=ki=mɔ̃=kœ=ʁə=a=ʃɑ̃=ʒe=ma=vi=dœ̃=tɔ̃=mo=no=tɔ=nə=e=mə=fε=vi=vʁə=lə=bɔ=nœʁ 40
  o=ʒuʁ=dɥi=mal=ɡʁe=lε=zɛ̃=tεʁ=di=e=lə=dis=tɑ̃sə=ʒə=tε=mə=ʒə=ʁε=və=a=vεk=twa=də=fε=ʁə=ma=vi=e=kɔ=mə=puʁ=ka=zi=mɔ=do=ε=tʁə=ta=bɔ=εmə 40
  lə=ma=tɛ̃=ʒə=pɑ̃sə=a=twa=e=tu=tə=la=ʒuʁ=ne=ʒε=ɑ̃=vi=dε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa=mε=pɑ̃=se=ze=mɔ̃=kœʁ=sɔ̃=ta=twa=ma=vi=nə=ʁi=mə=a=ʁjɛ̃=sɑ̃=tε=bʁa 40
  dəp=ɥi=kə=ty=ε=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi=tymə=fε=de=ku=vʁiʁ=la=vi=ɑ̃=ʁo=zə=e=a=fε=ʁə=nε=tʁə=mε=ʁε=və=ze=mε=zɑ̃=vi=mɔ̃=kœʁ=də=vɑ̃=twa=ε=tɑ̃=pozə 41
  ty=mε=plys=pʁe=sj=ø=kə=lɔʁ=ʒə=tə=vø=puʁ=le=tεʁ=ni=te=ʒə=tε=mə=ʒə=ta=dɔ=ʁə=e=mə=kɔ̃=blə=də=ta=ʒɑ̃=ti=j=ε=sə=e=ta=bo=te 38

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 10/08/2011 10:58

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Gitan

Récompense

0
0
0