Poème-France.com

Slam : Gmlavie : )Gmlavie : )

Aujourd’hui, j’aimerais parler d’une personne remarquable
Gentille, douce, pas chiante, qui ne pète jamais son cable
C’est l’une des personnes qui m’ont tendu la main ici
J’aimerais vous parler aujourd’hui de gmlavie ; )

C’est l’une des premières personnes à m’avoir vu ici
Et c’est un peu grâce a elle que je continue mes ecrits
Elle m’est apparu comme un chemin, et non comme un mur
Dédicasse a un grand cœur puissant, doux et pur.

Elle a toujours dans ses poèmes, ce soleil qui est à rougir.
Elle me donne dans ses commentaires la force de sourire
Même a certain moment, ou moralement, je ne vais pas bien,
Elle reussit a me convaincre que mon malheur est vain.

Elle a souvent été là pour me soutenir
Sa joie de vivre est vraiment inspirante
Elle reussit a chasser les fantomes qui me hantent
C’est grâce a elle que son défi, j’ai pu le reussir

C’est fou ce qu’on peut avoir comme sentiments
Même si la personne est loin, derrière un écran.
C’est fou comme le courant est passé rapidement
A peine 1 mois que je suis là, j’ai l’impression d’avoir 100 ans.

Merci à ces sourires quand j’en avais besoin
Merci de ta présence, quand je me sentais mal,
Merci de tes poèmes, qui sont ’’trop de la balle’’
Merci aux coups d’pieds aux fesses quand j’allais un peu trop loin.

Et aussi merci pour le poème qui m’a été dedié,
Tu ne peux vraiment pas savoir comment ca m’a fait chaud au cœur,
Ces 5 petites lignes qui dissipèrent mon malheur,
Quand je l’ai lu, j’ai vraiment senti ce qu’était l’amitié.

En fait, d’un coté, tu me fais penser a mon grand-père
Pas la même garde-robe et encore moins l’meme caractère,
Mais je retrouve cette même sagesse dans tes propos et dans tes dires,
Cette même philosophie, quoi qu’il arrive : sourire.
Glaze

PostScriptum

… je t’avais prevenue que je te revaudrai ca ; )
En esperant qu’il te plaira : D
Amitié
Glaze


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi, ʒεməʁε paʁle dynə pεʁsɔnə ʁəmaʁkablə
ʒɑ̃tijə, dusə, pa ʃjɑ̃tə, ki nə pεtə ʒamε sɔ̃ kablə
sε lynə dε pεʁsɔnə ki mɔ̃ tɑ̃dy la mɛ̃ isi
ʒεməʁε vu paʁle oʒuʁdɥi də ɡmlavi, )

sε lynə dε pʁəmjεʁə pεʁsɔnəz- a mavwaʁ vy isi
e sεt- œ̃ pø ɡʁasə a εllə kə ʒə kɔ̃tinɥ mεz- εkʁi
εllə mεt- apaʁy kɔmə œ̃ ʃəmɛ̃, e nɔ̃ kɔmə œ̃ myʁ
dedikasə a œ̃ ɡʁɑ̃ kœʁ pɥisɑ̃, duz- e pyʁ.

εllə a tuʒuʁ dɑ̃ sε pɔεmə, sə sɔlεj ki εt- a ʁuʒiʁ.
εllə mə dɔnə dɑ̃ sε kɔmɑ̃tεʁə la fɔʁsə də suʁiʁə
mεmə a sεʁtɛ̃ mɔmɑ̃, u mɔʁaləmɑ̃, ʒə nə vε pa bjɛ̃,
εllə ʁøsi a mə kɔ̃vɛ̃kʁə kə mɔ̃ malœʁ ε vɛ̃.

εllə a suvɑ̃ ete la puʁ mə sutəniʁ
sa ʒwa də vivʁə ε vʁεmɑ̃ ɛ̃spiʁɑ̃tə
εllə ʁøsi a ʃase lε fɑ̃tɔmə ki mə-ɑ̃te
sε ɡʁasə a εllə kə sɔ̃ defi, ʒε py lə ʁøsiʁ

sε fu sə kɔ̃ pø avwaʁ kɔmə sɑ̃timɑ̃
mεmə si la pεʁsɔnə ε lwɛ̃, dəʁjεʁə œ̃n- ekʁɑ̃.
sε fu kɔmə lə kuʁɑ̃ ε pase ʁapidəmɑ̃
a pεnə œ̃ mwa kə ʒə sɥi la, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ davwaʁ sɑ̃t- ɑ̃.

mεʁsi a sε suʁiʁə kɑ̃ ʒɑ̃n- avε bəzwɛ̃
mεʁsi də ta pʁezɑ̃sə, kɑ̃ ʒə mə sɑ̃tε mal,
mεʁsi də tε pɔεmə, ki sɔ̃ttʁo də la balə
mεʁsi o ku dpjez- o fesə kɑ̃ ʒalεz- œ̃ pø tʁo lwɛ̃.

e osi mεʁsi puʁ lə pɔεmə ki ma ete dədje,
ty nə pø vʁεmɑ̃ pa savwaʁ kɔmɑ̃ ka ma fε ʃo o kœʁ,
sε sɛ̃k pətitə liɲə ki disipεʁe mɔ̃ malœʁ,
kɑ̃ ʒə lε ly, ʒε vʁεmɑ̃ sɑ̃ti sə ketε lamitje.

ɑ̃ fε, dœ̃ kɔte, ty mə fε pɑ̃se a mɔ̃ ɡʁɑ̃ pεʁə
pa la mεmə ɡaʁdə ʁɔbə e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ lməmə kaʁaktεʁə,
mε ʒə ʁətʁuvə sεtə mεmə saʒεsə dɑ̃ tε pʁɔpoz- e dɑ̃ tε diʁə,
sεtə mεmə filozɔfi, kwa kil aʁivə : suʁiʁə.