Poeme-France : Lecture Écrit Maladie

Poeme : La Toundra (Pour Loup Gris)

Poème Maladie
Publié le 24/11/2012 22:23

L'écrit contient 316 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Forme poétique utilisée

Alexandrin

Poete : Glaze

La Toundra (Pour Loup Gris)

Une grande étendue d’herbe et de liberté
Le vent du nord qui mord au plus profond de toi
Une grande étendue d’herbe où tu as régné
Une plaine glacée appelée la toundra

Cet endroit vide et plat, glacé mais toujours pur
C’était ton territoire, tu y régnais en roi
Mais ici tout peux changer, la loi n’est qu’trop dure
Le loup gris que tu es, n’est pas si bien qu’on le croit

Tu as bien survécu à moult guerres avant
Et tu as des valeurs que personne n’apprend
Tes textes passionnants et font l’écho de ta plaine
Un ancien combattant mais contre toute guerre et haine.

Mais en ces temps si sombres, tu es bien malade
Tu essaies de t’accrocher à ta vie si fade
Tu regardes le ciel, attendant une main
Posée sur ton épaule, juste un peu de soutien

Un renard qui passait là, passant au détour
De sa route, entendit tes appels au secours
Je t’ai vu, gisant sur l’herbe fraîche et mouillée
Et j’ai vu en tes yeux le besoin d’être aidé

Je me couchais près de toi et te prit la patte
Et j’attendais avec toi le pire comme le bien. .
J’essaie tant bien que mal de te remettre sur pattes
En te rassurant, faut qu’on s’aide entre cousin. .

Je ne sais pas quoi faire et je ne peux rien faire
Mais j’aurai tant voulu t’aider à te refaire
Alors je reste là, juste a côté de toi,
Je le sais, c’est facile à dire, mais moi, j’y crois !

Je ne sais comment tu vas, mais crois-moi, j’ai peur. .
Peur pour toi, Loup Gris, peur pour ta bonne personne
Toi qui a ancré certaines grandes valeurs. .
J’espere bien qu’un jour proche, tu reprendras ton trône !
 • Pieds Hyphénique: La Toundra (Pour Loup Gris)

  une=gran=deé=ten=due=dher=be=et=de=li=ber=té 12
  le=vent=du=nord=qui=mord=au=plus=pro=fond=de=toi 12
  une=gran=deé=ten=due=dher=be=où=tu=as=ré=gné 12
  u=ne=plai=ne=gla=cée=ap=pe=lée=la=toun=dra 12

  cet=en=droit=vide=et=plat=gla=cé=mais=tou=jours=pur 12
  cé=tait=ton=ter=ri=toire=tu=y=ré=gnais=en=roi 12
  mais=i=ci=tout=peux=chan=ger=la=loi=nest=qu=trop=dure 13
  le=loup=gris=que=tu=es=nest=pas=si=bien=quon=le=croit 13

  tu=as=bien=sur=vé=cu=à=moult=guer=res=a=vant 12
  et=tu=as=des=va=leurs=que=per=son=ne=nap=prend 12
  tes=tex=tes=pas=sion=nants=et=font=lé=cho=de=ta=plaine 13
  un=an=ci=en=com=bat=tant=mais=contre=tou=te=guer=reet=haine 14

  mais=en=ces=temps=si=sombres=tu=es=bien=ma=la=de 12
  tu=es=saies=de=tac=cro=cher=à=ta=vie=si=fade 12
  tu=re=gar=des=le=ciel=at=ten=dant=u=ne=main 12
  po=sée=sur=ton=é=paule=jus=teun=peu=de=sou=tien 12

  un=re=nard=qui=pas=sait=là=pas=sant=au=dé=tour 12
  de=sa=route=en=ten=dit=tes=ap=pels=au=se=cours 12
  je=tai=vu=gi=sant=sur=l=herbe=fraî=che=et=mouillée 12
  et=jai=vu=en=tes=yeux=le=be=soin=dêtre=ai=dé 12

  je=me=cou=chais=près=de=toi=et=te=prit=la=patte 12
  et=jat=ten=dais=a=vec=toi=le=pire=com=me=le=bien 13
  jes=saie=tant=bien=que=mal=de=te=re=mettre=sur=pattes 12
  en=te=ras=su=rant=faut=quon=saide=en=tre=cou=sin 12

  je=ne=sais=pas=quoi=faire=et=je=ne=peux=rien=faire 12
  mais=jau=rai=tant=vou=lu=tai=der=à=te=re=faire 12
  a=lors=je=res=te=là=jus=tea=cô=té=de=toi 12
  je=le=sais=cest=fa=cileà=di=re=mais=moi=jy=crois 12

  je=ne=sais=com=ment=tu=vas=mais=crois=moi=jai=peur 12
  peur=pour=toi=loup=gris=peur=pour=ta=bon=ne=per=sonne 12
  toi=qui=a=an=cré=cer=tai=nes=gran=des=va=leurs 12
  jes=pe=re=bien=quun=jour=proche=tu=re=pren=dras=ton=trône 13
 • Phonétique : La Toundra (Pour Loup Gris)

  ynə ɡʁɑ̃də etɑ̃dɥ dεʁbə e də libεʁte
  lə vɑ̃ dy nɔʁ ki mɔʁ o plys pʁɔfɔ̃ də twa
  ynə ɡʁɑ̃də etɑ̃dɥ dεʁbə u ty a ʁeɲe
  ynə plεnə ɡlase apəle la tundʁa

  sεt ɑ̃dʁwa vidə e pla, ɡlase mε tuʒuʁ pyʁ
  setε tɔ̃ teʁitwaʁə, ty i ʁeɲεz- ɑ̃ ʁwa
  mεz- isi tu pø ʃɑ̃ʒe, la lwa nε ktʁo dyʁə
  lə lu ɡʁi kə ty ε, nε pa si bjɛ̃ kɔ̃ lə kʁwa

  ty a bjɛ̃ syʁveky a mult ɡeʁəz- avɑ̃
  e ty a dε valœʁ kə pεʁsɔnə napʁɑ̃
  tε tεkstə pasjɔnɑ̃z- e fɔ̃ leʃo də ta plεnə
  œ̃n- ɑ̃sjɛ̃ kɔ̃batɑ̃ mε kɔ̃tʁə tutə ɡeʁə e-εnə.

  mεz- ɑ̃ sε tɑ̃ si sɔ̃bʁə, ty ε bjɛ̃ maladə
  ty esε də takʁoʃe a ta vi si fadə
  ty ʁəɡaʁdə- lə sjεl, atɑ̃dɑ̃ ynə mɛ̃
  poze syʁ tɔ̃n- epolə, ʒystə œ̃ pø də sutjɛ̃

  œ̃ ʁənaʁ ki pasε la, pasɑ̃ o detuʁ
  də sa ʁutə, ɑ̃tɑ̃di tεz- apεlz- o səkuʁ
  ʒə tε vy, ʒizɑ̃ syʁ lεʁbə fʁεʃə e muje
  e ʒε vy ɑ̃ tεz- iø lə bəzwɛ̃ dεtʁə εde

  ʒə mə kuʃε pʁε də twa e tə pʁi la patə
  e ʒatɑ̃dεz- avεk twa lə piʁə kɔmə lə bjɛ̃.
  ʒesε tɑ̃ bjɛ̃ kə mal də tə ʁəmεtʁə syʁ patə
  ɑ̃ tə ʁasyʁɑ̃, fo kɔ̃ sεdə ɑ̃tʁə kuzɛ̃.

  ʒə nə sε pa kwa fεʁə e ʒə nə pø ʁjɛ̃ fεʁə
  mε ʒoʁε tɑ̃ vuly tεde a tə ʁəfεʁə
  alɔʁ ʒə ʁεstə la, ʒystə a kote də twa,
  ʒə lə sε, sε fasilə a diʁə, mε mwa, ʒi kʁwa !

  ʒə nə sε kɔmɑ̃ ty va, mε kʁwa mwa, ʒε pœʁ.
  pœʁ puʁ twa, lu ɡʁi, pœʁ puʁ ta bɔnə pεʁsɔnə
  twa ki a ɑ̃kʁe sεʁtεnə ɡʁɑ̃də valœʁ.
  ʒεspəʁə bjɛ̃ kœ̃ ʒuʁ pʁoʃə, ty ʁəpʁɑ̃dʁa tɔ̃ tʁonə !
 • Pieds Phonétique : La Toundra (Pour Loup Gris)

  ynə=ɡʁɑ̃=də=e=tɑ̃dɥ=dεʁ=bə=e=də=li=bεʁ=te 12
  lə=vɑ̃=dy=nɔʁ=ki=mɔʁ=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=twa 12
  ynə=ɡʁɑ̃=də=e=tɑ̃dɥ=dεʁ=bə=u=ty=a=ʁe=ɲe 12
  y=nə=plε=nə=ɡla=se=a=pə=le=la=tun=dʁa 12

  sεt=ɑ̃=dʁwa=vidə=e=pla=ɡla=se=mε=tu=ʒuʁ=pyʁ 12
  se=tε=tɔ̃=te=ʁi=twaʁə=ty=i=ʁe=ɲε=zɑ̃=ʁwa 12
  mε=zi=si=tu=pø=ʃɑ̃=ʒe=la=lwa=nε=ktʁo=dyʁə 12
  lə=lu=ɡʁikə=ty=ε=nε=pa=si=bjɛ̃=kɔ̃=lə=kʁwa 12

  ty=a=bjɛ̃=syʁ=ve=ky=a=mult=ɡe=ʁə=za=vɑ̃ 12
  e=ty=a=dε=va=lœʁ=kə=pεʁ=sɔ=nə=na=pʁɑ̃ 12
  tε=tεk=stə=pa=sjɔ=nɑ̃=ze=fɔ̃=le=ʃodə=ta=plεnə 12
  œ̃=nɑ̃=sjɛ̃=kɔ̃=ba=tɑ̃=mε=kɔ̃tʁə=tu=tə=ɡe=ʁəe-εnə 13

  mε=zɑ̃=sε=tɑ̃=sis=ɔ̃bʁə=ty=ε=bjɛ̃=ma=la=də 12
  ty=e=sε=də=ta=kʁo=ʃe=a=ta=vi=si=fadə 12
  ty=ʁə=ɡaʁ=də=lə=sjεl=a=tɑ̃=dɑ̃=y=nə=mɛ̃ 12
  po=ze=syʁ=tɔ̃=ne=polə=ʒys=təœ̃=pø=də=su=tjɛ̃ 12

  œ̃=ʁə=naʁ=ki=pa=sε=la=pa=sɑ̃=o=de=tuʁ 12
  də=sa=ʁutə=ɑ̃=tɑ̃=di=tε=za=pεl=zo=sə=kuʁ 12
  ʒə=tε=vy=ʒi=zɑ̃=syʁ=lεʁbə=fʁε=ʃə=e=mu=je 12
  e=ʒε=vy=ɑ̃=tε=zi=ølə=bə=zwɛ̃=dε=tʁəε=de 12

  ʒə=mə=ku=ʃε=pʁε=də=twa=e=tə=pʁi=la=patə 12
  e=ʒa=tɑ̃=dε=za=vεk=twalə=pi=ʁə=kɔ=mə=lə=bjɛ̃ 13
  ʒe=sε=tɑ̃=bjɛ̃kə=mal=də=tə=ʁə=mε=tʁə=syʁ=patə 12
  ɑ̃tə=ʁa=sy=ʁɑ̃=fo=kɔ̃=sε=də=ɑ̃=tʁə=ku=zɛ̃ 12

  ʒə=nə=sε=pa=kwa=fεʁə=e=ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃=fεʁə 12
  mε=ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=ly=tε=de=a=tə=ʁə=fεʁə 12
  a=lɔʁʒə=ʁεs=tə=la=ʒys=tə=a=ko=te=də=twa 12
  ʒə=lə=sε=sε=fa=siləa=di=ʁə=mε=mwa=ʒi=kʁwa 12

  ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=ty=va=mε=kʁwa=mwa=ʒε=pœʁ 12
  pœʁ=puʁ=twa=lu=ɡʁi=pœʁ=puʁ=ta=bɔ=nə=pεʁ=sɔnə 12
  twa=ki=a=ɑ̃=kʁe=sεʁ=tε=nə=ɡʁɑ̃=də=va=lœʁ 12
  ʒεspə=ʁə=bjɛ̃=kœ̃=ʒuʁ=pʁo=ʃə=ty=ʁə=pʁɑ̃=dʁa=tɔ̃tʁonə 12

PostScriptum

Oui, le renard est un animal qui m’a toujours passioné
On se retrouve pour un petit alexandrin pour Loup Gris, petite pensée pour lui…
Courage
Glaze

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/11/2012 22:40Daniel

Beau texte et en plus dédié à notre Ami Loup Gris cela le rend encore dix fois plus beau...
Bon travail....Amitié....Daniel....

Auteur de Poésie
25/11/2012 01:14Eden33

J’aime ton écrit petit renard, oui, tiens la patte de loup et qu’il revienne plein de vitalité ...
merci et gros bisous Glaze, là, je ne peux mettre de coup de coeur, mais demain il y sera

Auteur de Poésie
25/11/2012 09:05Glaze

Daniel
Merci , il le merite bien avec tout ce qu’il a en ce moment , il lui faut bien un peu de reconfort , meme si c’est tout ce que je peux lui donner...
@gmlavie
Merci 🙂
Amitié
Glaze

Référence :
Auteur de Poésie
25/11/2012 11:52Loup Gris

Dieu qu’il est bon de lire un texte comme celui çi quand on doute un peu de la vie! Dorénavant j’aimerai et protègerai tous les renards bienveillants....Dès que force me soit rendue, merci Glaze de ce texte d’amitié que j’ai aimé. Et merci à Daniel et Gmlavie de s’y associer, amitiés, Loup

Auteur de Poésie
25/11/2012 12:39Glaze

Loup Gris
Bah , tu en as bien besoin 🙂
Courage
Amitié
Glaze

Référence :
Auteur de Poésie
28/11/2012 09:25Mikie95

superbe texte , je m’associe aussi au soutien a loup gris, courage a toi, bravo au petit renard

Auteur de Poésie
02/12/2012 02:38Enigma_23m

Courage loup gris , j’espére que tu vas bien . 🙂
belle plume Glaze . merci pour le partage .
Amicalement.
Enigma.