Poème-France.com

Poeme : Sonnet Libre Pour Elle…Sonnet Libre Pour Elle…

Ombre de la sainte mort dépourvu de destin,
Silence des couleurs d’un soleil déchiré,
Voile de l’incertitude en quiète d’une fin,
Envol soudain d’un ange malade et pétrifié.

Songe caressant une peau déjà trop étrangère,
Vieillesse assoiffée d’une jeunesse maudite,
Ruines futurs et vivantes d’une ancienne ère,
Poussière mortelles renaissant de la pire élite.

Je t’ai perdu mais tu es encore et toujours à moi,
Pour parcourir les courbures parfaites de ton corps,
Je frôlerai la surface de la mer du bout de mes doigts.

Je sourirai aux flammes redoutables et empoisonnées,
De l’oubli défunt qui me menaceront sans relâche ni pitié,
Et je chanterai alors ta victoire aux quelques cendres…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃bʁə də la sɛ̃tə mɔʁ depuʁvy də dεstɛ̃,
silɑ̃sə dε kulœʁ dœ̃ sɔlεj deʃiʁe,
vwalə də lɛ̃sεʁtitydə ɑ̃ kjεtə dynə fɛ̃,
ɑ̃vɔl sudɛ̃ dœ̃n- ɑ̃ʒə maladə e petʁifje.

sɔ̃ʒə kaʁesɑ̃ ynə po deʒa tʁo etʁɑ̃ʒεʁə,
vjεjεsə aswafe dynə ʒənεsə moditə,
ʁɥinə fytyʁz- e vivɑ̃tə dynə ɑ̃sjεnə εʁə,
pusjεʁə mɔʁtεllə ʁənεsɑ̃ də la piʁə elitə.

ʒə tε pεʁdy mε ty ε ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁz- a mwa,
puʁ paʁkuʁiʁ lε kuʁbyʁə paʁfεtə də tɔ̃ kɔʁ,
ʒə fʁoləʁε la syʁfasə də la mεʁ dy bu də mε dwa.

ʒə suʁiʁε o flamə ʁədutabləz- e ɑ̃pwazɔne,
də lubli defœ̃ ki mə mənasəʁɔ̃ sɑ̃ ʁəlaʃə ni pitje,
e ʒə ʃɑ̃təʁε alɔʁ ta viktwaʁə o kεlk sɑ̃dʁə…