Poeme : Etrange Amour.

Etrange Amour.

Ce peut il, belle rose, une larme versée par la mort ?
Ce peut il, tendre rose, un regard venu d’ailleurs ?
Pas même une cendre d’hier, ma douce fleure,
Pas même une ruine d’aujourd’hui mon bel ange,
Pas même la vague endormie ne nous rattrapera…
Sortie de ma plume tu écris le dénouement du livre,
Je marche sur ta peau, cherchant tes saintes rides
Dont je suis et resterai le tragique auteur dévolu…

Donne moi une nuit encore mon amour,
Pour me laisser danser avec et ton âme…
Donne moi encore une journée mon cœur,
Pour te dérober le parfum de ta haine…

Le temps est un éternel infidèle belle rose…
Tu restes la statue qui fut jadis de marbre,
Que je suis la seule à savoir transformer en soie.
Et en faire un tableau affamé de couleurs…

Tombeau vivant, victoire maudite, fleure bannie,
Que nous reste t il donc de la dernière aurore ?
Qu’en est il du jardin au trésors fondu en pluie d’or ?
Une aube obscure enterrée dans tes yeux profond.

Ma main dans la tienne dans chacune de nos morts…
Mon corps contre le tien à chaque crépuscule…
Mon souffle frôlant ta peau dans chaque songes…
Je t’aime et te respire à chaque réveil mon amour…
Dans mon attente, j’écoute le silence de ta colère,
Qui se traduit encore en un départ froid et fiévreux,
Toi peut être as tu appris à m’aimer en silence ?
Mais seule moi suis capable de te garder encore,
Car je reste celle qui t’aimait plus que toi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Etrange Amour.

  ce=peut=il=bel=le=rose=u=ne=lar=me=ver=sée=par=la=mort 15
  ce=peut=il=tendre=ro=se=un=re=gard=ve=nu=dailleurs 12
  pas=mê=me=u=ne=cendre=d=hier=ma=dou=ce=fleure 12
  pas=mê=me=u=ne=ruine=dau=jourd=hui=mon=bel=ange 12
  pas=même=la=va=gueen=dor=mie=ne=nous=rat=tra=pe=ra 13
  sor=tie=de=ma=plume=tu=é=cris=le=dé=noue=ment=du=livre 14
  je=mar=che=sur=ta=peau=cher=chant=tes=sain=tes=rides 12
  dont=je=suis=et=res=te=rai=le=tra=gi=queau=teur=dé=vo=lu 15

  don=ne=moi=u=ne=nuit=en=co=re=mon=a=mour 12
  pour=me=lais=ser=dan=ser=a=vec=et=ton=â=me 12
  don=ne=moi=en=co=re=u=ne=jour=née=mon=cœur 12
  pour=te=dé=ro=ber=le=par=fum=de=ta=hai=ne 12

  le=temps=est=un=é=ter=nel=in=fi=dèle=bel=le=rose 13
  tu=res=tes=la=sta=tue=qui=fut=ja=dis=de=mar=bre 13
  que=je=suis=la=seuleà=sa=voir=trans=for=mer=en=soie 12
  et=en=faire=un=ta=bleau=af=fa=mé=de=cou=leurs 12

  tom=beau=vi=vant=vic=toire=mau=di=te=fleu=re=ban=nie 13
  que=nous=res=te=t=il=donc=de=la=der=nièreau=rore 12
  quen=est=il=du=jar=din=au=tré=sors=fon=du=en=pluie=dor 14
  uneau=be=obs=cu=re=en=ter=rée=dans=tes=yeux=pro=fond 13

  ma=main=dans=la=tienne=dans=cha=cu=ne=de=nos=morts 12
  mon=corps=con=tre=le=tien=à=cha=que=cré=pus=cule 12
  mon=souf=fle=frô=lant=ta=peau=dans=cha=que=son=ges 12
  je=taimeet=te=res=pi=re=à=cha=que=ré=veil=mon=a=mour 14
  dans=mon=at=tente=jé=cou=te=le=si=len=ce=de=ta=co=lère 15
  qui=se=tra=duit=en=coreen=un=dé=part=froid=et=fié=vreux 13
  toi=peut=êtreas=tu=ap=pris=à=mai=mer=en=si=lence 12
  mais=seule=moi=suis=ca=pa=ble=de=te=gar=der=en=core 13
  car=je=res=te=cel=le=qui=tai=mait=plus=que=toi 12
 • Phonétique : Etrange Amour.

  sə pø il, bεllə ʁozə, ynə laʁmə vεʁse paʁ la mɔʁ ?
  sə pø il, tɑ̃dʁə ʁozə, œ̃ ʁəɡaʁ vəny dajœʁ ?
  pa mεmə ynə sɑ̃dʁə djεʁ, ma dusə flœʁə,
  pa mεmə ynə ʁɥinə doʒuʁdɥi mɔ̃ bεl ɑ̃ʒə,
  pa mεmə la vaɡ ɑ̃dɔʁmi nə nu ʁatʁapəʁa…
  sɔʁti də ma plymə ty ekʁi lə denuəmɑ̃ dy livʁə,
  ʒə maʁʃə syʁ ta po, ʃεʁʃɑ̃ tε sɛ̃tə ʁidə
  dɔ̃ ʒə sɥiz- e ʁεstəʁε lə tʁaʒikə otœʁ devɔly…

  dɔnə mwa ynə nɥi ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- amuʁ,
  puʁ mə lεse dɑ̃se avεk e tɔ̃n- amə…
  dɔnə mwa ɑ̃kɔʁə ynə ʒuʁne mɔ̃ kœʁ,
  puʁ tə deʁɔbe lə paʁfœ̃ də ta-εnə…

  lə tɑ̃z- εt- œ̃n- etεʁnεl ɛ̃fidεlə bεllə ʁozə…
  ty ʁεstə la statɥ ki fy ʒadi də maʁbʁə,
  kə ʒə sɥi la sələ a savwaʁ tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ swa.
  e ɑ̃ fεʁə œ̃ tablo afame də kulœʁ…

  tɔ̃bo vivɑ̃, viktwaʁə moditə, flœʁə bani,
  kə nu ʁεstə te il dɔ̃k də la dεʁnjεʁə oʁɔʁə ?
  kɑ̃n- εt- il dy ʒaʁdɛ̃ o tʁezɔʁ fɔ̃dy ɑ̃ plɥi dɔʁ ?
  ynə obə ɔpskyʁə ɑ̃teʁe dɑ̃ tεz- iø pʁɔfɔ̃.

  ma mɛ̃ dɑ̃ la tjεnə dɑ̃ ʃakynə də no mɔʁ…
  mɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə tjɛ̃ a ʃakə kʁepyskylə…
  mɔ̃ suflə fʁolɑ̃ ta po dɑ̃ ʃakə sɔ̃ʒə…
  ʒə tεmə e tə ʁεspiʁə a ʃakə ʁevεj mɔ̃n- amuʁ…
  dɑ̃ mɔ̃n- atɑ̃tə, ʒekutə lə silɑ̃sə də ta kɔlεʁə,
  ki sə tʁadɥi ɑ̃kɔʁə ɑ̃n- œ̃ depaʁ fʁwa e fjevʁø,
  twa pø εtʁə a ty apʁiz- a mεme ɑ̃ silɑ̃sə ?
  mε sələ mwa sɥi kapablə də tə ɡaʁde ɑ̃kɔʁə,
  kaʁ ʒə ʁεstə sεllə ki tεmε plys kə twa…
 • Syllabes Phonétique : Etrange Amour.

  sə=pø=il=bεl=lə=ʁozə=y=nə=laʁ=mə=vεʁ=se=paʁ=la=mɔʁ 15
  sə=pø=il=tɑ̃dʁə=ʁo=zə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=və=ny=da=jœʁ 13
  pa=mε=mə=y=nə=sɑ̃dʁə=djεʁ=ma=du=sə=flœ=ʁə 12
  pa=mε=mə=y=nə=ʁɥinə=do=ʒuʁ=dɥi=mɔ̃=bεl=ɑ̃ʒə 12
  pa=mεmə=la=va=ɡəɑ̃=dɔʁ=mi=nə=nu=ʁa=tʁa=pə=ʁa 13
  sɔʁ=tidə=ma=ply=mə=ty=e=kʁi=lə=de=nu=ə=mɑ̃=dy=livʁə 15
  ʒə=maʁ=ʃə=syʁ=ta=po=ʃεʁ=ʃɑ̃=tε=sɛ̃=tə=ʁidə 12
  dɔ̃ʒə=sɥi=ze=ʁεs=tə=ʁε=lə=tʁa=ʒi=kəo=tœʁ=de=vɔ=ly 14

  dɔ=nə=mwa=y=nə=nɥi=ɑ̃=kɔ=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 12
  puʁ=mə=lε=se=dɑ̃=se=a=vεk=e=tɔ̃=na=mə 12
  dɔ=nə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=ʒuʁ=ne=mɔ̃=kœʁ 12
  puʁ=tə=de=ʁɔ=be=lə=paʁ=fœ̃=də=ta-ε=nə 12

  lə=tɑ̃=zε=tœ̃=ne=tεʁ=nεl=ɛ̃=fi=dεlə=bεllə=ʁozə 12
  ty=ʁεs=tə=la=statɥ=ki=fy=ʒa=di=də=maʁ=bʁə 12
  kə=ʒə=sɥi=lasə=ləa=sa=vwaʁ=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=swa 12
  e=ɑ̃=fεʁə=œ̃=ta=blo=a=fa=me=də=ku=lœʁ 12

  tɔ̃=bo=vi=vɑ̃=vik=twaʁə=mo=di=tə=flœʁə=ba=ni 12
  kə=nu=ʁεstə=te=il=dɔ̃k=də=la=dεʁ=njε=ʁə=oʁɔʁə 12
  kɑ̃=nε=til=dy=ʒaʁ=dɛ̃=o=tʁe=zɔʁ=fɔ̃=dy=ɑ̃=plɥi=dɔʁ 14
  ynəo=bə=ɔp=sky=ʁə=ɑ̃=te=ʁe=dɑ̃=tε=ziø=pʁɔ=fɔ̃ 13

  ma=mɛ̃=dɑ̃=la=tjεnə=dɑ̃=ʃa=ky=nə=də=no=mɔʁ 12
  mɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=tʁə=lə=tjɛ̃=a=ʃa=kə=kʁe=pys=kylə 12
  mɔ̃=su=flə=fʁo=lɑ̃=ta=po=dɑ̃=ʃa=kə=sɔ̃=ʒə 12
  ʒə=tεməe=tə=ʁεs=pi=ʁə=a=ʃa=kə=ʁe=vεj=mɔ̃=na=muʁ 14
  dɑ̃=mɔ̃=na=tɑ̃tə=ʒe=ku=tə=lə=si=lɑ̃=sə=də=ta=kɔ=lεʁə 15
  kisə=tʁad=ɥi=ɑ̃=kɔ=ʁəɑ̃=nœ̃=de=paʁ=fʁwa=e=fje=vʁø 13
  twa=pø=εtʁə=a=ty=a=pʁi=za=mε=me=ɑ̃=silɑ̃sə 12
  mεsə=lə=mwa=sɥi=ka=pa=blə=də=tə=ɡaʁ=de=ɑ̃kɔʁə 12
  kaʁ=ʒə=ʁεs=tə=sεl=lə=ki=tε=mε=plys=kə=twa 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/09/2005 21:00(F)Fleurlune Mimi(F)

y est vraiment magnifique 😉
bonne continuation

la fleur de lune (f)

Poème Amour
Publié le 04/09/2005 18:17

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Goldenrose

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs