Poème-France.com

Poeme : Semblant D’Amour…Semblant D’Amour…

J’avais cru avoir bu la dernière goutte de sa potion,
J’avais bien cru aussi lui avoir dis adieu, à l’amour,
Mais voilà que tu m’offres une nouvelle coupe à boire,
Dois je en boire le calice jusqu’à sa lie à nouveau ?

J’avais effacé la rose du passé de ma mémoire,
J’avais fais d’elle encore moins qu’un souvenir,
Et te voilà qui entres dans ma vie, dans mon cœur,
Tu restes là à souffrir de mon indifférence voulu.

J’ai tout fais pour t’éloignée de moi pourtant,
Je t’ai apporté tous les vices que je trouvais,
Mais tu n’as pas succombé et tu es resté là,
Alors je me décide à tout te dire en quelques vers.

J’ai en moi ce quelque chose pour toi ce soir,
Je te sens dans le puit de mon inspiration,
La plume et les partitions étaient mon seul besoin,
Mais laisse moi te dire que j’ai besoin de toi…

Laisse moi te dire les mots qui sont restés muets,
Laisse moi te chanter les musiques sans paroles,
Laisse moi te faire danser pendant une seule nuit,
Laisse moi juste réapprendre à aimer une fois de plus.

Et alors tu recevras de moi ce que je n’ai jamais donné,
Tu recevras de moi ce tendre baiser au goût de miel,
Tu recevras aussi de moi le plus beau des poèmes,
Alors permets moi aujourd’hui de t’offrir une rose…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒavε kʁy avwaʁ by la dεʁnjεʁə ɡutə də sa pɔsjɔ̃,
ʒavε bjɛ̃ kʁy osi lɥi avwaʁ di adjø, a lamuʁ,
mε vwala kə ty mɔfʁəz- ynə nuvεllə kupə a bwaʁə,
dwa ʒə ɑ̃ bwaʁə lə kalisə ʒyska sa li a nuvo ?

ʒavεz- efase la ʁozə dy pase də ma memwaʁə,
ʒavε fε dεllə ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ kœ̃ suvəniʁ,
e tə vwala ki ɑ̃tʁə- dɑ̃ ma vi, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
ty ʁεstə la a sufʁiʁ də mɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə vuly.

ʒε tu fε puʁ telwaɲe də mwa puʁtɑ̃,
ʒə tε apɔʁte tus lε visə kə ʒə tʁuvε,
mε ty na pa sykɔ̃be e ty ε ʁεste la,
alɔʁ ʒə mə desidə a tu tə diʁə ɑ̃ kεlk vεʁ.

ʒε ɑ̃ mwa sə kεlkə ʃozə puʁ twa sə swaʁ,
ʒə tə sɑ̃s dɑ̃ lə pɥi də mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃,
la plymə e lε paʁtisjɔ̃z- etε mɔ̃ səl bəzwɛ̃,
mε lεsə mwa tə diʁə kə ʒε bəzwɛ̃ də twa…

lεsə mwa tə diʁə lε mo ki sɔ̃ ʁεste mɥε,
lεsə mwa tə ʃɑ̃te lε myzik sɑ̃ paʁɔlə,
lεsə mwa tə fεʁə dɑ̃se pɑ̃dɑ̃ ynə sələ nɥi,
lεsə mwa ʒystə ʁeapʁɑ̃dʁə a εme ynə fwa də plys.

e alɔʁ ty ʁəsεvʁa də mwa sə kə ʒə nε ʒamε dɔne,
ty ʁəsεvʁa də mwa sə tɑ̃dʁə bεze o ɡu də mjεl,
ty ʁəsεvʁaz- osi də mwa lə plys bo dε pɔεmə,
alɔʁ pεʁmε mwa oʒuʁdɥi də tɔfʁiʁ ynə ʁozə…