Poème-France.com

Poeme : La Perte Toujours Là…La Perte Toujours Là…

Je t’ai perdu dans l’espoir de te trouver…
Ma main frôlant la surface de l’océan,
Je te cherchais du regard en pleine nuit,
Et te voilà dans un présent insaisissable !

Je m’endors avec ton souffle dans mes draps,
Je dors avec ton parfum dans mes rêves,
Je me réveille avec ta saveur sur ma peau,
Et je vis avec ton âme dans ma plume.

Je cherche désespérément en silence en plein hiver,
Une fleure à t’offrir qui ne se fanera jamais,
Mais comment faire confiance à la prochaine saison ?

J’aimerais tellement faire de toi ma rose !
Et j’aimerais tellement faire de toi ma muse !
Mais tu es loin et pourtant je te veux encore…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε pεʁdy dɑ̃ lεspwaʁ də tə tʁuve…
ma mɛ̃ fʁolɑ̃ la syʁfasə də lɔseɑ̃,
ʒə tə ʃεʁʃε dy ʁəɡaʁ ɑ̃ plεnə nɥi,
e tə vwala dɑ̃z- œ̃ pʁezɑ̃ ɛ̃sεzisablə !

ʒə mɑ̃dɔʁz- avεk tɔ̃ suflə dɑ̃ mε dʁa,
ʒə dɔʁz- avεk tɔ̃ paʁfœ̃ dɑ̃ mε ʁεvə,
ʒə mə ʁevεjə avεk ta savœʁ syʁ ma po,
e ʒə vis avεk tɔ̃n- amə dɑ̃ ma plymə.

ʒə ʃεʁʃə dezεspeʁemɑ̃ ɑ̃ silɑ̃sə ɑ̃ plɛ̃ ivεʁ,
ynə flœʁə a tɔfʁiʁ ki nə sə fanəʁa ʒamε,
mε kɔmɑ̃ fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə a la pʁoʃεnə sεzɔ̃ ?

ʒεməʁε tεllmɑ̃ fεʁə də twa ma ʁozə !
e ʒεməʁε tεllmɑ̃ fεʁə də twa ma myzə !
mε ty ε lwɛ̃ e puʁtɑ̃ ʒə tə vøz- ɑ̃kɔʁə…