Poème-France.com

Poeme : « Une Femme Avec Une Femme »…« Une Femme Avec Une Femme »…

Je la rêve encore et toujours,
Chaque nuit elle me rejoint,
Dans mon sommeil qui la guette.
Et oui :
Je suis une femme qui rêve d’une autre femme…

Je ne cesse de la toucher en dansant,
Au point d’en user la piste de danse,
Elle m’appartient quelques minutes.
Et oui :
Je suis une femme qui danse avec une autre femme…

Je la goutte dans mes prières,
Posant mes lèvres sur les siennes,
Je la savoure de bas en haut.
Et oui :
Je suis une femme qui embrasse une autre femme…

Je la sens, je l’écoute, je la regarde,
Je le rêve je la touche et la dévore,
Je me meurs pour une autre femme.
Et oui :
Je suis une femme qui aime une autre femme…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə la ʁεvə ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁ,
ʃakə nɥi εllə mə ʁəʒwɛ̃,
dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj ki la ɡεtə.
e ui :
ʒə sɥiz- ynə famə ki ʁεvə dynə otʁə famə…

ʒə nə sεsə də la tuʃe ɑ̃ dɑ̃sɑ̃,
o pwɛ̃ dɑ̃n- yze la pistə də dɑ̃sə,
εllə mapaʁtjɛ̃ kεlk minytə.
e ui :
ʒə sɥiz- ynə famə ki dɑ̃sə avεk ynə otʁə famə…

ʒə la ɡutə dɑ̃ mε pʁjεʁə,
pozɑ̃ mε lεvʁə- syʁ lε sjεnə,
ʒə la savuʁə də ba ɑ̃-o.
e ui :
ʒə sɥiz- ynə famə ki ɑ̃bʁasə ynə otʁə famə…

ʒə la sɑ̃s, ʒə lekutə, ʒə la ʁəɡaʁdə,
ʒə lə ʁεvə ʒə la tuʃə e la devɔʁə,
ʒə mə mœʁ puʁ ynə otʁə famə.
e ui :
ʒə sɥiz- ynə famə ki εmə ynə otʁə famə…