Poème-France.com

Poeme : Pour Toi…Pour Toi…

Pour toi,
Je traverserai les ronces pour te cueillir la plus belle rose,
Je volerai dans tout l’univers pour t’apporter la plus belle étoile,
Je me transformerai en sirène pourte ramener les profondeurs.

Pour toi,
Je retournerai dans mon passé et t’offrirai les plus belles choses perdues,
J’inventerai des notes pour te composer la plus belle des musiques,
J’écrirai les plus beaux vers qui ne puissent exixter.

Pour toi,
Je chercherai le paradis pour t’y enmenner vivre eternellement,
Je me mettrai à genoux devant le Diable pour qu’il te bénisse,
Je te ferai tenir le feu entre tes mains sans ressentir la douleur,

Pour toi,
Je renoncerai aussi à toutes ces belles choses pour toi,
J’abandonnerai ma nature et la musique pour toi,
Mais j’aurai toujours une fleur à t’offrir, et un baiser à te donner…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa,
ʒə tʁavεʁsəʁε lε ʁɔ̃sə puʁ tə kœjiʁ la plys bεllə ʁozə,
ʒə vɔləʁε dɑ̃ tu lynive puʁ tapɔʁte la plys bεllə etwalə,
ʒə mə tʁɑ̃sfɔʁməʁε ɑ̃ siʁεnə puʁtə ʁaməne lε pʁɔfɔ̃dœʁ.

puʁ twa,
ʒə ʁətuʁnəʁε dɑ̃ mɔ̃ pase e tɔfʁiʁε lε plys bεllə ʃozə pεʁdɥ,
ʒɛ̃vɑ̃təʁε dε nɔtə puʁ tə kɔ̃poze la plys bεllə dε myzik,
ʒekʁiʁε lε plys bo vεʁ ki nə pɥise εɡzikste.

puʁ twa,
ʒə ʃεʁʃəʁε lə paʁadi puʁ ti ɑ̃mεne vivʁə ətεʁnεllmɑ̃,
ʒə mə mεtʁε a ʒənu dəvɑ̃ lə djablə puʁ kil tə benisə,
ʒə tə fəʁε təniʁ lə fø ɑ̃tʁə tε mɛ̃ sɑ̃ ʁəsɑ̃tiʁ la dulœʁ,

puʁ twa,
ʒə ʁənɔ̃səʁε osi a tutə sε bεllə ʃozə puʁ twa,
ʒabɑ̃dɔnəʁε ma natyʁə e la myzikə puʁ twa,
mε ʒoʁε tuʒuʁz- ynə flœʁ a tɔfʁiʁ, e œ̃ bεze a tə dɔne…