Poème-France.com

Poeme : Une Petite FilleUne Petite Fille

« Image internet »
C’est une petite fille
Bien fort jolie
Elle a des boucles blondes
Des yeux pervenche
C’est une petite gironde
Aux répliques franches
Comme les garçons
Elle joue au ballon rond
Et même aux billes
Avec ses amies
Avec mamie
Elle fait chimie
Et fait du touillage
Mêlé de caquetage
Parlant à son coussin de kapok
Dans le calme, elle soliloque
Elle répète un jeu de rôle
Toujours bien drôle
Sur le clavier que voici
Elle enfonce, là, là et encore ici
« Son » jeu s’éclairci
Et son visage s’épanouit
Gramo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

« imaʒə ɛ̃tεʁnət »
sεt- ynə pətitə fijə
bjɛ̃ fɔʁ ʒɔli
εllə a dε buklə blɔ̃də
dεz- iø pεʁvɑ̃ʃə
sεt- ynə pətitə ʒiʁɔ̃də
o ʁeplik fʁɑ̃ʃə
kɔmə lε ɡaʁsɔ̃
εllə ʒu o balɔ̃ ʁɔ̃
e mεmə o bijə
avεk sεz- ami
avεk mami
εllə fε ʃimi
e fε dy tujaʒə
mεle də kakətaʒə
paʁlɑ̃ a sɔ̃ kusɛ̃ də kapɔk
dɑ̃ lə kalmə, εllə sɔlilɔkə
εllə ʁepεtə œ̃ ʒø də ʁolə
tuʒuʁ bjɛ̃ dʁolə
syʁ lə klavje kə vwasi
εllə ɑ̃fɔ̃sə, la, la e ɑ̃kɔʁə isi
« sɔn » ʒø seklεʁsi
e sɔ̃ vizaʒə sepanui