Poème-France.com

Poeme : Voyage Par Le Train Sans RailsVoyage Par Le Train Sans Rails

Je fais souvent ce rêve étrange et fascinant,
Un songe d’évasion, Oh ! Combien charmant…
Le rêve est mon arme contre l’ennui,
Lequel est trop fort pour ce que je suis.

Je pars donc pour cet éternel voyage,
Douce langueur avant le naufrage,
Je vais jusques en Chine, terre de merveilles,
Trouver un quelconque intérêt au réveil.

Car non, je n’en veux pas,
Je voudrais rester là-bas !
Assez loin de cette pauvre vie,
Assez loin de ceux que je fuis.

Gravissant alors monts et vaux,
Je supplie de rester loin des défauts,
Mais sans pouvoir jamais témoigner
De mes beaux rêves, une fois éveillé…

Et toi, ma muse, mon beau mirage,
Je te croiserai sur le rivage.
Tu seras ma nymphe, ma barque
Et tu me retiendras dans ton lac.

Tu me conteras, envoutante,
L’histoire de ton pays. Chante !
Ta voix me conduira loin du vrai,
Et ne crains rien, je t’y suivrai…

Planant au dessus des toits,
Je pourrai dompter les rois,
Et près de leurs palais de fierté,
J’inventerai, pour toi, la Liberté.

Ils me remercieront,
En cœur nous danserons,
Avant que, comme la veille,
Ne hurle le réveil…
Huangdi

PostScriptum

Ce poème rime, mais je fais toujours abstraction des pieds… excusez le moi ^^’


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə fε suvɑ̃ sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃,
œ̃ sɔ̃ʒə devazjɔ̃, ɔ ! kɔ̃bjɛ̃ ʃaʁmɑ̃…
lə ʁεvə ε mɔ̃n- aʁmə kɔ̃tʁə lɑ̃nɥi,
ləkεl ε tʁo fɔʁ puʁ sə kə ʒə sɥi.

ʒə paʁ dɔ̃k puʁ sεt etεʁnεl vwajaʒə,
dusə lɑ̃ɡœʁ avɑ̃ lə nofʁaʒə,
ʒə vε ʒyskz- ɑ̃ ʃinə, teʁə də mεʁvεjə,
tʁuve œ̃ kεlkɔ̃kə ɛ̃teʁε o ʁevεj.

kaʁ nɔ̃, ʒə nɑ̃ vø pa,
ʒə vudʁε ʁεste la ba !
ase lwɛ̃ də sεtə povʁə vi,
ase lwɛ̃ də sø kə ʒə fɥi.

ɡʁavisɑ̃ alɔʁ mɔ̃z- e vo,
ʒə sypli də ʁεste lwɛ̃ dε defo,
mε sɑ̃ puvwaʁ ʒamε temwaɲe
də mε bo ʁεvə, ynə fwaz- evεje…

e twa, ma myzə, mɔ̃ bo miʁaʒə,
ʒə tə kʁwazəʁε syʁ lə ʁivaʒə.
ty səʁa ma nɛ̃fə, ma baʁkə
e ty mə ʁətjɛ̃dʁa dɑ̃ tɔ̃ lak.

ty mə kɔ̃təʁa, ɑ̃vutɑ̃tə,
listwaʁə də tɔ̃ pεi. ʃɑ̃tə !
ta vwa mə kɔ̃dɥiʁa lwɛ̃ dy vʁε,
e nə kʁɛ̃ ʁjɛ̃, ʒə ti sɥivʁε…

planɑ̃ o dəsy dε twa,
ʒə puʁʁε dɔ̃pte lε ʁwa,
e pʁε də lœʁ palε də fjεʁte,
ʒɛ̃vɑ̃təʁε, puʁ twa, la libεʁte.

il mə ʁəmεʁsjəʁɔ̃,
ɑ̃ kœʁ nu dɑ̃səʁɔ̃,
avɑ̃ kə, kɔmə la vεjə,
nə yʁlə lə ʁevεj…