Poème-France.com

Poeme : My Madre, Mother MiaMy Madre, Mother Mia

Olvida lo que de mi imaginas,
Oublie tout ce que de moi tu imagines,
Siéntese donde todavía puedes.
Assieds-toi là où tu le peux encore.
Lo que voy a decirte, adivinas,
Ce que je vais te dire, tu le devines,
No te va a curar. Tal vez…
Ne te soignera pas. Quoi que…

Maybe will I make you think
Peut-être après tout vais-je te faire penser
About what you were done for.
A ta raison d’être sur cette Terre.
Maybe, thanks to my black ink,
Peut-être que, grâce à mon encre noire,
You will really see. But before…
Tu verras vraiment. Mais avant ça…

Sabas primera que el tiempo,
Saches d’abord que le temps,
Me ha aprendido a mentirte,
M’a appris à te mentir,
Y que podría yo decirte
Et que je pourrais te déclamer
Trivialidades, como un pasatiempo.
Des banalités, comme un passe-temps.

But today, here and now,
Mais aujourd’hui, ici et maintenant,
I prefer to erase all these words,
Je préfère effacer tous ces mots,
Which tell you all my sorrow…
Qui te décrivent toutes mes douleurs…
You’re not ready ; I will reword !
Tu n’es pas prête ; Je te les reformulerai !
Huangdi

PostScriptum

Pour les anglophones, les hispanophones, et pour tous ceux qui ne lisent que ma traduction mais me comprennent quand même…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔlvida lo kə də mi imaʒina,
ubli tu sə kə də mwa ty imaʒinə,
sjentəzə dɔ̃də tɔdavia pɥədə.
asjε twa la u ty lə pøz- ɑ̃kɔʁə.
lo kə vwa a dəsiʁtə, adivina,
sə kə ʒə vε tə diʁə, ty lə dəvinə,
no tə va a kyʁaʁ. tal ve…
nə tə swaɲəʁa pa. kwa kə…

mεbə wij i makə iu tɛ̃k
pø tεtʁə apʁε tu vε ʒə tə fεʁə pɑ̃se
abu wa iu wəʁə dɔnə fɔʁ.
a ta ʁεzɔ̃ dεtʁə syʁ sεtə teʁə.
mεbə, tɑ̃k to mi blak ɛ̃k,
pø tεtʁə kə, ɡʁasə a mɔ̃n- ɑ̃kʁə nwaʁə,
iu wij ʁəali si. byt bəfɔʁə…
ty veʁa vʁεmɑ̃. mεz- avɑ̃ sa…

saba pʁiməʁa kə εl tjɑ̃po,
saʃə dabɔʁ kə lə tɑ̃,
mə-a apʁɑ̃dido a mɑ̃tiʁtə,
ma apʁiz- a tə mɑ̃tiʁ,
i kə pɔdʁia io dəsiʁtə
e kə ʒə puʁʁε tə deklame
tʁivjalidadə, komo œ̃ pazasjɑ̃po.
dε banalite, kɔmə œ̃ pasə tɑ̃.

byt tɔdε, əʁə ɑ̃d nɔw,
mεz- oʒuʁdɥi, isi e mɛ̃tənɑ̃,
i pʁəfe to əʁazə al təzə wɔʁd,
ʒə pʁefεʁə efase tus sε mo,
wik tεll iu al mi sɔʁɔw…
ki tə dekʁive tutə mε dulœʁ…
iuʁə no ʁəadi, i wij ʁəwɔʁ !
ty nε pa pʁεtə, ʒə tə lε ʁəfɔʁmyləʁε !