Poeme : My Madre, Mother Mia

My Madre, Mother Mia

Olvida lo que de mi imaginas,
Oublie tout ce que de moi tu imagines,
Siéntese donde todavía puedes.
Assieds-toi là où tu le peux encore.
Lo que voy a decirte, adivinas,
Ce que je vais te dire, tu le devines,
No te va a curar. Tal vez…
Ne te soignera pas. Quoi que…

Maybe will I make you think
Peut-être après tout vais-je te faire penser
About what you were done for.
A ta raison d’être sur cette Terre.
Maybe, thanks to my black ink,
Peut-être que, grâce à mon encre noire,
You will really see. But before…
Tu verras vraiment. Mais avant ça…

Sabas primera que el tiempo,
Saches d’abord que le temps,
Me ha aprendido a mentirte,
M’a appris à te mentir,
Y que podría yo decirte
Et que je pourrais te déclamer
Trivialidades, como un pasatiempo.
Des banalités, comme un passe-temps.

But today, here and now,
Mais aujourd’hui, ici et maintenant,
I prefer to erase all these words,
Je préfère effacer tous ces mots,
Which tell you all my sorrow…
Qui te décrivent toutes mes douleurs…
You’re not ready ; I will reword !
Tu n’es pas prête ; Je te les reformulerai !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: My Madre, Mother Mia

  ol=vi=da=lo=que=de=mi=i=ma=gi=nas 11
  ou=blie=tout=ce=que=de=moi=tu=i=ma=gines 11
  si=én=te=se=donde=to=davía=puedes 8
  as=sieds=toi=là=où=tu=le=peux=en=core 10
  lo=que=voy=a=de=cir=te=a=di=vi=nas 11
  ce=que=je=vais=te=dire=tu=le=de=vines 10
  no=te=va=a=cu=rar=tal=vez 8
  ne=te=soi=gne=ra=pas=quoi=que 8

  may=be=will=i=ma=ke=you=think 8
  peut=têtrea=près=tout=vais=je=te=fai=re=pen=ser 11
  about=w=hat=you=we=re=done=for 8
  a=ta=rai=son=dêtre=sur=cet=te=terre 9
  may=be=thanks=to=my=bla=ck=ink 8
  peut=têtre=que=grâ=ceà=mon=en=cre=noire 9
  you=will=real=ly=see=but=be=fore 8
  tu=ver=ras=vraiment=mais=a=vant=ça 8

  sa=bas=prime=ra=que=el=tiem=po 8
  sa=ches=da=bord=que=le=temps 7
  me=ha=apren=di=do=a=men=tir=te 9
  ma=ap=pris=à=te=men=tir 7
  y=que=po=dría=yo=de=ci=rte 8
  et=que=je=pour=rais=te=dé=cla=mer 9
  tri=via=li=dades=co=mo=un=pa=sa=tiem=po 11
  des=ba=na=li=tés=commeun=passe=temps 8

  but=to=day=he=re=and=now 7
  mais=au=jourdhui=i=ci=et=mainte=nant 8
  i=pre=fer=to=e=raseall=the=se=words 9
  je=pré=fère=ef=fa=cer=tous=ces=mots 9
  whi=ch=tell=you=all=my=sor=row 8
  qui=te=dé=crivent=tou=tes=mes=dou=leurs 9
  youre=not=rea=dy=i=will=re=word 8
  tu=nes=pas=prête=je=te=les=re=for=mu=le=rai 12
 • Phonétique : My Madre, Mother Mia

  ɔlvida lo kə də mi imaʒina,
  ubli tu sə kə də mwa ty imaʒinə,
  sjentəzə dɔ̃də tɔdavia pɥədə.
  asjε twa la u ty lə pøz- ɑ̃kɔʁə.
  lo kə vwa a dəsiʁtə, adivina,
  sə kə ʒə vε tə diʁə, ty lə dəvinə,
  no tə va a kyʁaʁ. tal ve…
  nə tə swaɲəʁa pa. kwa kə…

  mεbə wij i makə iu tɛ̃k
  pø tεtʁə apʁε tu vε ʒə tə fεʁə pɑ̃se
  abu wa iu wəʁə dɔnə fɔʁ.
  a ta ʁεzɔ̃ dεtʁə syʁ sεtə teʁə.
  mεbə, tɑ̃k to mi blak ɛ̃k,
  pø tεtʁə kə, ɡʁasə a mɔ̃n- ɑ̃kʁə nwaʁə,
  iu wij ʁəali si. byt bəfɔʁə…
  ty veʁa vʁεmɑ̃. mεz- avɑ̃ sa…

  saba pʁiməʁa kə εl tjɑ̃po,
  saʃə dabɔʁ kə lə tɑ̃,
  mə-a apʁɑ̃dido a mɑ̃tiʁtə,
  ma apʁiz- a tə mɑ̃tiʁ,
  i kə pɔdʁia io dəsiʁtə
  e kə ʒə puʁʁε tə deklame
  tʁivjalidadə, komo œ̃ pazasjɑ̃po.
  dε banalite, kɔmə œ̃ pasə tɑ̃.

  byt tɔdε, əʁə ɑ̃d nɔw,
  mεz- oʒuʁdɥi, isi e mɛ̃tənɑ̃,
  i pʁəfe to əʁazə al təzə wɔʁd,
  ʒə pʁefεʁə efase tus sε mo,
  wik tεll iu al mi sɔʁɔw…
  ki tə dekʁive tutə mε dulœʁ…
  iuʁə no ʁəadi, i wij ʁəwɔʁ !
  ty nε pa pʁεtə, ʒə tə lε ʁəfɔʁmyləʁε !
 • Syllabes Phonétique : My Madre, Mother Mia

  ɔl=vi=da=lokə=də=mi=i=ma=ʒi=na 10
  u=bli=tusə=kə=də=mwa=ty=i=ma=ʒinə 10
  sjen=tə=zə=dɔ̃də=tɔ=da=vi=a=pɥə=də 10
  a=sjε=twa=la=u=ty=lə=pø=zɑ̃=kɔʁə 10
  lo=kə=vwa=adə=siʁ=tə=a=di=vi=na 10
  sə=kə=ʒə=vεtə=di=ʁə=ty=lə=də=vinə 10
  no=tə=va=a=ky=ʁaʁ=tal=ve 8
  nə=tə=swa=ɲə=ʁa=pa=kwa=kə 8

  mε=bə=wij=i=ma=kə=i=u=tɛ̃k 9
  pø=tεtʁəa=pʁε=tu=vε=ʒə=tə=fε=ʁə=pɑ̃se 10
  a=bu=wa=i=u=wə=ʁə=dɔ=nə=fɔʁ 10
  a=ta=ʁε=zɔ̃=dεtʁə=syʁ=sε=tə=te=ʁə 10
  mε=bə=tɑ̃k=to=mi=blak=ɛ̃k 7
  pø=tε=tʁə=kə=ɡʁasə=a=mɔ̃=nɑ̃=kʁə=nwaʁə 10
  i=u=wij=ʁə=a=li=si=byt=bə=fɔʁə 10
  ty=ve=ʁa=vʁε=mɑ̃=mε=za=vɑ̃=sa 9

  sa=ba=pʁi=mə=ʁa=kə=εl=tj=ɑ̃=po 10
  sa=ʃə=da=bɔʁ=kə=lə=tɑ̃ 7
  mə-a=a=pʁɑ̃=di=do=a=mɑ̃=tiʁ=tə 10
  ma=a=pʁi=za=tə=mɑ̃=tiʁ 7
  i=kə=pɔ=dʁi=a=i=o=də=siʁ=tə 10
  e=kə=ʒə=puʁ=ʁε=tə=de=kla=me 9
  tʁi=vja=li=dadə=ko=mo=œ̃=pa=za=sjɑ̃=po 11
  dε=ba=na=li=te=kɔmə=œ̃=pa=sə=tɑ̃ 10

  byt=tɔ=dε=ə=ʁə=ɑ̃d=nɔw 7
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=i=si=e=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10
  i=pʁə=fe=toə=ʁa=zə=al=tə=zə=wɔʁd 10
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=e=fa=se=tus=sε=mo 10
  wik=tεll=i=u=al=mi=sɔ=ʁɔw 8
  ki=tə=de=kʁi=ve=tu=tə=mε=du=lœʁ 10
  i=u=ʁə=noʁə=a=di=i=wij=ʁə=wɔʁ 10
  ty=nε=pa=pʁεtə=ʒə=tə=lε=ʁə=fɔʁ=my=lə=ʁε 12

PostScriptum

Pour les anglophones, les hispanophones, et pour tous ceux qui ne lisent que ma traduction mais me comprennent quand même…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2011 13:10Huangdi

Merci encore, chère amie ^^

Auteur de Poésie
10/06/2011 16:45Solfege34

quel véritable talent en effet!!!
bravo 😉

Auteur de Poésie
10/06/2011 17:05Huangdi

Merci beaucoup, solfège... je suis très touché !
o^^o

Poème Mère
Publié le 04/06/2011 14:17

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Huangdi

Récompense

0
0
0